EN

exchange {noun}

volume_up
1. general
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
Provisions on the exchange of information with Greece in the field of nuclear energy
Bestämmelser om utbyte av information med Grekland inom kärnenergiområdet
Does the exchange of educational methods affect the principle of subsidiarity?
Berör verkligen subsidiaritetsprincipen utbyte av metoder?
exchange (also: booty, haul, kill, loot)
I am also referring to the resale and exchange of timeshare which are currently unregulated.
Jag syftar också på återförsäljning och byte av tidsdelat boende, som för närvarande är oreglerat.
We do not want the compulsory exchange of driving licences, and we do not want any limitation of their validity.
Vi vill inte ha ett obligatoriskt byte av körkort och vi vill inte ha någon begränsning av deras giltighet.
Byte av nålar fungerar.
Do you think it possible that the Commission might take the initiative in providing such an exchange with a base in Europe?
Ser ni någon möjlighet för kommissionen att ta initiativ till att erbjuda en sådan börs med säte i Europa?
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
The stock exchange has undergone rapid expansion.
Börsen har fått ett snabbt uppsving.
exchange
exchange
2. economics
exchange (also: transfer)

Context sentences for "exchange" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot establish exchange rate policies because these are decided elsewhere.
Vi kan inte påverka växelkurspolitiken, eftersom denna fastställs på annat håll.
EnglishThere must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
Det måste finnas tungt vägande skäl för informationsutbyte mellan EU-länderna.
EnglishYet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.
Men enhetligheten i växelkurspolitiken och räntesatserna kommer att hindra dem.
EnglishRecently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.
Nyligen beslöt Grekland att introducera drachman i den gemensamma växelkursen.
EnglishExchange has always brought benefits, and we have always been able to gain from it.
Utbyten har alltid varit mycket givande, och vi har alltid fått mycket ut av dem.
EnglishIs it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Är det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
EnglishThe Drachma enters the European Monetary System (EMS) exchange rate mechanism.
Den grekiska drakman ansluts till Europeiska monetära systemets växelkursmekanism.
EnglishSo there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
Det finns alltså ett verkligt behov av bättre samarbete och informationsutbyte.
EnglishIt provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
Den tillhandahåller ett ramverk för debatt, öppen dialog och fritt meningsutbyte.
EnglishExchange rate stability will also be important in these globalised markets.
Växelkursens stabilitet kommer också att vara viktig på en globaliserad marknad.
EnglishThis will help to promote the exchange of scientific knowledge and research.
Det kommer bidra till att främja utbytet av vetenskaplig kunskap och forskning.
EnglishSecondly, we should not be focusing solely on the euro-dollar exchange rate.
För det andra bör vi inte enbart fokusera på växelkursen mellan euron och dollarn.
EnglishThis is undermined if exchange of information between authorities is restricted.
Detta undergrävs om informationsutbytet mellan myndigheterna är begränsat.
EnglishSo far as equal pay is concerned, we need more good examples that we can exchange.
Vi behöver även indikatorer för att mäta både framsteg och förlorad terräng.
EnglishIt plays a key role in the exchange of information and in extradition processes.
Byrån har en central roll för informationsutbytet och i utlämningsärenden.
EnglishThis will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
På så vis kommer över 3 500 europeiska studenter att ges möjlighet till Erasmusutbyten.
EnglishIt must be effectively promoted and a genuine free exchange and free trade area set up.
Den måste främjas effektivt, och ett fullödigt frihandelsområde måste upprättas.
EnglishWe want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.
Vi vill att sammanlänkningarna ska utökas för att möjliggöra gränsöverskridande handel.
EnglishThe G20 wants to tackle it on the basis of case-by-case information exchange.
G20 vill ta itu med detta genom ett informationsutbyte i varje enskilt fall.
EnglishMonitoring visits are based on existing contacts within a current exchange agreement.
Monitoring Visit baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal.