EN

to exert [exerted|exerted] {verb}

volume_up
The Commission is trying to exert pressure on the banks with this aim in mind.
För att uppnå detta försöker kommissionen utöva inflytande på bankerna.
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentet måste vara en verklig talesman för detta budskap och utöva påtryckningar.
I hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.
Jag hoppas att kommissionen lyckas utöva den påtryckning som behövs.
Here too, it is up to the Council and Commission to exert pressure.
Också när det gäller detta menar jag att rådet och kommissionen bör använda sin makt och sätta press på dem.
But, as far as I am concerned, I will exert all my influence in encouraging Member States to do so.
Men personligen kommer jag att använda allt mitt inflytande för att uppmana medlemsstaterna att göra detta.
Let us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
Låt oss inte använda oss av någon undvikande taktik, som till exempel att diskutera frågor där vi bara kan uppbjuda moralisk påverkan.
This objective unfortunately does not exert sufficient pressure to give priority to developing renewable sources of energy.
Tyvärr utövar denna vision för lite tryck för att utveckla förnybara energikällor med företräde.
The Presidency should also exert effective pressure on Kiev to dismantle opaque economic structures which undermine efforts to reform and develop a legal state.
Ordförandeskapet bör också utöva kännbara påtryckningar på Kiev för att demontera ogenomskinliga ekonomiska strukturer som undergräver bemödandena att reformera och utveckla en rättsstat.
Let us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
Låt oss inte använda oss av någon undvikande taktik, som till exempel att diskutera frågor där vi bara kan uppbjuda moralisk påverkan.

Context sentences for "to exert" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
Jag kan bara uppmana kommissionen att utöva mer påtryckningar på medlemsstaterna.
EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Europeiska unionens lagstiftare har visat sig hålla även mot starka påtryckningar.
EnglishThe question is whether anyone is actually willing to exert that sort of pressure.
Frågan är huruvida man verkligen är villig att utöva den sortens påtryckningar.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Det kommer att driva på industrin att snabbt få ut de här bilarna till konsumenterna.
EnglishThe use of sanctions is an important way for the European Union to exert pressure.
Användningen av sanktioner är ett viktigt påtryckningsmedel för Europeiska unionen.
EnglishSo we need to exert much greater political and military pressure on Belgrade.
Därför behöver vi ett mycket starkare politiskt och militärt tryck på Belgrad.
EnglishParliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentet måste vara en verklig talesman för detta budskap och utöva påtryckningar.
EnglishEurope must make its voice heard and exert more influence in the Middle East.
Europa måste göra sin röst hörd och utöva ännu större påtryckningar i Mellanöstern.
EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Nu får man hoppas att andra länder trycker på frågan om PBT-kemikalierna.
EnglishTherefore I appeal to you to exert your best efforts to bring this about.
Därför vädjar jag till er att uppbåda alla era krafter för att åstadkomma detta.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
EU måste utnyttja sitt inflytande i internationell handel för att skapa förändring.
EnglishThe EU can also exert a positive influence on the situation in the Middle East.
EU kan också utöva ett positivt inflytande på situationen i Mellanöstern.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Det är vår skyldighet att utöva påtryckningar för att nå en rättvis lösning och fred.
EnglishAs you said, Europe will be able to exert influence if it can act decisively.
Som ni sade, Europa kommer att få något att säga till om, om det lyckas fatta beslut.
EnglishThe first is the schoolmaster attitude: to exert pressure on China to comply.
Den första är lärarattityden som går ut på att få Kina att lyda genom att utöva press.
EnglishTurkey must stop passing the buck to the EU and trying to exert pressure.
Turkiet måste äntligen sluta att skjuta skulden på EU och att utöva påtryckningar.
EnglishI hope that the Council will continue to exert pressure for unanimity for reforms.
Jag hoppas att rådet fortsätter att avtvinga samstämmighet för reformer.
EnglishThis is important, but it is also important for us to exert our influence on Hamas.
Detta är viktigt, men det är också viktigt för oss att utöva vårt inflytande över Hamas.
EnglishThe Commission is trying to exert pressure on the banks with this aim in mind.
För att uppnå detta försöker kommissionen utöva inflytande på bankerna.
EnglishWe are not without arms; we are not without pressure that we can exert.
Vi är inte utan vapen. Vi är inte utan påtryckningsmedel som vi kan utnyttja.

Synonyms (English) for "exertion":

exertion