"few" translation into Swedish

EN

"few" in Swedish

volume_up
few {noun}
volume_up
few {adj.}
volume_up
few {pron.}
SV

EN few
volume_up
{noun}

few (also: minority)
volume_up
minoritet {comm. gen.}
A few Member States still persist in acting as a blocking minority.
Ett fåtal medlemsstater fortsätter att agera som en blockerande minoritet.
More MEPs have now adopted this position, which was still very much a minority position a few years ago.
Fler parlamentsledamöter har nu antagit denna ståndpunkt trots att det för några få år sedan bara var en mycket liten minoritet som gjorde det.
Finally, a few words about minorities, mainly a large proportion of Russian speakers in the case of Estonia.
Slutligen några ord om minoriteter, i Estlands fall främst en stor andel rysktalande.
few
Often these reforms are the sole responsibility of a few select civil servants.
Ofta ligger ansvaret för dessa förändringar på ett fåtal statstjänstemän.
A few multinational companies would then dominate the European market.
Ett fåtal multinationella företag skulle då dominera den europeiska marknaden.
Final efforts still need to be made in a few areas in the next few months.
Landet måste göra de sista insatserna inom ett fåtal områden under de närmaste månaderna.

Context sentences for "few" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
EnglishI think these few explanations on this point will satisfy Mr Seppänen's request.
Jag tror att dessa förklaringar på den här punkten tillgodoser Seppänens begäran.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishIt is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
Det är sent och vi är inte många här, men det är en liten punkt i protokollet.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
EnglishThe question on quite a few people' s lips is: what is to become of this report?
Den fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
EnglishIn the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
Under de senaste åren har dock nya, inaktiverade, vacciner blivit tillgängliga.
EnglishFinally, the idea of a referendum is frequently being mooted in a few countries.
Slutligen, herr talman, talar man fortfarande i vissa länder om en folkomröstning.
EnglishThe delegation from our Parliament is due to visit Russia in a few days' time.
Delegationen från parlamentet kommer att resa till Ryssland inom ett par dagar.
EnglishA continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
Vår kontinent håller på att gå in i en recession och vi fördelar lite brödsmulor.
EnglishDespite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.
Trots det har jag en del frågor och farhågor beträffande den nya avdelningen.
EnglishIn the last few weeks, Mr Barroso, we have had various proposals to put to you.
Vi har lagt fram olika förslag för er under de senaste veckorna, herr Barroso.
English(DE) Madam President, in the last few minutes we have talked a lot about industry.
(DE) Fru talman! Under de senaste minuterna har vi talat mycket om elindustrin.
EnglishThe question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
Den fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
EnglishA good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
Den knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishLet me just make a few concrete comments as regards the specific recommendations.
Låt mig bara göra ett par konkreta kommentarer om de specifika rekommendationerna.
EnglishPower is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
EnglishI would like to add a few personal comments. I agree with all these statements.
(DE) Personligen vill jag gärna tillägga: jag vill understryka alla dessa ord.