EN excuse
volume_up
{noun}

excuse (also: alibi, apology, plea)
volume_up
ursäkt {comm. gen.}
With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.
Med 100 olika modeller till förfogande finns det ingen ursäkt för misslyckande.
This would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
Det vore en perfekt ursäkt för extremistiska och främlingsfientliga krafter.
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
Detta får dock inte tjäna som ursäkt för att inte tillämpa EU: s regler om upphandling.
excuse (also: cause, ground, matter, motive)
volume_up
anledning {comm. gen.}
Det finns ingen anledning till detta.
There are no excuses for violence, but there are grounds for consideration and reflection.
Det finns ingen ursäkt för våldet, men anledning till eftertanke och reflektion.
Although the composition of this flow of migrants is undoubtedly varied, we do not believe that this is a valid excuse for failing to make the necessary distinctions.
Även om migrationsflödet är heterogent, så tycker inte vi att detta ger anledning till att inte särskilja de olika fallen.
Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
Av samma skäl begränsades också förordningen i tid.
I would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Därför ber jag er allvarligt att ursäkta hans frånvaro, som beror på tvingande skäl.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
Det finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
excuse (also: blind, subterfuge, pretense, pretence)
volume_up
förevändning {comm. gen.}
In other words: add value and not take over as an excuse of competence.
Med andra ord bör den ge ett mervärde och inte ta över med befogenheter som förevändning.
Inte sällan används religionen som en förevändning.
For others, it is an excuse for protectionism.
För andra är det en förevändning för protektionism.
volume_up
undanflykt {comm. gen.}
That is not an excuse, it is not an evasion.
Detta är ingen ursäkt; det är ingen undanflykt.
As a matter of principle, I regard anything else as an excuse!
I princip uppfattar jag allt annat som undanflykter!
Med ständigt nya undanflykter.
excuse (also: stocky)
excuse

Context sentences for "excuse" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDomestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
Dessa övergrepp kan aldrig bortförklaras med hänvisning till inre angelägenheter.
English   Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
   – Herr talman! Förlåt att jag skrattar, men vi är inte ensamma längre, herr Monti!
EnglishThe matter cannot be waved aside with the excuse that you do not know anything about it.
Då kan man inte vifta bort svaret genom att säga att man inte känner till detta.
EnglishYou will have to excuse our taking the Commission's professed aims so seriously.
Ni får förlåta att vi tagit kommissionens ambitioner på så stort allvar.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Den europeiska andan är starkare än den offentliga - förlåt mig, rättsliga - strukturen.
EnglishShe certainly did not give the Council as an excuse, but I did not get any answer.
Hon hänvisade visserligen inte till rådet, men något svar fick jag inte.
EnglishI think this position is enlightened and courageous and leaves China no excuse.
Detta är en upplyst och modig ståndpunkt som helt tar bort Kinas alibi.
EnglishIf the speakers will excuse me, I would like to say a few words to each of them.
Om talarna ursäktar vill jag säga ett par ord till var och en av dem.
EnglishFurthermore, the changeover to the euro should not serve as an excuse to increase prices.
Övergången till euron får inte heller fungera som alibi för överdrivna prishöjningar.
EnglishThe excuse used was always that the relevant procedures were unclear.
Det har alltid ursäktats med att förfarandena för detta skulle vara oklara.
EnglishIf Mr Cashman will excuse me, I am going to focus on the latter.
Om Michael Cashman inte misstycker kommer jag att fokusera på den senare frågan.
EnglishI am afraid their bank managers are not so ready to accept that excuse.
Jag är rädd för att deras ekonomiansvariga inte är helt villiga att godta den ursäkten.
EnglishLadies and gentlemen, I hope you will excuse the fact that I am a few minutes late.
Mina damer och herrar! Jag hoppas ni ursäktar att jag är lite sen.
EnglishNobody will now be able to use the excuse that the institutional means of action are lacking.
Ingen kommer nu att kunna utnyttja ursäkten att det saknas institutionella åtgärder.
EnglishThe oft-repeated excuse that reducing emission levels is too expensive is suicidal.
Den så ofta citerade undanflykten att utsläppsminskningar är för dyra innebär rena självmordet!
EnglishLadies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
Kära kolleger! Jag ber om förståelse för om jag är mycket sträng vad gäller tilldelad talartid.
EnglishThank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
Tack för ert utmärkta svar, och förlåt att det blev så sent.
EnglishThe only excuse is that it is more difficult to monitor the working time of self-employed people.
Den enda ursäkten är att det är svårare att övervaka arbetstiden för egenföretagare.
EnglishPlease excuse me but I cannot give you a more detailed reply.
Jag hoppas att ni inte tar illa upp att jag inte kan svara på detta i detalj.
EnglishFirst of all: lack of personnel must not be used to excuse inadequate control.
För det första: personalbrist får inte vara något argument för att otillräckligt kontrollera sakerna.