EN false
volume_up
{adjective}

false
volume_up
falska {adj.}
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
Så dessa är mindre troliga att slumpmässigt falska sanna och slumpmässig falska negativa.
False representations of the costs involved in the enlargement are doing the rounds.
Falska föreställningar om kostnaderna för utvidgningen går som rykten.
And false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem.
Och falska demagogier försvårar endast lösningen på ett så allvarligt problem som detta.
false (also: bad, erroneous, fallacious, faulty)
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
Det är också en felaktig besparing eftersom försvarsutgifter medför bra arbetstillfällen.
Secondly, Mr Schmidt offers a false picture of the Swedish economy.
För det andra ger Schmidt en felaktig bild av svensk ekonomi.
In my view, that is a false comparison.
Jag tycker att det är en felaktig jämförelse.
And in politics, false realities produce false results.
Och i politiken leder en falsk verklighet till falska resultat.
This will help to prevent people travelling under false identities.
Detta kommer att bidra till att förhindra att människor reser under falsk identitet.
We cannot take practical decisions based on false information and distorted realities.
Vi kan inte fatta beslut på grundval av falsk information och falska verkligheter.
In practical terms, this paves the way for false reporting and, if not false, then at least incomplete.
I praktiken banar detta vägen för oriktig eller åtminstone ofullständig bokföring.
Only when good data is available can we hope to have fewer misunderstandings and false information.
Det är först när det finns pålitliga uppgifter som vi hoppas på att få färre missförstånd och mindre oriktig information.
false (also: bad, imitation, mock, natural)
volume_up
oäkta {adj.}
Then as you go further down at the bottom, what you can see is, over on this side, the spurious false negatives, and over on this side, the spurious false positives.
När du går längre ned mot botten, vad du kan se, på denna är oäkta falska negativa, och här borta på denna sida, oäkta falska positiva.
false (also: disloyal)
false (also: untrue)
volume_up
osann {adj.}
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
Detta är en grov och osann anklagelse som visar en beklaglig avoghet mot konventets arbete.
The speaker before me has made serious false comments about me.
Den föregående talaren har kommit med allvarliga och osanna kommentarer om mig.
Therefore, depictions of a comic-opera dictatorship led by a jovial parlour revolutionary are false.
Därför är skildringar av en operettdiktatur under en gemytlig salongsrevolutionär osanna.
false (also: apparent, ostensible, seeming)
Everyone who says that draconian measures do not offer definitive protection are right as well of course, but this does not make it the false security that is being suggested.
Naturligtvis har också alla rätt som säger att drakoniska åtgärder inte ger något definitivt skydd men därmed är det ingen skenbar säkerhet, vilket har påståtts.
I would like to appeal to all those of you who are motivated by genuine concern for justice to avoid false comparisons and unjustified generalisations.
Jag vädjar till alla er som drivs av äkta omsorg om rättvisa att undvika falska jämförelser och ogrundade generaliseringar.
It should not become an issue which traduces the Union into a false contest between the interests of the large and the small, when the common European interest should be the central goal.
Det bör inte bli en fråga som för in unionen i en ogrundad kamp mellan de stora och de mindre ländernas intressen, när det gemensamma europeiska intresset i stället borde vara det viktigaste målet.
false (also: counterfeit, fake, spurious)
false
false (also: counterfeit, mock, seeming, sham)
false (also: dummy, mock, phantom, mimic)
volume_up
sken- {adj.}
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Det handlar om en sofism, det vill säga, om ett falskt resonemang med ett verkligt sken.
false
volume_up
lös- {adj.}
false (also: untrue, untruthful)

Context sentences for "false" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
Jag är därför glad att jag har möjlighet att rätta till detta felaktiga intryck.
EnglishThe linked macro can, for example, prevent this action by returning " FALSE ".
Det länkade makrot kan t.ex. förhindra den här åtgärden genom att returnera FALSE.
EnglishThe idea that the United States engendered an internal split in Europe is false.
Tanken att Förenta staterna gav upphov till en inre splittring i Europa är inte sann.
EnglishAll this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
Allt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
EnglishThis is a totally false assessment and we face some very painful days ahead.
Det är ett allvarligt bedömningsfel, och följderna riskerar att bli smärtsamma.
EnglishThat is false, and this particular case in Afghanistan shows it to be so.
Det är felaktigt och i detta speciella fall i Afghanistan framgår att det är så.
EnglishIt will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
I framtiden går det inte längre att lura medborgarna med lockpriser i annonseringen.
EnglishThis is not acceptable and, sadly, it gives a false image of the European Parliament.
Det är inte hållbart och det ger tyvärr en fel bild av Europaparlamentet.
EnglishIf yes, the function will return the value 1 (TRUE); if not, it will return 0 (FALSE).
Om så är fallet returnerar den här funktionen värdet 1 (SANT), i annat fall 0 (FALSKT).
EnglishSome of them may be true but many of them could also be totally false.
Vissa av dem kan vara sanna men många av dem kan också vara totalt felaktiga.
EnglishI should also like to add that what the question says is false in certain respects.
Jag vill också gärna tillägga att det som uttrycks i frågan på vissa punkter är felaktigt.
EnglishThe operator returns FALSE, if required by the content of the arguments.
Länken ger det logiska värdet FALSKT om argumentens innehåll kräver detta.
EnglishNone of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
Inget av de argument som framhålls är övertygande, eftersom de utgår från felaktiga antaganden.
EnglishA Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.
Ett typ 1 fel, eller positivt falskt, är att tro att ett mönster är riktigt när det inte är det.
EnglishIn 2001 a Member State succeeded in gaining admittance to the eurozone by using false data.
År 2001 skaffade sig en medlemsstat tillträde till eurozonen med felaktiga uppgifter.
EnglishElse Value (optional) is the value that is returned if the logical test is FALSE.
värde_om_falskt (valfritt) är funktionens resultat om det logiska testet ger resultatet FALSKT.
EnglishLogical Test is any value or expression, which can be TRUE or FALSE.
test är ett godtyckligt värde eller uttryck som kan vara SANT eller FALSKT.
EnglishThis function returns the value FALSE, if all the arguments have the logical value FALSE.
Om alla argument har värdet FALSKT returnerar den här funktionen FALSKT.
EnglishIf one of the elements is FALSE, this function returns the FALSE value.
Om ett argument har värdet FALSKT returnerar den här funktionen FALSKT.
EnglishThe speaker before me has made serious false comments about me.
Den föregående talaren har kommit med allvarliga och osanna kommentarer om mig.