"exposé" translation into Swedish


Did you mean: to expose
EN

"exposé" in Swedish

SV

"exposé" in English

volume_up
exposé {comm. gen.}
EN

EN exposé
volume_up
{noun}

exposé (also: account, commentary, recitation, record)
volume_up
redogörelse {comm. gen.}
I will start this brief exposé with a few words about law and its enforcement, because it is crucial.
Jag ska inleda denna kortfattade redogörelse med några ord om lagstiftning och upprätthållande av lagstiftning, eftersom det är avgörande.
Secondly, I will not trouble the Chamber with a detailed exposé of my views on globalisation, but I want to make one obvious point.
För det andra kommer jag inte att besvära kammaren med en detaljerad redogörelse av mina åsikter när det rör globalisering, men jag vill nämna en självklar sak.
. - Mr President, thank you all for very interesting contributions, especially the introductory exposé of Klaus-Heiner Lehne.
Tack allihop för mycket intressanta inlägg, i synnerhet Klaus-Heiner Lehnes inledande redogörelse.
volume_up
översikt {comm. gen.}
Commissioner, thank you for that very detailed exposé.
Tack för en mycket detaljerad översikt.
He's got a videotape that exposes us all.
Han har ett avslöjande videoband.
Mr President, I think we owe a debt of gratitude to the Sunday Times for exposing the 'amendments for money' scandal.
Jag anser att vi är skyldiga Sunday Times stor tacksamhet för deras avslöjande av skandalen med ”ändringsförslag för pengar”.
exposé
volume_up
exposé {comm. gen.}
It is a brilliant exposé of Averroes's life and work.
Det är en briljant exposé av Averroës liv och arbete.
exposé

Context sentences for "exposé" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.
Vi bör namnge dessa personer, eftersom de håller på att vanhedra detta parlament.
EnglishYou say that some of the advertisements are false or expose children to danger.
Ni sa att vissa av annonserna är falska eller kan leda till att barn utsätts för fara.
EnglishIn order to expose violations, it is important to quote chapter and verse.
För att blottlägga kränkningar är det viktigt att berätta hela historien.
EnglishOur Environment Ministers expose our citizens to increasing levels of noise.
Våra miljöministrar utelämnar medborgarna åt bullret i allt högre grad.
EnglishI would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
Jag skulle också vilja namnge en institution som är i färd med att vanhedra parlamentet.
EnglishIt merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Det visar bara EU:s arroganta nonchalerande av demokratisk opinion.
EnglishThe Commission will have to support the newspapers which expose this, in all sorts of ways.
Kommissionen måste på alla möjliga vis stödja de tidningar som fördömer korruptionen.
EnglishAllow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Låt mig ge några exempel och därmed även påpeka några svaga punkter i vitboken.
EnglishEconomic crises expose deficiencies - deficiencies caused by people.
Den ekonomiska krisen blottlägger många brister - brister som har orsakats av människor.
EnglishIn addition, free trade agreements expose the sector to new challenges and different realities.
Frihandelsavtal utsätter dessutom sektorn för nya utmaningar och skilda verkligheter.
EnglishWe can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge.
Vi kan välja att avslöja och göra slut på hyckleriet när vi röstar om rådets ansvarsfrihet för 2007.
EnglishHowever, any future WTO agreement must not unnecessarily expose vital sectors of our EU economy.
I ett framtida WTO-avtal får dock inte vitala sektorer av EU:s ekonomi äventyras i onödan.
EnglishFailing that, we expose ourselves to the risk of non-compliance by the Member States.
Om detta inte kan uppfyllas utsätter vi oss för risken att medlemsstaterna vägrar att följa lagstiftningen.
EnglishWe need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.
Vi måste exponera de länder som hjälper och ger ekonomiskt stöd i form av handel till denna korrupta regim.
EnglishThere is no good reason not to expose Greece or other countries which are lax in this area.
Det finns inga bra anledningar att inte avslöja Grekland och andra länder som är slappa på detta område.
EnglishPeople must continue to take responsibility for whether or not they expose themselves to natural radiation.
Människorna måste fortsätta att ta ansvar för om de utsätter sig för naturlig strålning.
EnglishWhy would you willingly expose yourself to bad news?
Varför skulle du vilja utsätta dig för dåliga nyheter i onödan? ~~~ Okey.
EnglishAll these problems and differences expose numerous loopholes.
Alla dessa problem och skillnader uppenbarar ett antal kryphål.
EnglishWe cannot continue to expose the most disadvantaged and most severely affected groups to such high levels.
Vi kan inte fortsätta att exponera de mest missgynnade och mest drabbade för så höga nivåer.
EnglishIf we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
Om vi menar allvar med detta måste vi ha en strategi som ger amnesti till dem som avslöjar exploatörerna.