EN extraction
volume_up
{noun}

extraction
volume_up
utvinning {comm. gen.}
Starting with the extraction and transportation of raw materials.
Det börjar redan med utvinning och transport av grundämnen.
Bacteria-based extraction would be more nature-friendly, but it is not yet used for gold.
Bakteriebaserad utvinning skulle vara mer miljövänlig, men används ännu inte för guld.
It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
Det är hög tid att sätta utnyttjande, utvinning med mera på agendan.
extraction (also: accruement, descent, lineage, pedigree)
volume_up
härkomst {comm. gen.}
Since it came into force, people of foreign extraction, and in fact we are talking in terms of a third to half of the population, have been the object of discrimination and even of attacks.
Människor av utländsk härkomst, och detta betyder mellan en tredjedel och hälften av befolkningen, är sedan dess föremål för diskriminering och till och med attacker.
We have in common much more than we might have imagined in the past, perhaps because a large part of the Europe present here today is of Italian or Irish extraction.
Vi har mycket mera gemensamt än vad vi skulle ha kunnat föreställa oss i det förgångna, kanske därför att en stor del av det Europa som är närvarande här i dag är av italiensk och irländsk härkomst.
He once wrote, outside the political domain, that a certain saint of Irish extraction - Saint Columbanus - "is the patron saint of those who seek to construct a united Europe".
Han skrev en gång, utan någon politisk anknytning, att ett visst helgon av irländsk härkomst - Sankt Columbanus - " är skyddshelgon för dem som försöker att skapa ett förenat Europa" .
extraction (also: draft)
volume_up
uttagning {comm. gen.}
Säkra för uttagning. över.
We must ensure that we can establish national authorities that will be responsible for controlling organ quality and safety, from extraction from the donor to transplantation.
Vi måste se till att vi kan inrätta nationella myndigheter med ansvar för kontroll av organkvalitet och säkerhet, från uttagning från donatorn till transplantation.
extraction (also: ancestry, descent, family, lineage)
volume_up
börd {comm. gen.}
extraction (also: drawing)
volume_up
utdragning {comm. gen.}
extraction
volume_up
extraktion {comm. gen.}
extraction

Context sentences for "extraction" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
Det kommer att leda till högre utvinningskostnader, vilket innebär orimliga priser.
EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Alla insatser bör koncentreras på att öka säkerheten i utvinningen av råolja.
EnglishWe still haven't solved the problem of additives, flavouring and extraction solvents.
Vi har fortfarande inte löst problemet med tillsatser, aromämnen och konsistensgivare.
EnglishAre you going to broach the sensitive subject of new energy extraction in Arctic areas?
Kommer ni att ta upp frågan om den känsliga nya energiutvinningen i arktiska områden?
EnglishTherefore, the extraction process in Kittilä also involves cyanide, but in closed processes.
Därför omfattar även utvinningsprocessen i Kittilä cyanid, men i slutna processer.
EnglishNor do we know how the profits from oil extraction will be shared out.
Inte heller vet vi hur vinsten från utvinningen av olja kommer att fördelas.
EnglishThese emissions mostly come from enrichment but also from the extraction of uranium mineral.
Utsläppen kommer till stor del från anrikningen och även från brytningen av uranmalm.
EnglishLast week, Dutch citizens of Moluccan extraction demonstrated in Brussels in a dignified manner.
Moluckiska nederländare demonstrerade förra veckan på ett värdigt sätt i Bryssel.
EnglishIt is, of course, extremely positive that Teheran intends to suspend its extraction of uranium.
Det är naturligtvis alldeles utmärkt att Teheran avser att frysa sin uranutvinning.
EnglishAre you talking about the extraction of uranium, which is a peculiarly filthy business?
Pratar ni om utvinningen av uran, som är en särskilt snuskig affär?
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (vote)
EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (omröstning)
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (debate)
EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (debatt)
EnglishIt is also necessary for the legislation in force to make oil exploration and extraction safer.
Det är också nödvändigt att gällande lagstiftning gör oljeborrning och oljeutvinning säkrare.
EnglishIt should, however, be remembered that extraction of this raw material requires ongoing exploratory surveys.
Man bör dock komma ihåg att råvaruutvinning kräver fortlöpande prospekteringar.
EnglishOffshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
Utvinningen av djuphavsolja är mycket viktig på grund av de minskade petroleumtillgångarna.
EnglishCommissioner, the European Union should carry out initial analyses of the extraction of shale gas in Europe.
EU bör genomföra inledande analyser av utvinningen av skiffergas i Europa.
EnglishExtraction is reaching into deeper parts of sea basins in areas which are ever further offshore.
Utvinningen når ned i djupare delar av havsbottnarna i områden som ligger allt längre ut till havs.
EnglishHowever, oil extraction operations must be appropriately insured to cover worst case scenarios.
Oljeutvinningen måste emellertid omfattas av försäkringar som täcker de värsta tänkbara scenarierna.
EnglishIt is, of course, extremely positive that Teheran intends to suspend its extraction of uranium.
Det finns ingen anledning att belöna ett sådant land innan vi ser konkreta förbättringar på detta område.
EnglishThis legislation also incorporates requirements for the closure of extraction facilities, and for after closure.
Den här lagstiftningen innehåller även krav vid och efter stängning av utvinningsanläggningar.