"extensive" translation into Swedish

EN

"extensive" in Swedish

EN

extensive {adjective}

volume_up
The residue plans are subject to an extensive evaluation procedure.
Restsubstansplanerna underkastas ett omfattande utvärderingsförfarande.
In the latter area there is an extensive international collaboration.
Inom sistnämnda område förekommer en omfattande internationell samverkan.
The European Parliament is therefore proposing an extensive information campaign.
Därför föreslår Europaparlamentet en omfattande informationskampanj.
The report is very extensive and contains a lot of information and many recommendations.
Rapporten håller just på att delas ut; den är mycket utförlig och mycket rik på information och rekommendationer.
There is also an extensive list of decisions outstanding in the field of cooperation over criminal issues.
Det finns också en utförlig förteckning över beslut som skall fattas om samarbete i frågor som rör brottslighet.
We are in favour of the Commission publishing an extensive report before 15 May which covers all the points we have raised.
Vi stöder att kommissionen för den 15 maj lägger fram en utförlig rapport om alla de punkter som vi begär.
In other words, an extensive, integrated market itself can be the engine of innovation in the future.
En vidsträckt och integrerad marknad kan i sig fungera som en drivkraft för innovation i framtiden.
. - Although Malta and Gozo are territorially the smallest EU state they have control over extensive air space.
. - (EN) Även om Malta och Gozo territoriellt är den minsta EU-staten kontrollerar landet ett vidsträckt luftrum.
One might say that each Greek island is basically peripheral and like Sweden or Finland is located in an extensive and thinlypopulated country.
Varje grekisk ö är, om man så vill, perifer och såtillvida är det precis som i Sverige och Finland, och ligger i ett land som är mycket vidsträckt och glest befolkat.
extensive
In the same way it favours extensive production to the detriment of labour-intensive production.
Likaså gynnar frikopplingen extensiv produktion till nackdel för arbetsintensiv produktion.
It is wrong that organic farming and extensive animal husbandry should be proposed as the solution.
Det är inte med rätta som biologiskt jordbruk och extensiv uppfödning framhålls som lösningen på alla problem.
So extensive technologies must be replaced by intensive technologies for all resources, including rare materials.
Extensiv teknik måste således ersättas av intensiv teknik för alla resurser, inklusive sällsynta material.
extensive (also: awesome, colossal, great, huge)
But we must be careful and remember that an extensive amount of work remains to be completed before a European Union Constitutional Treaty is agreed.
Men vi måste vara försiktiga och komma ihåg att en väldig mängd arbete återstår att slutföra innan ett konstitutionellt fördrag för Europeiska unionen är i hamn.
extensive (also: voluminous)
We had some degree of success, as can be seen from extensive correspondence with 12 Members of the Commission.
Vi hade i viss utsträckning framgång, vilket kan utläsas ur den omfångsrika korrespondensen med tolv kommissionsledamöter.
I am all the more grateful that your extremely extensive report now also confirms what we ourselves have been criticizing all along.
Jag är desto mera tacksam över att ert mycket omfångsrika betänkande också bekräftar just det som vi själva hela tiden har kritiserat.
Firstly, I consider that, in future, one issue to be addressed will be that of establishing extensive, direct grants for the fisheries sector, as previous regulations failed to do.
För det första ser jag ett framtida problem i att man etablerar omfångsrika och direkta stöd till fiskerisektorn, sett i förhållande till de hittillsvarande reglerna.

Synonyms (English) for "extensive":

extensive
English

Context sentences for "extensive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, Commissioner, I believe that we are facing a very extensive problem.
Därför anser jag, herr kommissionär, att vi står inför ett mycket stort problem.
EnglishIt will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
USA kommer att göra många besök på plats för att utvärdera de berörda länderna.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishHow extensive should domestic measures be, compared with flexibility mechanisms?
I vilken mån skall de egna åtgärderna gälla, i vilken mån flexibilitetsmekanismerna?
EnglishIt is much easier to solve problems if there has been extensive consultation.
Det är mycket lättare att lösa problem om man först har ingående förhandlingar.
EnglishIt has risen from 0.84 to 1.30, causing extensive damage to our competitiveness.
Den har stigit från 0,84 till 1,30, vilket allvarligt har skadat vår konkurrenskraft.
EnglishHowever, we need to use the extensive possibilities offered by the current Treaties.
Men vi behöver använda de stora möjligheter som erbjuds i de nuvarande fördragen.
EnglishThere has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
Kanada har bedrivit intensiva lobbyansträngningar för att hindra oss från det.
EnglishIt is to be hoped that it will be given the most extensive consideration possible.
Förhoppningsvis kommer man att ta hänsyn till den i så stor utsträckning som möjligt.
EnglishThere is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Det finns ett stort område som inte kontrolleras och där ingen egentligen är ansvarig.
EnglishThis is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
Detta är inte ett nytt problem, men situationen har blivit mer angelägen och allvarlig.
EnglishHowever, it has already signed an extensive political agreement with the ASEAN region.
Den har emellertid redan ingått ett långtgående politiskt avtal med Aseanregionen.
EnglishThe floods of 2010 affected extensive areas across several Central European countries.
Översvämningarna 2010 drabbade stora områden i flera centraleuropeiska länder.
EnglishDublin Bay Watch has complained to the Commission and provided extensive evidence.
Dublin Bay Watch har framfört klagomål till kommissionen och lagt fram utförliga bevis.
EnglishWaste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
. (FR) Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
EnglishThe claims that extensive studies have not been carried out are incorrect.
Påståendet om att det inte har gjorts noggranna undersökningar stämmer inte.
EnglishWe have received a very extensive report from the European Court of Auditors.
Vi har fått en mycket uttömmande rapport från Europeiska revisionsrätten.
EnglishMr President, I welcome Arlene McCarthy's excellent and extensive report.
Herr ordförande, jag välkomnar Arlene McCarthys utmärkta och uttömmande betänkande.
EnglishWe recommend a deep and extensive reform of the common agricultural policy.
Vi förordar en djup och långtgående reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishI would like to appeal to the Commission to make extensive use of the Solidarity Fund.
Jag vill vädja till kommissionen att i stor utsträckning utnyttja solidaritetsfonden.