"far-out" translation into Swedish

EN

"far-out" in Swedish

SV

EN far-out
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "far-out":

far-out

Context sentences for "far-out" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
"Vi är så långt ute, att avfallet från vår fisk blir utblandat, inte koncentrerat."
EnglishI believe it is very serious that this has not so far been said out loud.
Jag anser att det är mycket allvarligt att detta hittills inte har sagts högt.
EnglishIn this sort of situation, a government of this kind will test out how far it can go.
I en situation av detta slag kommer sådana regeringar att testa hur långt de kan gå.
EnglishI support the report in so far as it sets out to improve public health.
Jag stöder i sak betänkandet när det gäller att på alla sätt stärka folkhälsan.
EnglishThe sound of guns has for far too long drowned out the cries of the hungry.
Ljudet av vapen har alltför länge överröstat skriken från dem som hungrar.
EnglishSuch action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.
Opinionsundersökningar visar att detta har starkt stöd bland allmänheten.
EnglishThat would be "far out" of place! Moreover, it is something I shall be voting against.
Det är med andra ord "helt ude i hampen", dvs. helt galet, och det vill jag rösta emot.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Elva fiskarter har hittills dött ut och tretton är allvarligt hotade.
EnglishHowever, more is needed in order to achieve these things than you have so far set out.
Men det kommer att kräva mer än det ni hittills har lagt fram.
EnglishI am keen to find out how far advanced the deliberations are in the corridors of the Commission.
Jag är angelägen om att få veta hur långt överläggningarna har kommit i kommissionens korridorer.
EnglishNo preventive or hydrogeological work of substance has been carried out thus far.
Hittills har ingen större insats för att förebygga katastrofer och ordna de hydrogeologiska förhållandena gjorts.
EnglishSo far this year, out of the 34 initiatives we promised for this year, we will definitely fulfil 30.
Som det ser ut i år kommer vi med säkerhet att ha genomfört 30 av de 34 initiativ som vi utlovade.
EnglishMr President, our group supports the work carried out, thus far, by Mr Van Dam and the Council, together.
Herr talman! Vår grupp stöder den väg som vi hittills har gått tillsammans med Van Dam och rådet.
EnglishAs Mr Lannoye has quite rightly pointed out, a far lower maximum usable dose of that is permitted.
Cyklamat - min kollega Paul Lannoye har redan helt riktigt påpekat det - tillåts i mycket mindre mängder.
EnglishThat is what I have been able to find out so far.
I princip är jag inte emot avfallstransporter i återvinningssyfte.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mr Casa, on the important work he has carried out so far.
Jag vill gratulera föredraganden David Casa till det betydelsefulla arbete som han har uträttat hittills.
EnglishThat is all well and good, but we must make sure that we do not go so far out in front that no one follows us.
Det är gott och väl, men vi måste se till att vi inte går så långt i förväg att ingen följer efter.
EnglishIt is true that in the past, the European Patent Office has handed out far too many patents far too lightly.
Det är sant att Europeiska patentverket tidigare har delat ut alltför många patent alltför lättvindigt.
EnglishBut as unpleasant as Lachrymose leeches can be, there was something far more unpleasant arriving out of the fog.
Hur obehagliga blodiglarna i Tårfyllda Sjön än är, var det som kom mot dem ur dimman betydligt värre.
EnglishThe Commission can carry out a far more important role.
Kommissionen kan spela en mycket viktigare roll.