"extensively" translation into Swedish

EN

"extensively" in Swedish

EN extensively
volume_up
{adverb}

extensively (also: considerably, substantially)
Mr President, the report and the framework programme have been extensively modified since they were first presented to this Parliament.
Sedan betänkandet och ramprogrammet lades fram inför parlamentet har dessa ändrats avsevärt.
extensively
The text of the proposal for a Regulation has been amended quite extensively in the Committee on Fisheries.
Texten i förslaget till förordning har varit föremål för relativt betydande ändringar i fiskeriutskottet.

Synonyms (English) for "extensive":

extensive
English

Context sentences for "extensively" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI talked extensively about the idea of solidarity during the Lisbon Treaty debate.
Jag talade utförligt om solidaritetstanken under debatten om Lissabonfördraget.
EnglishAs the rapporteur has elaborated on these extensively, I shall not repeat them here.
Föredraganden har gått in på detta grundligt, så jag skall inte upprepa det.
EnglishThis is not a new issue and it has been extensively investigated by the media in India.
Detta är ingen ny fråga och medierna i Indien har redan granskat den ingående.
EnglishIndeed, it was reported extensively in some French newspapers yesterday.
Det rapporterades faktiskt i stor omfattning i vissa franska tidningar i går.
EnglishI am pleased that these recommendations extensively touch on these concerns.
Det gläder mig att man i dessa rekommendationer i stor utsträckning tar upp dessa frågor.
EnglishWe also support the specification of the country of origin as extensively as possible.
Vi stöder också att ursprungsland anges i så stor omfattning som möjligt.
EnglishI shall not dwell on aspects which have already been extensively discussed.
Jag skall inte uppehålla mig längre vid de aspekter som i hög grad redan har utvecklats.
EnglishI have thanked Parliament extensively, but these are not hollow gestures, believe me.
Jag har tackat parlamentet upprepade gånger, men det är verkligen inte tomma ord, lita på det.
EnglishIt is good that the structural funds are being used more extensively to increase employment.
Det är bra att strukturfonderna i ökad utsträckning används för att öka sysselsättningen.
EnglishOtherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.
Annars skulle inte partikonferenserna sändas i så stor utsträckning.
EnglishOne can imagine this article being invoked very extensively.
Man kan tänka sig att denna artikel kommer att åberopas mycket vidlyftigt.
EnglishI believe it was right and proper for this issue to be dealt with so extensively in the report.
Jag tycker att det var helt i sin ordning att ämnet behandlades så utförligt i detta betänkande.
EnglishMrs Morgantini has really covered this subject extensively.
Morgantini har verkligen behandlat detta ämne på ett heltäckande sätt.
EnglishNow, the children will be helping us extensively with the research in Peru.
Barnen kommer göra stor nytta i vår forskning i Peru.
EnglishAsylum policy has been dealt with extensively, so has the heading "life styles and types of relationships" .
Asylpolitiken behandlas mycket ingående, liksom även levnadssätt och relationsformer.
EnglishWe referred extensively to the agenda for the Thessaloniki Council at this morning's debate.
Under förmiddagens debatt talade vi mycket om dagordningen för Europeiska rådets möte i Thessaloniki.
EnglishWe have spoken extensively about flexibility in labour market policy.
Vi har talat mycket om en flexibel arbetsmarknadspolitik.
EnglishAsylum policy has been dealt with extensively, so has the heading " life styles and types of relationships ".
Asylpolitiken behandlas mycket ingående, liksom även levnadssätt och relationsformer.
English(MT) Madam President, Mr Barroso, financial and economic challenges have been extensively discussed.
(MT) Fru talman, herr Barroso! Finansiella och ekonomiska utmaningar har diskuterats utförligt.
EnglishRoundup is approved and used extensively in the rest of the EU.
Roundup används och är godkänt i resten av Europeiska unionen.