"to exceed" translation into Swedish

EN

"to exceed" in Swedish

EN to exceed
volume_up
[exceeded|exceeded] {verb}

In my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.
Enligt min åsikt skall lagringstiden inte överstiga vistelsens varaktighet.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
Antalet ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén får inte överstiga 350.
This year the number of deaths from hypothermia is expected to exceed 50 000.
I år förväntas antalet dödsfall orsakade av hypotermi överstiga 50 000.
This is a target that we should like to reach and even exceed.
Det är ett mål som vi skulle vilja nå och till och med överträffa.
The purpose of EMAS is to help organisations to perform better and to exceed that minimum.
Syftet med EMAS är att hjälpa organisationer att prestera bättre och överträffa detta minimum.
So by the year 2040, the total processing of this machine will exceed a total processing power of humanity, ~~~ in raw bits and stuff.
Omkring 2040, kommer maskinens processorkraft överträffa mänsklighetens sammanlagda processorkraft över hela taget.

Context sentences for "to exceed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf they intend to exceed that limit, they must register their activity in Italy.
Om de vill överskrida denna tidsgräns måste de registrera sin verksamhet i Italien.
EnglishAs a consequence, with continuing expenditure we would exceed the 20 % ceiling.
Det skulle leda till att utgifterna i fortsättningen överskrider 20 procentsgränsen.
EnglishIn Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
I Litauen kan inflationen vara något större än den nivå som förväntas enligt kriterierna.
EnglishBy default, the size of the icons does not exceed that of the line width.
Dessa symboler har som standard en storlek som inte överstiger linjebredden.
EnglishIt is also important to make sure that the transitional period does not exceed four years.
Det är även viktigt att se till att övergångsperioden inte överstiger fyra år.
EnglishIn other words, the Commission is not at liberty to exceed the prescribed limit.
Det innebär att kommissionen saknar möjlighet att gå utanför dessa.
EnglishWe have some time in hand, but I would ask you not to exceed our time-limits.
Vi har visserligen en viss marginal, men jag skulle vilja be er att inte överskrida tiden.
EnglishThe file paths, including file names, should not exceed 40 characters.
Sökvägarna till filerna inklusive filnamn får inte bestå av mer än 40 tecken.
EnglishI allowed you to exceed your speaking time, but I think that you certainly deserved it.
Jag lät er överskrida er talartid, men jag tror att ni väl förtjänar det.
EnglishThe maximum number of weekly working hours may not then exceed 52.
Under den perioden får den maximala veckoarbetstiden inte överskrida 52 timmar.
EnglishWe absolutely must exceed the 1 % of GDP devoted to higher education.
Vi måste absolut anslå mer än 1 procent av BNP till den högre utbildningen.
EnglishWe will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
Vi kommer att göra tillgänglig den personal som utvidgningen kräver.
EnglishIn order to guarantee a simple replacement of generations, this figure must exceed 2.15.
För att garantera en problemfri generationsväxling måste denna siffra ligga på över 2,15.
EnglishWe absolutely must exceed the 1% of GDP devoted to higher education.
Vi måste absolut anslå mer än 1 procent av BNP till den högre utbildningen.
EnglishMembers are not to blame if Commissioners exceed their speaking time.
Det är inte ledamöternas fel om kommissionärerna överskrider sin talartid.
EnglishNevertheless, transitional periods must not be allowed to exceed five years.
Man skall dock inte gå med på övergångstider som är längre än 5 år.
EnglishParliament's budget ought not to exceed 20 % of Category 5 appropriations.
Parlamentets budget borde inte få överskrida tjugo procent av anslagen under avdelning fem.
EnglishUse Scientific to display numbers which exceed the width of the cell.
Använd Vetenskap för att visa tal vars sifferantal överstiger cellbredden.
EnglishAs always, the amendments in front of us always exceed the amount of money that is available.
Som alltid överstiger de aktuella ändringsförslagen de belopp som finns tillgängliga.
EnglishAt the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
Samtidigt är standardmomssatsen för närvarande inte högre än 25 procent i någon medlemsstat.