"eurosceptic" translation into Swedish

EN

"eurosceptic" in Swedish

EN eurosceptic
volume_up
{adjective}

eurosceptic
They are increasingly allying themselves with the Eurosceptic Tory Party.
I allt större utsträckning lierar de sig med det EU-skeptiska torypartiet.
No more small, creative projects ending up being ridiculed in the Euro-sceptic press!
Inga fler små, kreativa projekt som blir förlöjligade i den EU-skeptiska pressen!
As a Czech citizen, I suspect that the Eurosceptic Czech Government is not very eager to do so.
Som tjeckisk medborgare misstänker jag att den EU-skeptiska tjeckiska regeringen inte är så angelägen om att göra det.

Context sentences for "eurosceptic" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishColleagues here, federalist or Euro-sceptic, should all be aware of the danger.
De federalistiska och euroskeptiska kollegerna här bör vara medvetna om faran.
EnglishThe fact that a Christian and Eurosceptic has now been removed has not mollified us.
Det faktum att man nu har avlägsnat en kristen EU-skeptiker har inte lugnat oss.
EnglishIt does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
Det hjälper inte att en ledande EU-skeptiker har befordrats till full kabinettrang.
EnglishTo do otherwise would be to give the power of veto to any eurosceptic Member State.
Att göra något annat skulle vara att ge vetorätt till varje EU-skeptisk medlemsstat.
EnglishHis attitudes were often provocative, which led to him being labelled a euro-sceptic.
Han har blivit stämplad som euroskeptiker på grund av sina ofta provocerande åsikter.
EnglishIn the United Kingdom, we already have a very Euro-sceptic electorate.
I Storbritannien har vi redan en valmanskår som präglas av stor euroskepticism.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Jag förväntar mig inte att det euroskeptiska argumentet ska falla i så god jord här i kammaren.
EnglishAs a good Conservative Euro-sceptic, I should say that I hope it never is.
Som god konservativ euroskeptiker måste jag förstås säga att jag hoppas att det inte sker.
EnglishEurosceptic opinion in this House, certainly that on the political right, has to be muzzled.
EU-skepsisen här i kammaren, i synnerhet hos den politiska högern, måste tystas ned.
EnglishIs EU enlargement in a Eurosceptic context and an economic crisis actually realistic?
Är utvidgningen av EU i en euroskeptisk kontext och under en ekonomisk kris verkligen realistiskt?
EnglishA Eurosceptic north of the Scottish border is quite a rare bird.
Norr om den skotska gränsen är euro-skeptikern en ganska sällsynt fågel.
EnglishTo my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Till mina euroskeptiska vänner vill jag säga att detta inte är någon subversiv sammansvärjning.
EnglishYou do not have to be a eurosceptic to find that objectionable.
Man behöver inte vara en EU-kritiker för att ha invändningar mot detta.
EnglishOn the other hand, we have a eurosceptic Europe and we have a eurosceptic post-crisis Europe.
Å andra sidan har vi ett EU-skeptiskt Europa, och vi har ett EU-skeptiskt Europa efter krisen.
EnglishHe should perhaps be the pin-up boy of the Eurosceptic movement.
Han kanske borde vara ett affischnamn för den euroskeptiska rörelsen.
EnglishI was beginning to wonder if I was the Euro-sceptic or was he?
Jag började undra om det var jag eller han som var Europaskeptiker?
EnglishHis proposal is probably aimed at a Eurosceptic group.
Hans förslag är förmodligen riktat mot en EU-skeptisk grupp.
English(FI) Mr President, President Barroso, you came to see our Eurosceptic group and we appreciate that.
(FI) Herr talman, ordförande Barroso! Ni kom för att träffa vår EU-fientliga grupp, och vi uppskattar detta.
EnglishSo I say to my Eurosceptic friends: 'Get over it'.
Därför säger jag till mina euroskeptiska vänner: ”Glöm det.”
EnglishIreland is not naturally Eurosceptic - far from it.
Irland är inte naturligt EU-skeptiskt - långt därifrån.