"to exist" translation into Swedish

EN

"to exist" in Swedish

EN

to exist [existed|existed] {verb}

volume_up
That possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
Den möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
No viable parliamentary democracy can exist without the power of the purse.
Ingen livskraftig parlamentarisk demokrati kan finnas utan kontroll över finanserna.
90% of the buildings which will exist in 2020 already exist now.
Nittio procent av de hus som kommer att finnas 2020 står redan på plats.
If they did not exist there would be many more millions of people on the breadline.
Om de inte fanns skulle många fler miljoner människor leva på existensminimum.
The company's debts are then written down so that it can continue to exist.
Företagets skulder skrivs då ner så att företaget kan leva vidare.
The Tibetans are prepared to exist within the framework laid down in the Chinese constitution.
Tibetanerna är beredda att leva inom den ram som fastslås i den kinesiska konstitutionen.
Because the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Eftersom betalningsbalansrestriktionen och problemen kommer att upphöra att existera.
Directorates-General can currently exist outside the scrutiny of auditors.
Generaldirektoraten kan för närvarande existera utanför revisorernas fingranskning.
If we are going to find a way forward, that continued cooperation must exist.
Om vi skall kunna hitta en väg framåt, måste detta fortsatta samarbete existera.
Technological neutrality may well exist at a purely legislative level.
Något sådant kan förekomma på lagstiftningsnivå.
The word 'Yugoslavia ' would then only continue to exist in the official name of Macedonia.
Därmed skulle ordet endast förekomma i statsnamnet för Makedonien.
That is something which ought not to exist in the Europe of 2008.
Det borde inte förekomma i Europa år 2008.
to exist (also: to be)
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Ekonomier finns till, eller bör finnas till, för att tjäna folken.
Take the first part of the preamble, which states that the current social model must continue to exist.
Ta till exempel den första beaktandemenigen, om att den nuvarande sociala modellen måste fortsätta att finnas till.
If the nations of the world do not stop them in time, our planet may well cease to exist.
Om världens folk inte hejdar dem i tid, är det mycket sannolikt att vår planet kommer att upphöra att finnas till.
Economic Partnership Agreements must exist to promote their development, not to increase our profits.
EPA ska vara till för deras utveckling, inte vår profit.
The Solidarity Fund, in conjunction with existing environmental and agricultural programmes, could help on a truly lasting basis.
Solidaritetsfonden kan verkligen vara till hjälp på lång sikt i kombination med befintliga miljö- och jordbruksprogram.
At Community level, they can contribute to scientific reference material in the creation of inventories of natural habitats and existing species.
Så kallade skugglistor kan bara vara till hjälp vid åtgärder för att identifiera områden i medlemsstaterna.

Context sentences for "to exist" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
Vi får inte glömma bort att det även finns betydande skillnader inom regionerna.
EnglishIn other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
EnglishPerhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Kanske inte i dag, kanske inte på flera år, men att perspektivet faktiskt finns.
EnglishMr Oostlander's report describes the many shortcomings that exist in all areas.
Oostlander tar i sitt betänkande upp det stora antalet brister på alla områden.
EnglishWe have other examples of associations which quite simply do not legally exist.
Det finns andra exempel på föreningar som helt enkelt inte existerar lagligen.
EnglishI want to say that the European party should not be denied the right to exist.
Jag anser att det europeiska partiets existensberättigande inte bör ifrågasättas.
Englishno preferential relations will exist with any particular religion or movement;
Ingen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
EnglishThe fact that this European pillar does not exist is not the Americans' fault.
Och att det inte finns någon sådan europeisk pelare, är inte amerikanernas fel.
EnglishSo long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
Risken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
EnglishThese elements also exist in the Lisbon Strategy and the EU strategy for 2020.
Dessa inslag finns också med i Lissabonstrategin och i EU:s strategi för 2020.
EnglishThese alternatives to cadmium are what we really need, and they already exist.
Dessa alternativ till kadmium är vad vi verkligen behöver, och de finns redan.
EnglishWe should be asking a different question: does a common European interest exist?
Vi borde ställa en annan fråga: Finns det ett gemensamt europeiskt intresse?
EnglishAs it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
Det visade sig dock att det inte fanns något sådant krav från kommissionen.
EnglishSuch agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Sådana avtal finns redan när det gäller Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan.
EnglishYou will never see them but they do exist, and they were there under a European flag.
Ni kommer aldrig att träffa dem, men de existerar och de var där under EU-flagg.
EnglishIt is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
Det stämmer att de här problemen finns och vi måste lösa dem så snart som möjligt.
EnglishHowever, I feel that we need to start with the reality that these games exist.
Dock känner jag att vi måste utgå från verkligheten att dessa spel existerar.
EnglishAs a result, he is ill-placed to criticise a confusion which did not exist.
Jag tycker därför det är olämpligt att kritisera en förvirring som inte ägt rum.
EnglishWill we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
Nu får vi se vilka dokument som verkligen finns, och vilka som är känsliga.
EnglishToday a number of individual solutions exist and they pose serious problems.
I dag finns det ett antal individuella lösningar och de utgör allvarliga problem.