"eye" translation into Swedish

EN

"eye" in Swedish

volume_up
eye {noun}

EN eye
volume_up
{noun}

eye
The principle of an eye for an eye, makes the whole world blind.
Principen om ett öga för ett öga gör hela världen blind.
An eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
Öga för öga, tand för tand, vilket – som Gandhi sade – leder till att alla blir blinda.
The Eye of Sauron now turns to Gondor...... the last free kingdom of Men.
Sauron now' s öga ser mot Gondor...... det sista fria kungariket för människor.
eye (also: needle's eye)
eye
volume_up
hyska {comm. gen.}
eye
volume_up
förmågan att se {comm. gen.} [ex.]
eye
volume_up
ögla {comm. gen.} (av metalltråd)

Synonyms (English) for "eye":

eye

Context sentences for "eye" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Man beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
EnglishMr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
Herr ordförande! Efter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Vi hinner inte vänta på en ny sjöfartslag och får inte blunda för denna situation.
EnglishWe have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Vi har en debatt i eftermiddag om budgeten, då detta förfarande skall tillämpas.
EnglishWe need to look our Russian partners in the eye when we speak of human rights.
Vi måste se våra ryska partner i ögonen när vi talar om mänskliga rättigheter.
EnglishHowever, we have also heard a domestic policy speech with an eye to the elections.
Men vi har också hört ett anförande om nationell politik med en snegling mot valen.
EnglishIn Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
I Tyskland har frågan om organ och ökningen av organ hamnat i offentligheten.
EnglishWhen stocks were plentiful, we would often turn a blind eye to unregulated activity.
När bestånden var rikliga kunde vi ofta blunda för den oreglerade verksamheten.
EnglishHowever, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.
Det jag däremot kan erbjuda er är att ge er ordet under ”catch the eye”-förfarandet.
EnglishThat does not mean, however, that we can turn a blind eye to human rights abuses.
Men det betyder inte att vi kan blunda för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Vi kommer att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen med intresse.
EnglishBut he has got oil and he has got money so you all turned a blind eye, didn't you?
Men han har olja och han har pengar, så ni valde alla att blunda, eller hur?
EnglishWe are not blind in one eye either as regards Slovakia or any other country.
Vi ser inte genom fingrarna, vare sig det gäller Slovakien eller något annat land.
English(NL) I am very pleased to be allowed to speak using the catch-the-eye procedure.
(NL) Det gläder mig mycket att få ordet genom att använda mig av fånga blicken-metoden.
EnglishIf the international community turns a blind eye, peace will never come to this region.
Om det internationella samfundet blundar kommer denna region aldrig att nå fred.
English(PL) Mr President, I am one of the five called under the catch-the-eye system.
(PL) Herr talman! Jag är en av de fem som kallats enligt förfarandet ”catch the eye”.
EnglishIn Turkey’s case, we cannot turn a blind eye to the matter of human rights.
När det gäller Turkiet kan vi inte blunda för frågan om mänskliga rättigheter.
EnglishSo I hope I catch your eye tomorrow in the debate and make some of these points.
Så jag hoppas att jag upptäcker er i debatten i morgon, och att ni påpekar dessa saker.
EnglishIt is just that for a very long time we have turned a blind eye to these developments.
Det är bara det att vi under mycket lång tid har blundat för denna utveckling.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Fru Werthman! Den frågan ska ni ta upp under ”catch the eye”-förfarandet.