"exclusion zone" translation into Swedish

EN

"exclusion zone" in Swedish

EN exclusion zone
volume_up
{noun}

exclusion zone
volume_up
undantagszon {comm. gen.}

Similar translations for "exclusion zone" in Swedish

exclusion noun
zone noun
Swedish
to zone verb

Context sentences for "exclusion zone" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll Member State ships should respect an economic twelve-mile exclusion zone.
Alla båtar från medlemsstaterna måste respektera en exklusiv ekonomisk tolvmilszon.
EnglishWhere necessary, the exclusion zone for local fishermen must also be extended.
Där så behövs kommer vidare den exklusiva zonen för de lokala fiskarna att behöva utvidgas.
EnglishBeing in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Att befinna sig i en uteslutningszon kan vara katastrofalt för en jordbrukares livsuppehälle.
EnglishThe military exclusion zone is, first and foremost, a political act.
Den militära spärrzonen är först och främst en politisk handling.
EnglishI have often visited Chernobyl, including the exclusion zone.
Jag har ofta besökt Tjernobyl, bland annat undantagszonen.
EnglishThere is a military exclusion zone on the Egyptian side.
På den egyptiska sidan finns en militär exklusionszon.
EnglishLastly, as Mr Gallagher has pointed out, we would like to see an exclusion zone of 24 miles for coastal fishing.
Slutligen, och som min kollega Gallagher redan har understrukit, skulle vi vilja reservera 24 sjömil för kustfisket.
EnglishIt is also worth noting that the same proposal for a Council regulation in Western Waters would burst open the 200 mile economic exclusion zone around the Azores.
Vi bör även lägga märke till att samma förslag till rådets förordning om västliga vatten skulle spränga den exklusiva ekonomiska 200-mils zonen runt Azorerna.
EnglishHowever, defining the limits both of territorial waters and of the economic exclusion zone is not included in the list of matters for which the Community has competence.
Att avgöra gränserna för territorialvatten eller exklusiva ekonomiska zoner finns inte med i förteckningen över de frågor i vilka gemenskapen är behörig.