"to eradicate" translation into Swedish

EN

"to eradicate" in Swedish

EN to eradicate
volume_up
[eradicated|eradicated] {verb}

As regards TB, the mathematics are similar but it is more difficult to eradicate.
Vad gäller tuberkulos är matematiken liknande, men denna sjukdom är svårare att utrota.
Under the pretext of protecting 'invention ', patents will eradicate innovation.
kommer patent att utrota förnyelsen.
Together, we must strengthen the strengths and eradicate the weaknesses.
Tillsammans måste vi stärka de starka sidorna och utrota svagheterna.
to eradicate (also: to resolve)
One way to eradicate this is to ensure that landmines and cluster bombs are not used.
Ett sätt att bukt med detta är att se till att landminor och klusterbomber inte används.
We must eradicate hatred without justifying violence.
Vi måste bukt med hatet utan att rättfärdiga våldet.
In order to do that, we have to eradicate and deal with it effectively at the animal level.
För att lyckas med det måste vi bukt med den och hantera den effektivt på djurnivå.

Context sentences for "to eradicate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe also know that the EU has adopted many rules to eradicate dangerous substances.
Vi vet också att vi i EU har antagit många regler som skall utradera farliga ämnen.
EnglishSecondly, the belated ban on meal did not serve to eradicate contamination.
För det andra har det sena förbudet mot mjöl inte gjort att smittan försvunnit.
EnglishOn many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
Vi har många gånger framhållit att bedrägerierna måste bekämpas och elimineras.
EnglishThe latter must adopt measures automatically to eradicate the deficiencies.
Medlemsstaterna måste automatiskt vidta åtgärder för att undanröja bristerna.
EnglishThe European Union has managed to eradicate capital punishment from its territory.
Alla måste kunna uttrycka sina politiska åsikter fritt och utan hot om frihetsberövande.
EnglishWe must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Vi måste anstränga oss till vårt yttersta för att utplåna fördomarna mot dessa folk.
EnglishWe also know that the EU has adopted many rules to eradicate dangerous substances.
Jag tror emellertid att det råder många missförstånd om vad vi menar.
EnglishIt helps to give them an equal start in life and to eradicate poverty.
De bidrar till att ge dem en jämlik start i livet och att utplåna fattigdom.
EnglishCalls also for an agenda to eradicate the pay gap that exists between women and men.'
Parlamentet efterlyser också en agenda för att utjämna löneklyftan mellan kvinnor och män.”
EnglishThe treaty was and is the expression of an ambition to eradicate nuclear weapons in the long term.
Det avtalet var och är ett uttryck för strävandena att på sikt förbjuda kärnvapen.
EnglishWe must also eradicate the cancer which has given rise to the destabilisation of that country.
Den cancer som ligger bakom instabiliteten i landet måste också ryckas upp med rötterna.
EnglishWe especially need to guard against and eradicate trafficking in women and domestic violence.
Kvinnohandel och våld i hemmet bör bevakas särskilt och stoppas helt.
EnglishThey do not in themselves eradicate discrimination in the workplace on the grounds of sex or age.
Det absorberar inte av sig själv diskrimineringen på arbetsplatserna vad gäller kön och ålder.
EnglishTherefore, the participation of women in these plans to eradicate these diseases is fundamental.
Därför är det mycket viktigt att kvinnor medverkar i programmen för utrotandet av dessa sjukdomar.
EnglishYet it is committed to engage in a struggle to eradicate that poverty.
Det Afrika ni så väl känner till är fattigt, men väl så engagerat i kampen mot fattigdomen.
EnglishThe only way to eradicate nationalism is to meet all reasonable demands of those nationalists.
Det enda sättet att bli av med detta är att gå med på alla rimliga krav som dessa nationalister ställer.
EnglishThese two forms of radicalism, are what we need to eradicate in order to have peace and not terrorism.
Dessa två former av radikalism måste vi bekämpa för att kunna uppnå fred i stället för terrorism.
EnglishMadam President, please eradicate the EU's pestilent regulations.
Jag ber er att avskaffa EU:s irriterande bestämmelser.
EnglishWe cannot expect it, however, to eradicate criminal practices, slackness and black sheep; that goes beyond its remit.
Inte heller den kommer att ha kompetens för kriminella intriger, slarv och svarta får.
EnglishWhat you need is a regulation to eradicate dumping.
Man behöver en reglering för att undanröja dumpningskonkurrensen.