"fall through" translation into Swedish

EN

"fall through" in Swedish

See the example sentences for the use of "fall through" in context.

Similar translations for "fall through" in Swedish

fall noun
to fall verb
through adjective
Swedish
through adverb
through preposition

Context sentences for "fall through" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fertilized eggs fall through the net and the embryo development begins.
De befruktade äggen faller genom nätet och embryoutvecklingen startar.
EnglishBut look at the cracks... between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.
Men titta på sprickorna... mellan dessa partiklar och sprickan fallervi igenom.
EnglishNeither adults nor children must be allowed to fall through the net of this responsibility.
Varken vuxna eller barn får hamna vid sidan om detta ansvar.
EnglishThere is to be no improvement in the law for all the people who fall through this particular grating.
För alla människor som faller utanför detta mönster skall det inte finnas några förbättrade rättigheter.
EnglishMoreover, if we were to increase competition, your entire sustainable mobility policy would fall through.
Och om man skulle försämra konkurrensen, är det hela er politik med hållbar rörlighet som skulle gå om intet.
EnglishThis proposal on incineration brings the hope of a higher level of protection through a fall in dioxin emissions.
I och med detta förslag om förbränning finns det hopp om en högre skyddsnivå genom minskade dioxinutsläpp.
EnglishOur proposal sends a strong signal that we cannot stand by while women fall into poverty through a lack of social protection.
Vårt förslag ger en kraftfull signal om att vi inte kan se på när kvinnor hamnar i fattigdom på till följd av bristen på socialt skydd.
EnglishWhat is important is that nobody who wants to avail themselves of the mobility option and whom we wish to support in their desire to do so, should fall through the social security system's net.
Det är viktigt att ingen som vill utnyttja möjligheten till rörlighet och som vi vill stödja i detta avseende faller ur trygghetssystemet.
EnglishThe project will not fall through just because a certain deadline is not achieved - on the contrary, it may be improved by not suppressing the problems and postponing dealing with them.
Projektet havererar inte för att ett fastställt datum inte kan hållas - det kan tvärtom vara ett plus att man inte förtiger och skjuter upp problemen.

Other dictionary words

English
  • fall through

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.