"to enforce" translation into Swedish

EN

"to enforce" in Swedish

EN

to enforce [enforced|enforced] {verb}

volume_up
The Commission is supposed to enforce the rules and oversee spending.
Kommissionen förväntas upprätthålla regler och se över användningen av medlen.
The European Union must enforce respect for the rights of all minorities.
Europeiska unionen måste upprätthålla respekten för alla minoriteters rättigheter.
In plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
För att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
to enforce (also: to extract)
In order to enforce this cooperation, the Commission must put sanctions in place.
Kommissionen bör införa sanktioner för att tvinga fram dessa insatser.
The Union must look for instruments to monitor and enforce the sanctions.
EU måste söka instrument för att kunna kontrollera och tvinga fram efterlevnad av sanktionerna.
Any actions that we can take here must seek to enforce best practices and ideas.
Alla åtgärder som kan vidtas här måste ha som mål att försöka tvinga fram de bästa metoderna och de bästa idéerna.
However, the Commission has no direct competence to enforce those norms.
Emellertid har kommissionen ingen direkt behörighet att genomdriva dessa normer.
You should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Använd också vitboken till att genomdriva stränga bestämmelser i medlemsstaterna.
Their failure to enforce it and to comply with it should not be allowed to continue.
Deras misslyckande med att genomdriva dem och efterleva dem får inte tillåtas fortsätta.
Attempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
Ansträngningar från väst att framtvinga en snabb demokratisering av despotiska regimer i världen har misslyckats.
Some say that it is precisely monetary union that will enforce unity in the social, environmental and fiscal domains.
En del säger att det just är valutaunionen som skall framtvinga solidaritet på social-, miljö- och skatteområdet.
This clause is one of the few instruments that the Union possesses to enforce the protection of human rights.
Den klausulen är en av de få som Europeiska unionen förfogar över för att framtvinga skydd av de mänskliga rättigheterna.

Context sentences for "to enforce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
Direktivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
EnglishIt is not enough to take on the legislation, you have to be able to enforce it.
Det räcker inte bara med att anta lagstiftningen, man måste också kunna tillämpa den.
EnglishNow we are looking primarily at the ability to enforce and apply it in full.
Nu handlar det i första hand om förmågan att helt genomföra och tillämpa det.
EnglishThese do not have legal force, so we cannot enforce them on Member States.
Dessa har inte någon rättsverkan, så vi kan inte påtvinga medlemsstaterna dem.
EnglishAs we now see, however, it did so in order to enforce compliance on others.
Men som vi nu kan se, gjorde man det för att tvinga andra att följa bestämmelserna.
EnglishIt is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
De utgör en bräcklig grund om vi inte kan efterleva dessa rättigheter i medlemsstaterna.
EnglishIt has to be possible to enforce compliance with the supplements by all concerned.
Det måste vara obligatoriskt för alla berörda parter att efterleva de kompletteringarna.
EnglishWe need simple, better-focused legislation which is easier to enforce.
Vi behöver enklare, mer koncentrerad lagstiftning som är lättare att genomföra.
EnglishThe Commission has a duty to enforce the rules wherever appropriate.
Kommissionen är skyldig att se till att reglerna efterföljs i förekommande fall.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Uppskattningen att det tar ett år att genomföra varje åtgärd är bara vägledande.
EnglishI just wish that Member States will now enforce that regulation better.
Jag önskar bara att medlemsstaterna nu kommer att tillämpa den förordningen bättre.
EnglishTherefore, we must enforce the rules, but we cannot invent the rules.
Importen minskar inte bara i Förenta staterna utan också i vissa fall i Europa.
EnglishWe should not loosen the rules against unfair trade, but rather enforce them.
Vi bör inte släppa på reglerna mot orättvis handel, utan tillämpa dem.
EnglishI undertake personally before this House to rigorously enforce our criteria and conditions.
Jag lovar personligen kammaren att strikt driva igenom våra kriterier och villkor.
EnglishAs we are quite aware, we have no legislative authority to enforce a European right.
Vi vet mycket väl att det inte finns någon lagstiftande befogenhet för en europeisk rätt.
EnglishIt has the duty to enforce these rules accordingly wherever appropriate.
Det är kommissionens plikt att se till att de reglerna efterföljs i förekommande fall.
EnglishThis provision is the only way to enforce the large pelagic drift net ban.
Denna bestämmelse är enda sättet att driva igenom förbudet mot stora pelagiska drivgarn.
EnglishHowever, efforts are still needed to enforce respect for and protection of minorities.
Det behövs dock fortfarande insatser för att införa respekt och skydd för minoriteterna.
EnglishWe are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
Vi väljs direkt av våra medborgare och är fast beslutna att driva igenom våra rättigheter.
EnglishWe have imposed a ban here, and all the Member States of the Union should enforce it.
Vi har uttalat ett förbud här, och alla unionens medlemsstater borde hålla sig till detta.