"to extol" translation into Swedish

EN

"to extol" in Swedish

EN to extol
volume_up
[extolled|extolled] {verb}

In my view, however, it is quite ridiculous to extol nuclear energy as environmentally friendly in this situation.
Det är emellertid enligt mig löjligt att i den här situationen lovprisa kärnkraften som om den vore miljövänlig.
to extol

Context sentences for "to extol" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow can it be possible to extol the Action Plan’s virtues today, when it was drawn up for a Ukraine that was a completely different country?
Hur kan man i dag höja handlingsplanen till skyarna, när den utarbetades för ett helt annat läge i Ukraina?
EnglishOverall, and in each of its comments, this report does nothing but extol the virtues of competition and the market economy.
Till innehållet liksom i varje formulering är detta betänkande ett överdrivet lovprisande av konkurrens och marknadsekonomi.
English(FR) Overall, and in each of its comments, this report does nothing but extol the virtues of competition and the market economy.
Till innehållet liksom i varje formulering är detta betänkande ett överdrivet lovprisande av konkurrens och marknadsekonomi.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to take this opportunity to extol the virtues of fish as a healthy food.
Herr talman, herr kommissionär, kära kolleger! Jag skulle här och i dag vilja plädera för det hälsosamma födoämne som fisk är.
EnglishAs you may know, I am also rapporteur for the Stability Pact, which I always extol as the greatest conflict prevention project.
Som ni kanske vet så är jag också föredragande för stabilitetspakten och den hyllar jag alltid som det största konfliktförebyggande projektet.
EnglishIn spite of its sound references to a social economy, this report, which appears to extol growth, unfortunately has a preponderance of negative features.
Trots bra texter om social ekonomi, överväger tyvärr det negativa i detta betänkande som framstår som tillväxtförhärligande.
English   In spite of its sound references to a social economy, this report, which appears to extol growth, unfortunately has a preponderance of negative features.
   Trots bra texter om social ekonomi, överväger tyvärr det negativa i detta betänkande som framstår som tillväxtförhärligande.
EnglishThis crisis is a structural crisis of capitalism and originates in the very logic of that system, the virtues of which the European elites blindly extol.
Krisen är en strukturell kris för kapitalismen och den har sitt upphov i själva systemet, vars förtjänster de europeiska eliterna blint prisar.
EnglishI do not believe there is any need to extol the virtues of India taking a permanent seat on the United Nations Security Council, something it aspires to, as we all know.
Jag tycker inte att man behöver framhålla värdet av att Indien skulle få en permanent plats i FN:s säkerhetsråd, vilket landet som vi alla vet strävar efter.
EnglishOn the question of financial assistance, the Commission and the Council always extol their splendid charitable initiatives in referring to the huge sums given by way of macro-economic aid.
Vad beträffar frågan om ekonomiskt stöd prisar kommissionen och rådet alltid sin storartade välgärning när de hänvisar till de enorma summorna i den makroekonomiska hjälpen.