EN employed
volume_up
{past participle}

employed (also: employeed)
There are no restrictions on posted work — employed or self-employed.
Det finns inga restriktioner för utstationerade arbetstagare (anställda och egenföretagare).
Lorry drivers can be employees, self-employed workers or 'false' self-employed workers.
Lastbilsförare kan vara anställda, egenföretagare eller ”falska” egenföretagare.
These 'false' self-employed drivers constitute a direct threat to employed drivers.
Dessa ”falska” förare som är egenföretagare utgör ett direkt hot mot anställda förare.

Context sentences for "employed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a detailed overview of the tasks and of the staff employed in the EEAS.
Det behövs en detaljerad översikt av uppgifterna och av dem som anställs vid EEAS.
EnglishAbout 2 million people are currently employed in the European textile industry.
För närvarande sysselsätter Europas textilindustri ungefär två miljoner människor.
EnglishThe regulators will be able to intervene if too risky a strategy is employed.
Tillsynsmyndigheten kommer att kunna ingripa om en för riskabel strategi används.
EnglishHow many people are employed in these offices and what tasks do they perform?
Hur många medarbetare arbetar på dessa kontor och vilka verksamhetsområden har de?
EnglishThe question is: how do we monitor the working time of someone who is self-employed?
Frågan är: Hur ska vi kontrollera arbetstiden för någon som är egenföretagare?
EnglishFor there are considerably more than two million people employed in this sector.
Därmed är det långt mer än två miljoner människor som har sitt arbete på detta område.
EnglishA total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.
Efter att det nya förfarandet trätt i kraft har man anställt sammanlagt 135 personer.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
De medel som används för att nå dessa syften ligger inte i linje med målen.
EnglishSelf-employed persons and their partners, the majority of whom are women, have rights.
Egenföretagare och deras partner, av vilka de flesta är kvinnor, har rättigheter.
EnglishWe want self-employed drivers to be included in the Working Time Directive.
Vi vill att förare som är egenföretagare ska omfattas av arbetstidsdirektivet.
EnglishThat also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.
Det gäller också och kanske till och med främst egenföretagarnas ställning.
EnglishSelf-employed drivers must not be excluded from the Working Time Directive.
Förare som är egenföretagare får inte uteslutas från direktivet om arbetstid.
EnglishHe was employed as a team rector in Stoke-on-Trent for a number of years.
Han var anställd som kyrkoherde för en grupp i Stoke-on-Trent under ett antal år.
EnglishFurthermore, there are six basic aspects which worry us because of the method employed.
I övrigt är det sex aspekter som bekymrar oss mest med den tillämpade metoden.
EnglishIs this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
Är detta en bedräglig och således farlig symbolpolitik från europeisk sida?
EnglishMoreover, women are less likely to be re-employed when they lose their jobs.
Dessutom är det mindre troligt att kvinnor återanställs när de förlorar sina arbeten.
EnglishFor such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
En del av dem borde i så fall snarare benämnas ”skenbara egenföretagare”.
EnglishFor spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
För äkta makar innebär detta att det blir omöjligt att bli egenföretagare i Sverige.
EnglishIt is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Det är helt enkelt omöjligt att kontrollera egenföretagares arbetstider.
EnglishMy pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.
Jag skulle också få mer pension om jag hade varit anställd inom den offentliga sektorn.