EN end
volume_up
{noun}

It is a dramatic end, it is a sudden end, and it is a shocking end.
Det är ett dramatiskt slut, ett plötsligt slut och ett chockerande slut.
End (optional) is the end of the value interval whose probabilities are to be summed.
slut (valfritt) är slutet på värdeintervallet vars sannolikheter ska summeras.
There has to be an end to decision-making methods which tend to end in deadlock.
Det måste bli ett slut på förstelnade metoder för beslutsfattande.
end (also: aim, base, bourn, case)
We see the market not as an end in itself, but as a means to an end.
Vi betraktar inte marknaden som ett mål i sig, utan som ett medel för att nå ett mål.
Expenditure becomes an end in itself, evidence of the success of a programme.
Utgiften blir ett mål i sig och ett bevis på att ett program har lyckats.
This directive is a vitally important element in any strategy to that end.
Direktivet är en oerhört viktig beståndsdel i en strategi med detta mål.
end (also: article, bit, bite, component)
volume_up
del {comm. gen.}
Much of Europol's work also contributes towards achieving the same end.
En hel del av det arbete som ingår i Europol utgör naturligtvis också en del av detta.
This will mean the end of many of the European collective investment undertakings.
Det innebär döden för en stor del av de europeiska företagen för kollektiva investeringar.
In the end, however, we are sorry to say that this opportunity was largely wasted.
Tyvärr måste vi konstatera att detta tillfälle till stor del förlorades.
end (also: aim, bourn, design, purpose)
To this end, it recommends streamlining existing European instruments.
För detta ändamål rekommenderas effektivisering av befintliga EU-instrument.
To that end, partnerships will be developed with Southern Neighbourhood countries.
För detta ändamål kommer partnerskap att utvecklas med de sydliga grannländerna.
To this end, there are highly useful recommendations in Mr Klinz’ s report.
För detta ändamål finns det ytterst användbara rekommendationer i Wolf Klinz ’ betänkande.
end (also: butt, design, intention, object)
To that end, the Member States shall coordinate between themselves in the Council.
Medlemsstaterna skall i detta syfte samordna sina åtgärder inom rådet.
To this end, I support this report on statistical information and tourism.
I detta syfte stöder jag detta betänkande om statistiska upplysningar om turism.
To this end, our observations and conclusions centred on four main elements.
Våra iakttagelser och slutsatser koncentrerades i detta syfte till fyra huvuddelar.
end (also: behind, tip, backside, rope)
volume_up
ända {comm. gen.}
Right to the end, the Council wanted to limit payment appropriations.
Ända fram till slutet av förhandlingarna ville rådet begränsa betalningsbemyndigandena.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
Efter helgen stannade emellertid tyvärr mycket få kvar i Johannesburg ända till slutet.
The television would regale us with pictures of damaged flora and fauna for days on end.
Televisionen skulle servera oss bilder av förstörd flora och fauna dagarna i ända.
end
volume_up
ände {comm. gen.}
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
På planetens andra ände, Antarktis. ~~~ Den största ismassan på planeten.
They were sitting at the end of the hall and in the middle of the hall was a chair.
De satt i slutet av salens bortre ände och i salens mitt stod en stol.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
Jag tror att detta väntar vid vägs ände, om man inte slår in på ett nytt spår redan nu.
volume_up
död {comm. gen.}
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
Det är det enda sättet att sätta stopp för detta ändlösa händelseförlopp med död och ödeläggelse.
Poverty, end poverty, this should not be just a slogan.
Fattigdom, ta död på fattigdomen. Detta bör inte bara vara en slogan.
Goddamn it, woman, you will be the end of me.
För satan, kvinna, du blir min död.
volume_up
avslutning {comm. gen.}
No exact time should be given for the end of the Intergovernmental Conference.
Tidpunkten för regeringskonferensens avslutning bör inte preciseras.
I hear that, at the end of this debate, Mr Duisenberg would like to say a few words.
Jag har förstått att Duisenberg som avslutning på debatten vill få ordet en gång till.
I would like to end by saying something more about actual implementation.
Låt mig som avslutning säga ytterligare något om det konkreta genomförandet.
end (also: bite, cake, chip, fragment)
volume_up
bit {comm. gen.}
This report should assist in achieving that end.
Det här betänkandet för oss en bit närmare målet.
Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):
Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):
In the end those shreds will no longer fit together properly.
Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
end (also: fragment, snatch, stub, stump)
volume_up
stump {comm. gen.}
end
volume_up
sista bit {comm. gen.}
end
volume_up
ända {comm. gen.} (av garn och dylikt)
Right to the end, the Council wanted to limit payment appropriations.
Ända fram till slutet av förhandlingarna ville rådet begränsa betalningsbemyndigandena.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
Efter helgen stannade emellertid tyvärr mycket få kvar i Johannesburg ända till slutet.
The television would regale us with pictures of damaged flora and fauna for days on end.
Televisionen skulle servera oss bilder av förstörd flora och fauna dagarna i ända.

Context sentences for "end" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishIf Amendments 17 and 18 are not adopted, I will be voting against the end result.
Om ändringsförslag 17 och 18 inte antas kommer jag att rösta mot slutresultatet.
EnglishAt the end of the 1990s agreement was reached on a loan to Bulgaria and Ukraine.
I slutet av 1990-talet nåddes överenskommelser om lån till Bulgarien och Ukraina.
EnglishIt is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.
Det är bara genom ett sådant fördömande som vi i slutändan kan utöva inflytande.
EnglishIt is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
Det kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
EnglishIt is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
Det är viktigt att vi gör detta eftersom vi annars kommer att bli splittrade igen.
EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
Har kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
EnglishI will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.
Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.
EnglishAs far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.
Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
EnglishI end by congratulating John again, and wish him every success with the award.
Jag slutar med att åter gratulera John, och önska honom all framgång med priset.
EnglishAfter the end of negotiations, two years ago, 10 states were accepted as members.
När förhandlingarna slutfördes för två år sedan godtogs tio stater som medlemmar.
EnglishI will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.
Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.
EnglishBut at the end of the process the volunteers will have gained a rich experience.
Men i slutet på processen kommer volontärerna att ha vunnit rika erfarenheter.
EnglishThis would mean an end to broadcasting in Hungarian, Ruthenian and Ukrainian.
Detta skulle innebära slutet för sändningar på ungerska, rutenska och ukrainska.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Detta avslutade tiden för anföranden på en minut, som blev lite längre än vanligt.
EnglishAt the end of the day, though, it is about people, and they should come first.
När allt kommer omkring handlar det dock om människor och de borde komma först.
EnglishHowever, in the end its credibility will depend on the way in which it is applied.
I slutändan kommer dock konventionens trovärdighet att bero på hur den tillämpas.
EnglishTo this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
Därför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
EnglishThey are going to get EUR 1.1 billion at the end of 2013 and it is back-loaded.
De kommer att få 1,1 miljard euro vid årsslutet 2013 i slutet av budgetplanen.