"extent" translation into Swedish

EN

"extent" in Swedish

EN extent
volume_up
{noun}

volume_up
utsträckning {comm. gen.}
No such institutions exist, or at least not to the required extent.
Sådana beslutsregler finns inte eller finns inte i tillräcklig utsträckning.
To a large extent the proposal still stresses both proportionality and subsidiarity.
Förslaget betonar ändå i stor utsträckning både proportionalitet och subsidiaritet.
To a considerable extent this money ends up in the hands of bureaucratic middlemen.
I avsevärd utsträckning hamnar dessa pengar hos byråkratiska mellanhänder.
extent (also: area, belt, branch, circuit)
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Alla har någon sorts talang, i någon utsträckning, inom något område.
The report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
I betänkandet undviker man i stor utsträckning att erkänna Rysslands verkliga roll i detta område.
To some extent that affects how we can best utilise this area.
I viss mån påverkar detta hur vi bäst kan utnyttja detta område.
The Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
Hendricks betänkande kommer i begränsad omfattning att tillämpas i Danmark.
The disruption of traffic therefore continues to a considerable extent.
Trafikstörningarna fortsätter därför i betydande omfattning.
Why is aid not concentrated to a greater extent on the poorest countries?
Varför koncentreras inte biståndet i större omfattning till de fattigaste länderna?
extent (also: degree, gradation, grade, notch)
volume_up
grad {comm. gen.}
To some extent it addresses the matter and to some extent it fails to do so.
Till en viss grad tar han itu med frågan och till en viss grad misslyckas han med det.
This shift is, to a considerable extent, related to infrastructure.
Denna trafikomställning har i betydande grad att göra med infrastrukturen.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Framgången återspeglas i hög grad av de ändringsförslag som lagts fram i dag.
extent (also: distance, haul, reach, section)
volume_up
sträcka {comm. gen.}
But the extent of its participation in the bilateral track will depend on a number of factors, in particular progress in some of the areas to which I have just referred.
Men hur långt dess deltagande på det bilaterala spåret kan sträcka sig är beroende av flera faktorer, särskilt av framsteg på något av de områden som jag just hänvisade till.
To what extent, therefore, Commissioner, are you prepared to urge the French and Spanish Governments to fulfil their obligations and give due priority to the route we are talking about?
Så i vilken utsträckning är ni, herr kommissionsledamot, beredd att uppmana de franska och spanska regeringarna att fullgöra sina åtaganden och prioritera den sträcka vi talar om?
A limit needs to be set upon the extent to which humanitarian aid is really going to be provided, and I feel that the proper limit at present lies in what we are doing in relation to Serbia.
Man måste dra en gräns för hur långt det humanitära biståndet egentligen skall sträcka sig, och jag menar att denna gräns är korrekt för närvarande i samband med de åtgärder vi sätter in i Serbien.
extent (also: area, bed, compass, face)
volume_up
yta {comm. gen.}
Poland is today, in terms of the extent of its territory and population numbers, the country which has the most'specific gravity ' of all the candidate countries.
Genom sin yta och befolkning är Polen i dag det land som " väger tyngst " bland alla kandidatländer.
extent
volume_up
mån {comm. gen.}
The Commissioner indicated that to some extent that is already the case.
Kommissionsledamoten uppgav att detta i viss mån redan är fallet.
 To what extent is a review of existing rules planned in this connection?
 I vilken mån planeras mot denna bakgrund en översyn av gällande bestämmelser?
In Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Även i Belgien har oppositionen i stor mån begränsad tillgång till medierna.

Context sentences for "extent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.
I detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Den garanterade bara ett minimiskydd, vilket definitivt inte var tillräckligt.
EnglishToday the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
EnglishMoreover, the funds are to some extent granted on the basis of unequal criteria.
Härtill kommer också att medlen delvis garanteras på basis av olika kriterier.
EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
EnglishTo this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
Här skulle undantag i sektorer såsom järn- och stålsektorn vara ett stort misstag.
EnglishFor my part, I feel that your proposals are - to an extent - misleading the public.
Jag har för min del intrycket att ni lurar opinionen lite grand med era förslag.
EnglishTo some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
Vi har på något sätt nöjt oss med att åstadkomma detta inom vår bilaterala politik.
EnglishWe are familiar with the nature and extent of the challenge Europe is facing.
Vi känner till beskaffenheten och omfattningen av den utmaning som EU står inför.
EnglishLower budget revenues prevent us from implementing our policies to their full extent.
När vi får in mindre skattepengar hindras vi att genomföra vår politik fullt ut.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new presentation.
Här anger du antalet steg för de nivåer som ska kopieras till det nya dokumentet.
EnglishThey take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
De går så långt att de adopterar dessa hundar och betalar 150 euro för att göra det.
EnglishThe Barcelona Process has, to a large extent, been an intergovernmental process.
Barcelonaprocessen har, i mångt och mycket, varit en mellanstatlig process.
EnglishWe must realise, after all, that to a large extent everyone has their own here.
När allt kommer omkring måste vi inse att alla har sina egna ”klienter”här.
EnglishWe can shape globalisation and shape it, to some extent, in our own image.
Vi kan forma globaliseringen och när vi gör det har vi möjlighet att påverka den.
EnglishThe Commission may have information on the extent of the problem in the Member States.
Kommissionen lär ha uppgifter om hur omfattande problemet är i medlemsstaterna.
EnglishWe therefore need to carry out specific studies to discover its true extent.
Vi måste därför utföra specifika studier för att klarlägga den exakta omfattningen.
EnglishCitizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Medborgarna godtar en viss vetenskaplig risk, men endast om den kan mätas.
EnglishIn our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.
I våra ändringsförslag har vi till stor del koncentrerat oss på markskydd.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Jag anser att det tibetanska folkets krav är legitima och till viss del logiska.