"expansive" translation into Swedish

EN

"expansive" in Swedish

EN expansive
volume_up
{adjective}

expansive
We see the report as a change towards an expansive and demand-stimulated economy.
Vi ser i betänkandet en vändning till förmån för en expansiv och stimulerande konjunkturpolitik.
It advocates an aggressive, expansive policy.
Det förespråkar en offensiv, expansiv politik.
And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive.
Eftersom jag inte längre kunde definiera min kropps gränser kände jag mig enorm och expansiv.
expansive (also: broad, wide)
volume_up
vid {adj.}
Over the past few years we have witnessed China showing a great interest in Africa and carrying out an expansive policy of investment there.
De senaste fem åren har vi kunnat se hur Kina har visat stort intresse för Afrika och bedrivit en omfattande investeringspolitik där.
An intrinsic element of this relates to the need to put in place more expansive childcare facilities heretofore which simply have not been in existence.
Ett nyckelelement i detta avser behovet att ordna en mer omfattande barnomsorg, en service som hittills helt enkelt inte har funnits.
expansive (also: attractive, canny, congenial, delightful)
expansive
volume_up
öppen {adj.} [fig.]
expansive (also: broad, extensive, far-flung, spacious)
expansive (also: diffused, rife, scattered)
expansive (also: extrovert, extroverted, outgoing)

Synonyms (English) for "expansive":

expansive

Context sentences for "expansive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe stabilisers are playing a role, they are allowing this expansive policy to take place.
Stabilisatorerna spelar en roll, de tillåter att denna expansiva politik uppstår.
EnglishIt is therefore important for us to continue with the expansive financial policy.
Därför är det viktigt att den expansiva finanspolitiken fortsätter.
EnglishFinally, we also have the European Central Bank's very expansive policy.
Slutligen har vi också centralbankernas mycket expansiva politik.
EnglishThe entire region, which spans from Piteå in the South to Kiruna in the North, is currently the most expansive in the whole of Sweden.
Hela regionen, som sträcker sig från Piteå i söder till Kiruna i norr, är just nu den mest expansiva i hela Sverige.
EnglishIt must be able to allow a more expansive economic policy in times of crisis so that it is possible to escape from the economic crisis.
Stabilitetspaktens kris är ytterligare ett bevis på att det var ett klokt beslut att stå fri från EU: s valutaunion.
EnglishThe Swedish experience of expansive banks in the Baltic States demonstrates that the risks can quickly build up as a result of growing imbalances.
De svenska erfarenheterna av expansiva banker i Baltikum visar att riskerna snabbt kan byggas upp genom växande obalanser.
EnglishWhere I need to express a slightly divergent view is in whether our efforts to improve and extend it have been over-expansive.
Den punkt på vilken jag måste uttrycka en något avvikande mening är huruvida våra ansträngningar för att förbättra och utöka det har varit vittomfattande.
EnglishWe do not support the expansive budget policy advocated by Parliament but do support other proposals such as that to increase the appropriations to research and development.
Vi stöder inte den expansiva budgetlinjen som parlamentet företräder men väl andra förslag som att öka anslagen till forskning och utveckling.
EnglishHow is the Council ensuring that the Déby administration is not infringing the human rights of Chadian citizens with these newly acquired more expansive powers?
Vad gör rådet för att se till att Deby-administrationen inte kränker de tchadiska medborgarnas mänskliga rättigheter genom dessa utökade befogenheter som man nyligen fått sig tilldelade?
EnglishThe expansive policy advocated by the report is in contrast to the EU currency policy which is why the currency policy must be changed and the notion of a European currency must be given up.
Den expansiva politik som betänkandet förespråkar står i motsättning till EU: s valutapolitik, varför valutapolitiken bör ändras och tanken på en euro-valuta ges upp.