EN employable
volume_up
{adjective}

employable
We must ensure that we have radical policies to guarantee that our workforce is employable, as far as possible.
Vi måste säkerställa att vi tillämpar radikal politik för att garantera att vår arbetskraft blir anställningsbar i största möjliga utsträckning.

Context sentences for "employable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy 2030 we will be lacking more than 20 million people of employable age.
År 2030 kommer det att fattas mer än 20 miljoner människor i arbetsför ålder.
EnglishThat should help them to achieve a better work-life balance and to remain employable.
Det borde hjälpa dem att bättre kunna förena arbetsliv med familje- och privatliv och förbli anställningsbara.
EnglishThe Agenda for New Skills and Jobs looks at how to help our young people to become more employable.
Genom En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen tittar vi på hur vi kan hjälpa våra ungdomar att bli mer anställbara.
EnglishYou should be more employable .
Du skulle behöva vara mer employable .
EnglishYou should be more employable.
Du skulle behöva vara mer employable.
EnglishHelp is available from the European level to develop these skills and thereby help make individuals more employable.
Det finns hjälp att tillgå på EU-nivå för att utveckla dessa färdigheter och därigenom bidra till att göra enskilda människor mer anställbara.
EnglishIf the young people do not have sufficient qualifications, they are to have the opportunity to obtain them in order to become employable.
Om ungdomarna inte har tillräckliga kvalifikationer ska de ha möjlighet att skaffa sig dessa för att bli anställningsbara.
EnglishIt is to be feared that this proposal, if it were to be implemented, could backfire on women and would, as a result, make them less employable.
Det finns risk för att förslaget, om det skulle genomföras, blir till förfång för kvinnor och därmed gör dem mindre anställningsbara.
EnglishEducation is about our future, it is about having adults who are employable, who are fit, who are healthy, who are not a drain on our social services.
Utbildning handlar om vår framtid och om att få vuxna som är anställningsbara, friska och sunda och inte åderlåter våra sociala tjänster.
EnglishMore support for human capital, though, makes them more employable, and so this is something that has to be addressed in schools, work-based training and in universities.
Jag kan tillägga att de budgeterade utgifterna för dessa områden är minimala jämfört med strukturresurserna för utvidgningen.
EnglishTo do this we must focus more strongly than ever on activation instruments which help people to become more employable, rather than passive policies.
För att göra det, måste vi mer än någonsin inrikta oss på aktiverande instrument som ökar människors anställbarhet i stället för på passiva åtgärder.
EnglishIn this regard, we are, of course, working in the interests of workers so as to make them more employable when they are hit by unemployment in their economic sector.
Vi arbetar givetvis i arbetstagarnas intresse, för att öka deras anställbarhet när de drabbas av arbetslöshet inom sin ekonomiska sektor.
EnglishAre we unintentionally making women less employable by demanding that businesses offer rights that they cannot deliver in today's economic climate?
Håller vi omedvetet på att minska kvinnors anställbarhet genom att kräva att företag erbjuder rättigheter som de inte kan uppfylla i dagens ekonomiska klimat?
EnglishJust as Joseph Daul pointed out, I believe it is a matter of innovation and training; in other words, the things that basically drive enterprise and make people employable.
Jag tror precis som Joseph Daul påpekade att det handlar om innovation och utbildning, dvs. det som i grunden driver företagandet och möjliggör anställningsbarhet.
EnglishMany of our reports dealing with unemployment stress the need for good quality training, which is absolutely essential if workers and people in general are to be made employable.
En stor del av våra texter som tar upp arbetslöshetsfrågan framhåller kvaliteten på utbildningen, ett nödvändigt villkor för de anställdas och medborgarnas anställningsbarhet.