EN

find {noun}

volume_up
We find that students get very excited when they can use this.
Vi har upptäckt att studenter blir väldigt engagerade av att kunna använda det här.
I find I have been congratulated from many quarters, which makes me a little nervous.
Jag har upptäckt att många olika grupper har gratulerat mig till mitt arbete, och det gör mig lite nervös.
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
You're about to become a permanent addition to this archaeological find.
Du kommer att bli ett permanent tillägg till detta arkeologiska fynd.
This is a very significant academic find.
Det är ett betydande akademiskt fynd.
3.Can it provide a list of important archaeological finds and the measures designed to protect and promote them?
3.Kan kommissionen tillhandahålla en lista över viktiga arkeologiska fynd och åtgärder för skyddande och exponering av dessa?

Context sentences for "find" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Droger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
EnglishBut I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
Jag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
EnglishI fail to understand this, and with respect find it a discourtesy to colleagues.
Jag förstår det inte och anser det med all respekt vara ohövligt mot ledamöterna.
EnglishFirms will find it easier to comply with transparent and simplified legislation.
Det blir lättare för företagen att tillämpa överskådliga och förenklade dokument.
EnglishThey are the same regular expressions as found in the Find & Replace dialog.
Du kan därvid använda samma reguljära uttryck som i dialogrutan Sök och ersätt.
EnglishThis was the best solution we could find under very challenging circumstances.
Det var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
EnglishIn this book you will find four pillars to guide product development processes.
In this book you will find four pillars to guide product development processes.
EnglishThe report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
Rapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
EnglishI am of course pleased that it has finally been possible to find a solution here.
Jag är naturligtvis glad över att man äntligen kunnat komma fram till en lösning.
EnglishUse the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
EnglishAnd it seems to me completely pointless for us to try to find somebody to blame.
Jag anser att det är fullständigt meningslöst att försöka leta efter skyldiga.
EnglishWe find ourselves in this situation because the negotiations have not succeeded.
Vi befinner oss i denna situation, eftersom förhandlingarna inte har lyckats.
EnglishWe find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.
I nuläget befinner vi oss i en situation där marknaden är oerhört komplicerad.
EnglishI find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
Det anser jag är en ganska egendomlig slutsats och jag tror inte att så är fallet.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Men när vi väl kommer fram, kanske det visar sig att vi borde ha tänkt oss för.
EnglishAnyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
Om man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
EnglishThe honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
De ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.