EN familiarity
volume_up
{noun}

familiarity (also: acquaintance, attention, awareness, notice)
volume_up
kännedom {comm. gen.}
It is the national parliaments which have democratic legitimacy and familiarity with the local conditions.
De är de nationella parlamenten som har en demokratisk legitimitet och kännedom om de lokala förhållandena.
However, his familiarity with issues relating to southern Europe doubtless gives him an awareness of the problems which these countries experience.
Hans kännedom om frågor som har att göra med södra Europa ger honom emellertid med all sannolikhet en medvetenhet om de problem som dessa länder erfar.
Both the Commission and the rapporteur raise the point that local familiarity with the network leaves much to be desired.
Både kommissionen och föredraganden påpekar att den lokala kännedomen om nätverket lämnar mycket att önska i övrigt.
familiarity (also: closeness, confidence)
volume_up
förtrolighet {comm. gen.}
The Parliament’s budget is a complex administrative budget demanding a good deal of familiarity with Parliament’s working methods and procedures.
Parlamentets budget är en komplex administrationsbudget som kräver en hel del förtrolighet med parlamentets arbetsmetoder och förfaranden.
The unity of a nation and good relations between peoples, ethnic groups and nations are assisted by this kind of familiarity, but a lack of it prevents this.
Sammanhållningen inom en nation och goda förbindelser mellan folkgrupper, etniska grupper och nationer främjas av den här typen av förtrolighet, men hindras om den saknas.
All these years of mutual familiarity also tell us, however, that the agreement on basics this year falls short of those basics that we ought to be able to demand under normal circumstances.
Alla dessa år av ömsesidig förtrolighet visar oss dock att årets överenskommelse om de grundläggande frågorna inte når upp till den minimistandard som vi i normala fall borde kunna kräva.
volume_up
bekantskap {comm. gen.}
familiarity (also: obtrusion, intrusiveness)
volume_up
påflugenhet {comm. gen.}
familiarity (also: obtrusion)
volume_up
närgångenhet {comm. gen.}
familiarity
volume_up
förtogenhet {comm. gen.}

Context sentences for "familiarity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis applies also to familiarity with the European Union and its institutions.
Detta gäller även kännedomen om Europeiska unionen och dess institutioner.
EnglishThis one was actually around the playing cards I got yesterday, but it had a certain familiarity to it.
Den här satt faktiskt runt spelkorten jag fick igår, men den hade en viss likhet.
EnglishI belong among those MEPs who can claim some familiarity with the issue of bioethics.
– Jag tillhör de parlamentsledamöter som kan göra anspråk på att besitta en viss kunskap om bioetikfrågan.
English   I belong among those MEPs who can claim some familiarity with the issue of bioethics.
   – Jag tillhör de parlamentsledamöter som kan göra anspråk på att besitta en viss kunskap om bioetikfrågan.
EnglishI make a point of avoiding familiarity with pirates.
EnglishBoth the Commission and the rapporteur raise the point that local familiarity with the network leaves much to be desired.
Både kommissionen och föredraganden påpekar att den lokala kännedomen om nätverket lämnar mycket att önska i övrigt.
EnglishThe root of the problem lies in the lack of familiarity with the guidelines, and not in any potential unwillingness on the part of the web designers.
Problemets kärna är okunnigheten om riktlinjerna, inte webbkonstruktörernas eventuella ovilja.
English. - Mr President, those of us active in these human rights debates will recognise the subject of this one with depressing familiarity.
författare. - (EN) Herr talman! De av oss som är engagerade i dessa människorättsdebatter är tyvärr bekanta med ämnet.
EnglishFamiliarity with CAD / CAM.
EnglishDespite appearing different, both have the same root cause, which is the national judges' lack of familiarity with Community law.
Dessa två problem har, trots den skenbara olikheten, gemensamma orsaker, som beror på att de nationella domarna inte är tillräckligt förtrogna med gemenskapsrätten.
EnglishDespite appearing different, both have the same root cause, which is the national judges ' lack of familiarity with Community law.
Dessa två problem har, trots den skenbara olikheten, gemensamma orsaker, som beror på att de nationella domarna inte är tillräckligt förtrogna med gemenskapsrätten.
EnglishThe Community must take action to develop the capacities of European cities and promote familiarity with urban problems at international level.
Gemenskapen måste inleda åtgärder för att utveckla de europeiska städernas kompetens och främja kunskaperna om stadsfrågorna på en internationell nivå.
EnglishAnd the temporal lobe hallucinations are all-sense hallucinations, full of feeling, full of familiarity, located in space and time, coherent, dramatic.
Tinninglobshallucinationer är multisensoriska hallucinationer, fyllda av känslor, igenkännande, placerade i tid och plats, sammanhängande, dramatiska.
EnglishThat being the case, the responses to the issues raised by this oral question must permit greater familiarity with the content of the common reference code.
Trots detta måste reaktionen på de ämnen som tas upp i denna muntliga fråga ge uttryck för större kunskaper om innehållet i de gemensamma referensbestämmelserna.
EnglishAs far as political familiarity and influence are concerned, the main state television networks are likewise the same throughout the whole of the federation of the United States.
De riksomfattande TV-näten som med tanke på politiskt bekantgörande och påverkan är de mest centrala är likaså gemensamma i alla USA: s delstater.
EnglishSome people are behaving as if this were an innovation, thereby revealing a lack of familiarity with the terms of the Maastricht Treaty, which introduced this provision back in 1992.
Vissa personer beter sig som om detta vore en nyhet och avslöjar därmed sin bristande kunskap om villkoren i Maastrichtfördraget, genom vilket denna regel infördes 1992.
EnglishThat being the case, the responses to the issues raised by this oral question must permit greater familiarity with the content of the common reference code.
Därför är det viktigt att kommissionen klargör syftet med det arbete som sedan 2003 har finansierats med medel ur EU: s budget och ger Europaparlamentet möjlighet att yttra sig om faktiska förslag.
EnglishLiterature likewise plays an important part in the way it transmits our cultural heritage, increases mutual familiarity and preserves linguistic wealth and the diversity of tongues.
Litteraturen har likaså en stor betydelse när det gäller att förmedla vårt kulturarv, att öka kännedomen om varandra samt att omhulda den språkliga rikedomen och mångfalden.
EnglishEffective intervention in the maintenance and restoration of peace in specific parts of the world depends on familiarity with the culture and history of the country in crisis.
För att ingripa effektivt i arbetet med att bevara och återinföra fred på ett antal platser på jorden måste man vara förtrogen med kulturen och historien i det land som befinner sig i kris.