EN extraordinary
volume_up
{adjective}

extraordinary (also: atypical, different, exceptional, offbeat)
I can only say that it has really been a very exciting and extraordinary period, and it is back again.
Jag måste säga att det har varit en verkligt spännande och ovanlig tid, och nu återkommer den igen.
It is quite an extraordinary situation.
Det är en mycket ovanlig situation.
I find that that is an extraordinary contradiction, and would like to have confirmation of my interpretation.
Jag anser att det innebär en ganska ovanlig motsägelse, och jag skulle vilja att min tolkning bekräftas.
China and India are developing their university sector in an extraordinary way.
Kina och Indien utvecklar sin universitetssektor på ett enastående sätt.
It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
Det är en enastående mekanism, men den kräver fortfarande en hel del insatser.
Sheik Maktoum and those intelligent Arabs have created something quite extraordinary.
Shejk Maktoum och de intelligenta araberna har skapat något enastående.
extraordinary (also: exceptional)
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
Detta är en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder.
Just over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
För drygt en vecka sedan bevittnade jag inledningen på en extraordinär rörelse där.
The Convention on the future of Europe has been an innovation of extraordinary importance.
Konventet om Europas framtid innebar en innovation av extraordinär betydelse.
extraordinary
In the extraordinary circumstances we made an extraordinary call to the Bank, and it responded immediately by accelerating its lending to record highs.
Under de ovanliga omständigheterna hade vi ett extra ordinarie samtal med banken som genast svarade med att öka sin utlåning till rekordnivåer.
I really cannot say that we had bad cooperation with Member States in preparing and handling this extraordinary Transport Council.
Jag kan verkligen inte säga att vi hade några dåliga samarbeten med några medlemsstater när det gäller att förbereda och hantera detta extra ordinarie transportråd.
The extraordinary parliamentary session convened last week to accelerate the adoption of the ninth reform package is a welcome step in the right direction.
Förra veckans extra ordinarie parlamentssammanträde för att påskynda antagandet av det nionde reformpaketet är ett välkommet steg i rätt riktning.
extraordinary (also: spare, assistant)
volume_up
extra- {adj.}
This has necessitated the convening of various extraordinary meetings.
Det har gjort det nödvändigt att sammankalla flera extra sammanträden.
Preparation for the extraordinary European Council in Berlin on 24-25 March 1999
Förberedelser av Europeiska rådets extra möte den 24-25 mars 1999 i Berlin
Outcome of extraordinary European Council in Berlin of 24/ 25 March 1999
Resultatet från Europeiska rådets extra möte den 24-25 mars 1999 i Berlin
extraordinary
However, a week ago there was an extraordinary book launch in Belgrade.
Emellertid ägde en boklansering utöver det vanliga rum i Belgrad för en vecka sedan.
One can therefore conclude that extraordinary results have been achieved.
Man kan därför dra slutsatsen att ett resultat utöver det vanliga har uppnåtts.
Furthermore, we should utilise an extraordinary budget line, since this is an extraordinarily catastrophic situation.
Dessutom bör man använda sig av en budgetpost utöver de vanliga, precis som en katastrofsituation är något utöver det vanliga.
extraordinary (also: accidental, casual, chance, episodic)
extraordinary
This seems to be the most extraordinary debate.
Det här är en högst märkvärdig debatt.
The EU is failing to listen to developing countries and is pursuing its own business agenda with extraordinary arrogance.
EU underlåter att lyssna på utvecklingsländerna och följer sin egen dagordning med en märkvärdig arrogans.
And it's extraordinary how far belief can take you.
Och det är märkvärdigt hur långt övertygelse kan ta en.
extraordinary
extraordinary
volume_up
urtima {adj.}
This repression followed the first extraordinary assembly of the UBCV since it was outlawed by the communist authorities in 1981.
Detta förtryck följde på den första urtima synoden i UBCV sedan kyrkan förbjöds av de kommunistiska myndigheterna 1981.
extraordinary

Synonyms (English) for "extraordinary":

extraordinary

Context sentences for "extraordinary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot wait until the extraordinary Luxembourg summit for new ideas to emerge.
Man kan på det extraordinära sammanträdet i Luxemburg inte vänta på nya idéer.
EnglishI voted for the joint resolution on the issue of extraordinary rendition.
   . – Jag röstade för den gemensamma resolutionen om extraordinära överlämnanden.
English1.what extraordinary aid could be granted to Portugal in the face of these losses;
1.Vilka extraordinära stöd kan beviljas Portugal för att hantera dessa skador?
EnglishThere are extraordinary committee meetings for which new resources are needed.
Extraordinarie sammanträden för utskott äger rum för vilka det behövs nya resurser.
EnglishThat is one of the most extraordinary records in the history of modern warfare.
Detta är en utav de mest extraordinära rekord i den moderna krigsföringens historia.
EnglishThis programme is attracting an extraordinary amount of interest from young people.
Det här programmet stöter på ett utomordentligt stort intresse bland ungdomar.
EnglishCairo acknowledged it had received him as a result of extraordinary procedures.
Kairo erkände att de hade tagit emot honom genom extraordinära förfaranden.
English(PL) Mr President, industry is developing around the world at an extraordinary speed.
(PL) Herr talman! Industrin utvecklas över hela världen med en enorm hastighet.
EnglishThis is an extraordinary anomaly. It has been allowed to go on for a long time.
Detta är ett märkligt och orimligt förhållande som har tillåtits bestå under lång tid.
English—refuses to regard technical defects systematically as ‘extraordinary circumstances’.
—vägrar att systematiskt godkänna tekniska fel som ”extraordinära omständigheter”.
EnglishWe know of the involvement of criminal gangs in this quite extraordinary activity.
Vi känner till att kriminella grupper är inblandade i denna rätt ovanliga verksamhet.
EnglishYou adopt budgets, you pass legislation and you debate with an extraordinary spirit.
Ni antar budgetar, godkänner lagstiftning och debatterar i oerhört god anda.
EnglishThis is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it.
Detta är extraordinärt och lönehöjningarna har inget som helst att göra med detta.
EnglishThus, for functional reasons of an extraordinary nature, it is being held in Brussels.
Det är alltså av mycket speciella praktiska skäl som sammanträdet hålls i Bryssel.
EnglishI hope this does not shock you if you join us on that extraordinary day.
Jag hoppas att detta inte skall chockera er om ni är hos oss denna speciella dag.
EnglishBy the way, let us bring an end to all of these extraordinary targeted rebates.
Låt oss förresten få ett slut på alla dessa särskilda, riktade rabatter.
EnglishThis extraordinary instrument opens up tremendous opportunities in many areas.
Detta fantastiska instrument öppnar enorma möjligheter på många områden.
EnglishSecondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
I resolutionen hänvisas också till CIA och extraordinära överlämnanden.
EnglishIn short, we have witnessed an extraordinary transformation in the US banking landscape.
Vi har kort sagt fått se en enorm förändring i det amerikanska banklandskapet.
EnglishI would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Jag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.