EN

to endure [endured|endured] {verb}

volume_up
We hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Vi hoppas att denna nya europeiska mentalitet kommer att bli regel och bestå.
If our community of values is to endure, it needs fundamental reform.
Om vår värdegemenskap ska bestå krävs det grundliga reformer.
Yet we all agree that fiscal discipline is necessary if the euro is to endure as a multinational currency.
Ändå vet vi alla att budgetdisciplin är nödvändigt om euron skall bestå som multinationell valuta.
By the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Förresten var det kulturen som hjälpte dem att uthärda under fyra år.
This financial pressure is difficult for us to endure.
Denna ekonomiska påfrestning är svår för oss att uthärda.
We have already experienced the Kremlin's ideological manipulation, and do not wish to endure it again.
Vi har redan upplevt Kremls ideologiska manipulation och vill inte uthärda den igen.
to endure (also: to live on)
In that respect, your actions have provided the answer, as Schuman's vision continues to endure.
I detta avseende har era gärningar gett svaret, eftersom Schumans vision fortsätter att leva vidare.

Synonyms (English) for "endurable":

endurable
endurance
English

Context sentences for "to endure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
De förluster som småspararna måste genomlida framstår dock mycket tydligt för alla.
EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Vi hoppas att denna nya europeiska mentalitet kommer att bli regel och bestå.
EnglishThe losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
Hur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?
EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
De är arga eftersom de själva inte längre står ut med den här situationen.
EnglishThat is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
Han måste därför vara där och stå ut med det budskap som kommer att ges.
EnglishThose who succeed in entering the EU illegally then have to endure a miserable existence.
Tillvaron för dem som lyckas ta sig in i EU illegalt är inte heller acceptabel.
EnglishIt begs the question, how many more oil tankers do we have to endure?
Man frågar sig, hur många fler olyckor med oljetankfartyg måste vi stå ut med?
EnglishLet us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure.
Låt oss komma ihåg vad européerna – och Madridborna – har tvingats stå ut med.
EnglishHow much longer do people have to endure this cynical approach?
Hur mycket längre måste vi människor stå ut med detta cyniska förhållningssätt?
EnglishYet despite this, Roma women endure numerous incidents which contradict these principles.
Trots detta utsätts romska kvinnor för otaliga incidenter som strider mot dessa principer.
EnglishBy the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Förresten var det kulturen som hjälpte dem att uthärda under fyra år.
EnglishWords are not enough to describe the horrors these women have to endure.
Man kan inte i ord beskriva de fasor som dessa kvinnor får utstå.
EnglishWomen continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Kvinnor fortsätter att stå ut med diskriminerande lagar och djupt rotade kulturella ojämlikheter.
EnglishI know that Albania has had a worse fate to endure than any other country in Europe.
Jag vet att Albanien har genomlevt det värsta ödet i Europa.
EnglishThey endure it rather than enjoy it and wait for the weekend.
De står ut med det, i stället för att njuta av det, och väntar på helgen.
EnglishWe have already experienced the Kremlin's ideological manipulation, and do not wish to endure it again.
Vi har redan upplevt Kremls ideologiska manipulation och vill inte uthärda den igen.
EnglishWe should keep this in mind when we take account of the torments women have to endure in armed conflicts.
Vi bör ha detta i åtanke när vi beaktar kvinnors lidande under väpnade konflikter.
EnglishBut in common with others, we too are having to endure the greenhouse effect.
Men vi lider liksom de andra också av växthuseffekten.
EnglishIf our community of values is to endure, it needs fundamental reform.
Om vår värdegemenskap ska bestå krävs det grundliga reformer.
EnglishFrom the depths of my heart I wish you the capacity to bear and endure those burdens you have taken on.
Ur djupet av mitt hjärta önskar jag er förmåga att bära och utstå de bördor ni åtagit er.