"excludes" translation into Swedish

EN

"excludes" in Swedish

EN excludes
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

excludes
All national legislation in this field excludes these documents.
Alla nationella lagstiftningar inom detta område utesluter dessa handlingar.
The amendment excludes the possibility of such a patent.
Ändringsförslaget utesluter en sådan patentering.
It excludes military aid but it does not exclude peacekeeping.
Det utesluter militärt stöd, men inte fredsbevarande.

Context sentences for "excludes" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe enlargement policy excludes that part of Europe, even in the long term.
Utvidgningspolitiken omfattar inte den delen av Europa, inte ens på lång sikt.
EnglishWe cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
Vi får inte skicka ett hopplöshetens budskap som utestänger Rumänien från denna möjlighet.
EnglishIt is made absolutely clear that the compromise excludes social standards and labour law.
Det har gjorts helt klart att social standard och arbetsrätten undantas i kompromissen.
EnglishWe cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
Det är synd att kommissionär Günter Verheugen inte erkände detta.
EnglishThe Patent Directive clearly excludes the patenting of germ line cells.
I patentdirektivet sägs det tydligt att könsceller inte är patenterbara.
EnglishI am very well aware that some European jargon excludes people.
Jag är mycket väl medveten om att vissa europeiska jargonger utestänger människor.
EnglishIt excludes any country recording an annual growth in exports greater than 20%.
Genom den utesluts varje land som registrerar en årlig ökning av exporten som överskrider 20 procent.
EnglishThis excludes China, as it will not provide transparency on the issue.
I denna siffra ingår inte Kina, eftersom man där inte visar någon öppenhet i den här frågan.
EnglishThat agreement covers all the waters of the Baltic Sea and its straits, but excludes internal waters.
Avtalet omfattar alla vatten i Östersjön och dess sund, men inte inre vatten.
EnglishThe directive excludes a number of fields from its scope because of their specific nature.
Ett antal områden har undantagits från direktivets tillämpningsområde på grund av deras särskilda karaktär.
EnglishIn order to reach a solution, the directive should be modified since it excludes sterilized milk.
Direktivet borde ändras för att lösa problemet eftersom steriliserad mjölk undantas från direktivet.
English   – Mr President, I should just like to ask Mr Michel whether he can confirm that this matter excludes abortion?
Människor med släktingar och vänner på den andra sidan vill hjälpa till.
EnglishI feel that it excludes other parties from the outset.
Jag anser att det gör att andra grupper utestängs från början.
EnglishIt thus excludes all those living here illegally.
Därmed bortfaller alla som har förklarats uppehålla sig olagligen.
EnglishSimplified procedure almost excludes Parliament.
Parlamentet är så gott som utestängt i de förenklade förfarandena.
EnglishI feel that it excludes other parties from the outset.
När det gäller betänkandet är det på det hela taget okej.
EnglishThe Commission itself has admitted that it was a mistake that its proposal excludes all fishing vessels.
Kommissionen har själv sagt att det är ett litet misstag att alla fiskefartyg undantas i dess egna förslag.
English250 km is clearly too large a distance, since it completely excludes Malta, Cyprus and Luxembourg.
Det är uppenbart att 250 km är en för lång sträcka eftersom Malta, Cypern och Luxemburg helt och hållet utesluts.
EnglishIt is made absolutely clear that the compromise excludes social standards and labour law.
Med ursprungslandsprincipen har kommissionen vänt ryggen mot gemenskapsmetoden, vilken syftar till en sektorspecifik harmonisering.
EnglishWomen will never accept a constitution which excludes equality of the sexes from the Union's values and objectives.
Kvinnorna kommer aldrig att godta en författning som lämnar jämställdheten utanför unionens värden och mål.