"encouragement" translation into Swedish

EN

"encouragement" in Swedish

EN encouragement
volume_up
{noun}

encouragement (also: countenance)
volume_up
uppmuntran {o.sg.} (bestämd form)
That is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
Därför behöver volontärarbete och volontärorganisationer uppmuntran och stöd.
We need Europe-wide cooperation and encouragement in all areas of education.
Vi behöver samarbete och uppmuntran inom samtliga utbildningssektorer i Europa.
I am more inclined to detect an encouragement to speed up the programme.
Jag känner snarare en uppmuntran att ytterligare påskynda det programmet.
encouragement (also: advancement, facilitation, promotion)
This is precisely why the encouragement of investment in research was placed at the heart of the Lisbon strategy.
Det är just därför främjande av investeringar i forskning står i centrum för Lissabonstrategin.
We will then have consistent goals, tax harmonisation where possible and encouragement for labour-intensive services.
Då får vi konsekventa mål, skatteharmonisering där det är möjligt och främjande av arbetsintensiva tjänster.
The Commission, which could act as a driving force, must provide encouragement using the resources it has available.
Kommissionen, som kan vara en drivande kraft, bör ha en främjande roll, med de medel som den förfogar över.
encouragement (also: allowance, backup, benefit, contribution)
encouragement (also: spur)
volume_up
eggelse {comm. gen.}

Synonyms (English) for "encouragement":

encouragement
English

Context sentences for "encouragement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe process should be allowed to continue and be given the necessary encouragement.
Det är viktigt att denna utveckling får fortsätta och får nödvändig stimulans.
EnglishThey need a sign of encouragement and a message of hope, and they need them now.
De har redan nu behov av ett uppmuntrande tecken och ett hoppfullt budskap.
EnglishAlthough I see that as an encouragement, this does not add up to extra money.
Även om jag tycker att det är uppmuntrande, rör det sig inte om extra pengar.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Jag hoppas därför att det kommer att finnas ett starkt stöd för att genomföra detta.
EnglishIt really does not give us any encouragement at all to do better in the future.
De uppmuntrar oss verkligen inte alls till att bli bättre i framtiden.
EnglishSuch action could also give encouragement for the organisation of opposition forces.
Sådana åtgärder skulle även kunna verka uppmuntrande på organiseringen av oppositionen.
EnglishIt will give a sign of encouragement to peoples whose survival is at risk.
Det kommer att ge ett uppmuntrande tecken till de folk som kämpar för sin överlevnad.
EnglishClimate change provides the strongest encouragement for a new energy policy.
Klimatförändringarna utgör det starkaste skälet för en ny energipolitik.
EnglishThe remarks made give me some encouragement that we can make real progress.
Era kommentarer ger mig visst hopp om att vi kan uppnå konkreta resultat.
EnglishNeither management nor staff have shown any encouragement for this legislation.
Varken ledningen eller personalen har uppmuntrat denna lagstiftning.
EnglishThe remarks made give me some encouragement that we can make real progress.
Men det är också rättvist att säga att Förenta staterna har åstadkommit detta på egen hand.
EnglishMr President, Mr Apolinário, thank you for your words of encouragement.
Herr ordförande, herr ledamot! Tack ska ni ha för era uppmuntrande ord.
EnglishThe field of structural assistance includes encouragement of small and medium-sized companies.
Till området strukturstöd hör även främjandet av små och medelstora företag.
EnglishSerbia has received encouragement with the vote on the Stabilisation and Association Agreement.
Omröstningen om stabiliserings- och associeringsavtalet är uppmuntrande för Serbien.
EnglishWe need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
Detta är en statskupp i ordets rätta bemärkelse, och vi bör inte visa någon förståelse för den.
EnglishWe give encouragement for this in the report, and it has been expressed well there.
Vi uppmuntrar till detta, vilket framgår tydligt i betänkandet.
English   Thank you not only for the question but also for the encouragement that we should stay open.
   . – Tack för frågan och för uppmaningen att våra samhällen bör vara fortsatt öppna.
English4. fair encouragement of investments including for international connections,
4. Att investeringar, däribland för internationella anslutningar, uppmuntras på ett rättvist sätt.
EnglishWe shall spare no effort or encouragement in this direction.
Vi skall göra alla tänkbara ansträngningar och ge allt vårt stöd i detta avseende.
EnglishThe exchange of good practice would be unimaginable without encouragement from Community institutions.
Utbytet av bästa praxis vore otänkbart utan stöd från gemenskapens institutioner.