"to extricate" translation into Swedish

EN

"to extricate" in Swedish

EN to extricate
volume_up
[extricated|extricated] {verb}

But it is determined to extricate itself from this terrible condition.
Men man är fast besluten att frigöra sig från denna hemska situation.
Jag måste frigöra mig från Brooke.
From above, there is the desire to standardise the existing parties, knock the edges off them and extricate them from their national traditions.
Man vill likrikta de befintliga partierna ovanifrån och frigöra dem från deras nationella traditioner.
Ladies and gentlemen, we will not extricate ourselves unless all these measures are implemented.
Vi kommer inte att klara situationen om inte alla dessa åtgärder genomförs.
Our entire problem really concerns how to manage the crisis and reduce our deficits and debt, and also how to prepare for extricating ourselves from the crisis.
Hela vårt problem handlar faktiskt om hur vi ska hantera krisen och minska våra underskott och våra skulder och också om hur vi ska förbereda oss på att klara oss ur krisen.
I wish you all the courage and all the creativity that you have shown before to feed this debate, so that we can extricate ourselves as quickly as possible from these difficulties.
Jag hoppas att ni kommer att tillföra denna debatt allt det mod och all den kreativitet som ni har visat tidigare, så att vi så snabbt som möjligt kan klara ut dessa svårigheter.
It is therefore a matter of urgency to get the Council to think again and help extricate our companies from this unfortunate situation.
Därför är det en brådskande angelägenhet att få rådet att tänka om och hjälpa till att befria våra företag från denna olyckliga situation.
Not even European parties, to be sure, will be able to extricate us from this dilemma.
Det är helt säkert att inte ens europeiska partier kommer att kunna befria oss från detta dilemma.
It is therefore a matter of urgency to get the Council to think again and help extricate our companies from this unfortunate situation.
Därför är det en brådskande angelägenhet att få rådet att tänka om och hjälpa till att befria våra företag från denna olyckliga situation.
So everyone agrees on the diagnosis, but clearly we are not in agreement about what we need to do to extricate ourselves from this financial deadlock.
Alla håller med om denna diagnos, men vi är tydligen inte överens om vad vi behöver för att befria oss från detta ekonomiska dödläge.

Context sentences for "to extricate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
Till att börja med har vi frågan om hur vi ska kunna ta oss ur denna kris.
EnglishThe United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
Förenade kungariket har målat in sig i ett hörn och har ingen aning om hur det ska komma ut.
EnglishWe naturally hope that you will extricate us from this prickly situation.
Vi hoppas naturligtvis att ni ska rädda oss ur denna svåra situation.
EnglishI do not at present see how we could quickly extricate ourselves from such a crisis.
För ögonblicket kan jag inte se hur man på ett snabbt vis skulle kunna komma ur en sådan kris.
EnglishHow can NATO extricate itself without using ground forces?
Hur skall Nato komma ur denna knipa utan marktrupper?
EnglishWe Liberals believe that Europe can extricate itself from these economic problems but, if it is to do so, more must be done.
Vi liberaler tror att Europa kan ta sig ur dessa ekonomiska problem, men då måste mer göras.
EnglishMany of these crisis-torn countries are caught in a liquidity trap from which only an injection of funds can extricate them.
Åtskilliga av krisländerna har fastnat i en likviditetsfälla och kan endast återhämta sig genom ansenliga finansiella stödåtgärder.
EnglishIn order to extricate ourselves from the budgetary deadlock, we must increase the European budget in the interests of revival and cohesion.
I syfte att komma över dödläget i budgetförhandlingarna måste vi öka EU:s budget och åstadkomma återhämtning och sammanhållning.
EnglishIn his inaugural address, Barack Obama appealed to each of us to give our best as we try to extricate ourselves from this current financial crisis.
I installationstalet bad Barack Obama att vi alla ska göra vårt bästa när vi försöker ta oss ur den rådande finanskrisen.
EnglishThirdly, is there not a risk here that we will become entangled in a conflict from which we will then not be able to extricate ourselves promptly?
För det tredje, finns det inte en risk att vi kommer att dras in i en konflikt som vi sedan inte kommer att kunna dra oss ur snabbt?
EnglishEurope has stumbled into a war which has produced a million refugees, and there is no evidence of any policy to extricate ourselves from the crisis.
Europa har snubblat in i ett krig med en miljon flyktingar, och ingen politik har redovisats för hur man skall kunna ta sig ur krisen.
EnglishHypocrisy and fine-sounding words such as convergence, benchmarking, modernisation and concerted action are not going to extricate us from those contradictions.
Dessa motstridigheter kommer man inte ur med hyckleri och vackra ord som samordning, benchmarking, modernisering och medlingsförfarande.
EnglishIn this way, we can finally extricate mafia practices from the world of the tobacco giants, practices which cost the Union many billions of euros every year.
På det sättet kan det äntligen sättas stopp för tobaksjättarnas sammanblandning med maffiaverksamhet, vilket kostar unionen flera miljarder euro varje år.
EnglishThis is what the people of Sudan deserve as they have been busy trying to extricate themselves from their civil war since 1956.
Så kan EU uppfylla ett av de första villkoren för en lösning av konflikten, och befolkningen i Sudan förtjänar detta, för de har hållit på att krångla sig ur sitt eget inbördeskrig sedan 1956.
EnglishWhat is so worrying is that Europe has stumbled into a war which has produced a million refugees, yet there is no evidence of any policy to extricate ourselves from the crisis.
Det allvarliga är att Europa har snubblat in i ett krig med 1 miljon flyktingar, och att ingen politik har redovisats för hur man skall kunna ta sig ur krisen.
EnglishTogether with the champions of wine growers and of common sense, we have tabled the amendments needed to extricate wine from this phobic and neurotic demand for labelling.
Tillsammans med vinodlarnas och det sunda förnuftets vänner har vi lagt fram ändringsförslag som är nödvändiga för att utesluta vin från detta fobiska och neurotiska märkningskrav.
EnglishMr Martin, clearly, I think the EU is tackling proper supervision of the financial system at European level, and surely, in this case, we have needed to extricate ourselves from a severe crisis.
Herr Martin! Jag anser att EU hanterar problemet med lämplig tillsyn över det finansiella systemet på EU-nivå, och i detta fall har vi behövt ta oss ur en svår kris.