"fibre" translation into Swedish

EN

"fibre" in Swedish

SV

EN fibre
volume_up
{noun}

fibre
volume_up
fiber {comm. gen.}
Fibre is not always the answer; sometimes satellites can be more efficient.
Det är inte alltid som fiber är lösningen, utan ibland kan satelliter vara mer effektiva.
This report simplifies the existing regulatory framework by ensuring, for example, that a new fibre can be quickly brought to market.
Tack vare betänkandet förenklas de gällande bestämmelserna eftersom en ny fiber snabbare kan släppas ut på marknaden.
The fibre produced from hemp is used in the industrial sector, for insulation and so on.
Den fiber som erhålls från hampa används i industrisektorn (isolering, osv.) och det rör sig därför om en jordbruksprodukt som inte är avsedd för livsmedel.

Synonyms (English) for "fibre":

fibre

Context sentences for "fibre" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI still have to answer the question put by Mr Scholz on the Saint-Gobain glass fibre case.
Jag har ännu inte besvarat Helmut Scholz fråga om Saint-Gobaingruppens glasfiberärende.
EnglishWe are talking not about the fibre but about other materials, such as pieces of fur.
Vi talar inte om fibrer utan om andra material, till exempel päls.
EnglishIt is precisely with the short-fibre variant that farmers fiddled the system.
Det är just i fråga om varianten med korta fibrer som jordbrukare håvar in premier på oriktigt sätt.
EnglishFibre, which is known to aid digestion, in the same way as plant extracts, is included.
Där ingår fibrer, som är kända för att ha välgörande effekter för matsmältningen, och växtextrakt.
EnglishWithout such provisions, the social fibre of FTAs is jeopardised.
Utan sådana bestämmelser äventyras frihandelsavtalens sociala natur.
EnglishThe first is the promotion and development of fibre-optic networks, known as next-generation networks.
Den första gäller främjande och utveckling av fiberoptiska nät, nästa generationens nät.
EnglishWood fibre products are a very precious natural resource and play a role in the carbon sink cycle.
Träfiberprodukter utgör en mycket värdefull naturresurs och spelar en roll i koldioxidcykeln.
EnglishThe production costs for long-fibre flax are higher than those for short-fibre flax and for hemp.
Produktionskostnaderna för lin med långa fibrer är högre än för lin med korta fibrer och hampa.
EnglishFor example, fibre packaging is easily manufactured from recyclable, renewable raw materials.
Till exempel tillverkar man fiberförpackningar av råmaterial som är lätt att återvinna och förnybart.
EnglishDespite the high costs, the provision of optical fibre networks should, in my opinion, be encouraged.
Trots höga kostnader bör tillhandahållandet av optiska fibernät enligt min mening stimuleras.
EnglishWe therefore also wanted it to contain a 100% fibre composition list.
Vi ville därför också att förslaget skulle innehålla en hundraprocentig förteckning över fibersammansättning.
English Have any studies been carried out on the danger to consumers from harmful substances in fibre-tipped pens?
 Finns det några studier om risker för konsumenterna på grund av skadliga ämnen i fiberpennor?
EnglishThis requires courage, moral fibre, boldness and risk capital.
För detta krävs mod, oräddhet, djärvhet och riskkapital
EnglishShe is nothing of the sort: she lacks moral fibre.
Det kan hon inte alls, för hon saknar moralisk karaktärsstyrka.
EnglishSecondly, a certain quota per Member State, shared between long-fibre and short-fibre flax and hemp.
För det andra, en kvot per medlemsstat, uppdelad på lin med långa fibrer och lin med korta fibrer och hampa.
EnglishA distinction must therefore be drawn between processing aid for long-flax fibres and aid for short-flax fibres and hemp fibre.
Därför måste det skilja sig från stödet till kortfibrigt lin och för hampfiber.
EnglishFlax and hemp for fibre
Fiberproduktion: stöd till producenter och den gemensamma organisationen av marknaden
EnglishI now turn to the first proposal on including flax and hemp grown for fibre in the arable crops regulation.
Nu till det första förslaget, vilket behandlar inkluderandet av spånadslin och hampa i regleringen av jordbruksgrödor.
EnglishIt is an admission of a lack of values, which I do not identify with and which I condemn with every fibre of my being.
Det är ett tecken på en brist på värderingar som jag inte kan ställa mig bakom och som jag fördömer helt och fullt.
EnglishEveryone knew what we were dealing with regarding the end of the multi-fibre agreement and the lifting of quotas on 1 January this year.
Alla visste vad multifiberavtalets upphörande och slopandet av kvoter den 1 januari i år handlade om.