EN empowerment
volume_up
{noun}

1. general

empowerment (also: agency, arm, authority, command)
volume_up
makt {comm. gen.}
In own nation, Wales, for example, we have no empowerment to establish our own laws to counter racism and defend human rights.
I min egen nation, Wales, till exempel, har vi inget bemyndigande att fastställa våra egna lagar för att bemöta rasismen och försvara de mänskliga rättigheterna.
empowerment

2. business

volume_up
befogenhet {comm. gen.}
It is about adding to European Union competences, taking forward the political ambition of European integration and empowerment.
Den handlar om att öka EU: s befogenheter och föra fram den politiska ambitionen om europeisk integration och ökad delaktighet.

Synonyms (English) for "empowerment":

empowerment

Context sentences for "empowerment" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (debate)
Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (debatt)
EnglishThe broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence.
Den bredare kampanjen för att främja kvinnors egenmakt bidrar till att bekämpa våldet.
EnglishI see the issue of consumer education as a key issue for consumer empowerment.
Jag ser frågan om konsumentutbildning som mycket avgörande för konsumenternas ställning.
EnglishTai, I'm really happy for you, but what brought on this surge of empowerment?
Tai, jag är verkligen glad för din skull, men vad har gett dig den här böljade energin?
EnglishGender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (
Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (
EnglishYou know, after all, the Wl is about education and empowerment of women.
Föreningens syfte är ju trots allt att fortbilda och frigöra kvinnor.
EnglishYes to Europe, but yes also to individual choice and empowerment.
Ja till EU, men samtidigt ja till individuell valfrihet och egenmakt.
EnglishDevoting more attention to youth empowerment in EU policies (written declaration): see Minutes
Att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik (skriftlig förklaring): se protokollet
EnglishThe time has come to revive the idea of empowerment by organising a new world conference.
Nu är det dags att återuppliva idén med kvinnors egenmakt genom att organisera en ny världskonferens.
EnglishThe Platform identified 12 Critical Areas of Concern for women’s advancement and empowerment:
I plattformen fastställdes tolv kritiska områden vad gäller att främja och stärka kvinnors ställning:
EnglishPoint 9 of the Beijing Platform for Action, however, declares as its goal the empowerment of all women.
I punkt 9 i handlingsplanen från Peking fastställs emellertid målet om egenmakt för alla kvinnor.
EnglishMr President, we are discussing gender equality and women's empowerment and development cooperation.
(EN) Herr talman! Vi diskuterar jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet.
EnglishWe sympathise with the will of nations who want a better life, empowerment and a better tomorrow.
Vi sympatiserar med viljan hos nationer som vill ha ett bättre liv, självbestämmande och en bättre framtid.
EnglishWe must put resources where they will have the greatest impact - in particular, the health and empowerment of women.
Vi måste lägga resurserna där de får störst verkan - framför allt på kvinnors hälsa och egenmakt.
EnglishMr President, this is a report on gender equality and women's empowerment in developing cooperation.
(EN) Herr talman! Detta är ett betänkande om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet.
EnglishI am particularly glad that micro-credits are being named as one means of empowerment, of liberating women.
Jag är särskilt glad över att mikrokrediter nämns som ett sätt att ge kvinnor ökat medinflytande och befria dem.
EnglishA social economy means innovative entrepreneurship for minority groups and it increases empowerment and strengthens civil society.
Jag vill också betona utbyggnaden av infrastrukturens betydelse för informationstekniken.
EnglishSix, empowerment of research and development of emergency systems for a more efficient management of disasters.
För det sjätte satsningar på forskning och utveckling av nödsystem för en effektivare hantering av katastrofer.
EnglishThe questions of torture, training and recovery, as well as the question of the empowerment of women have been extremely important.
Frågorna om tortyr, träning och återhämtning, liksom frågan om kvinnors egenmakt, har varit mycket viktiga.
EnglishIn today's world, promoting gender equality and women's empowerment in the developing countries is not an easy task.
I dagens värld är det ingen enkel uppgift att främja jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingsländerna.