"faith" translation into Swedish

EN

"faith" in Swedish

EN

faith {noun}

volume_up
faith (also: belief, suggestion, supposition)
volume_up
tro {comm. gen.}
There must be a recognition that people have faith and have the right to express that faith.
Man måste erkänna att människor har en tro och att de har rätt att uttrycka denna tro.
Was it treachery, bad faith, incompetence, negligence or ignorance?
Var det trolöshet, ond tro, inkompetens, försummelse, likgiltighet?
But it is also true that faith in free trade has proved to be misguided.
Men saken är ju också att tron på frihandel har visat sig vara en förfelad tro.
faith (also: religion)
Madam President, this is not first and foremost a question of religion or faith.
Det handlar inte först och främst om religion eller tro.
Only civilisation has its own religion and faith and home.
Det är endast civilisationen som har sin egen religion, tro och hemvist.
A new law on faith and religion came into force a year ago.
En ny lag om tro och religion trädde i kraft för ett år sedan.
We have complete faith that the present Ombudsman, Mr Söderman, will do this.
För detta har den nuvarande ombudsmannen, Söderman, vårt fulla förtroende.
Public confidence and faith on the part of the markets is crucial to the EMU.
För valutan är medborgarens och marknadens förtroende avgörande.
This would reduce the level of bureaucracy and increase people's faith in the Union.
Det skulle minska byråkratin och öka medborgarnas förtroende för unionen.
faith (also: confidence, reliance)
I have faith that the Commissioner will do so, and this faith gives me hope.
Jag litar på att kommissionsledamoten kommer att göra detta, och denna tillit ger mig hopp.
It is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions.
Det är min erfarenhet att allt fler förlorar tillit och förtroendet för institutioner.
Prime Minister, finally I would like to say that I have great faith in your work.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner stor tillit till ert arbete.
faith (also: confession)
Why are an increasing number of people of the Christian faith moving from this country?
Varför flyttar allt fler människor av kristen bekännelse från detta land?
What we are voting upon today is not a report but an act of faith, and an act of bad faith at that.
.– Vi röstar i dag inte om ett betänkande, utan om en trosbekännelse, och till råga på allt en bekännelse till en dålig tro.
faith (also: fidelity, allegiance)
You will understand my reaction, which is that humanity should take precedence over financial gain, a reaction that keeps faith with the values of democracy, solidarity and humanitarianism.
En reaktion som står för en trohet mot demokratiska, solidariska och humanistiska värden.
faith (also: probity)
faith (also: creed)
Muslims follow one of the three Abrahaminic faiths.
Muslimerna följer en av de tre trosläror som utgår från Abraham.
faith (also: integrity, rectitude)
faith (also: belief, credit)
In all good faith, we are proposing that both of these regulations be voted for.
Vi föreslår, med tilltro, en omröstning av dessa två förordningar.
This faith is the foundation of the future, because building can only be based on truth.
Denna tilltro är framtidens grundval, eftersom upprättande bara kan bygga på sanning.
We must waste no time in ensuring that the people recover their faith in Europe once more.
Vi måste omedelbart se till att folket än en gång återfår sin tilltro till Europa.

Synonyms (English) for "faith":

faith

Context sentences for "faith" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
Det kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
EnglishThis House has complete faith in Mr Miranda and we therefore support his conclusions.
Denna kammare litar fullkomligt på Miranda, och därför antar vi hans slutsatser.
EnglishWe should therefore have faith in market forces and give smaller ports a chance too.
Låt oss faktiskt lita på marknadskrafterna och ge även mindre hamnar en chans!
EnglishWe will find this out in due course and we will discuss it in good faith.
Vi kommer att utkräva ansvar, vi kommer att föra en uppriktig diskussion om det.
EnglishPartners have agreed with us in good faith and in a positive and constructive way.
Partnerna har samverkat med oss i god anda och på ett positivt och konstruktivt sätt.
EnglishWe believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.
Vi anser att detta vore det bästa sättet att vara Lissabonstrategin trogen.
EnglishWe believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.
Vi anser att detta vore det bästa sättet att vara Lissabonstrategin trogen.
EnglishWe democrats seek to restore the people's faith in Europe, which is no small challenge.
Vi demokrater har ambitionen att återställa förtroendet hos människorna i Europa.
EnglishWe would see that as a pledge of the good faith of all the partners involved.
Det skulle ur vår synvinkel vara ett bevis på samtliga partners goda vilja.
EnglishThe Council appears to have lost faith in our ability to develop new technology at all.
Rådet verkar ha tappat tron på att vi kan utveckla ny teknik över huvud taget.
EnglishA tight policy promotes the credibility of monetary union and faith in our euro.
En stram politik främjar den monetära unionens trovärdighet och förtroendet för vår euro.
English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
Han säger att ”det vore ett mirakel om vi skulle kunna slutföra vårt uppdrag inom två år”.
EnglishAlso a bit of a problem is increased faith in authority in the world of science.
Lite problematiskt är det också med den ökade auktoritetstron i den vetenskapliga världen.
EnglishThey also need a sense of their cultural identity, community of faith and tradition.
De behöver också en känsla för sin kulturella identitet, trosgemenskap och traditioner.
EnglishIn short, there is no reason for great faith in the correctness of the approach adopted.
Vi måste ge vårt fulla stöd till det kommissionsförslag som granskas i betänkandet.
EnglishBased on my Christian faith, I should like to give my unqualified support to this appeal.
Utifrån min kristna övertygelse vill jag helhjärtat sluta mig till denna uppmaning.
EnglishThat is the Commission's task, moreover, and I have faith in it in that respect.
Detta är också kommissionens uppgift och jag litar på dem så långt.
EnglishThe Brueghel economists have really lost their faith and now plead in favour of more spending.
Brueghelekonomerna har verkligen tappat tron och förespråkar nu större utgifter.
EnglishI think they are misinformed, because one never acts in bad faith.
Jag tror att de är felinformerade, eftersom man aldrig agerar mot bättre vetande.
EnglishWill all Member States act in good faith when processing Schengen data?
Kommer alla medlemsstater att ha ärliga avsikter när de bearbetar Schengenuppgifterna?