EN

to fine [fined|fined] {verb}

volume_up
1. general
We know that pressure can be put on Ministers not to fine a company.
Vi vet att ministrar kan utsättas för påtryckningar att inte bötfälla ett företag.
My wife started to fine me one dollar for every irrelevant fact I inserted into conversation.
Min fru började bötfälla mig på en dollar för varje irrelevant fakta jag förde in i vår konversation.
It is madness, in my opinion, to fine any farmer for the smallest detail; this is already happening.
Enligt min mening är det vansinne att bötfälla en jordbrukare för minsta lilla detalj.
2. British English
The granting of these licences thus hardly seems in keeping with the goal of reducing fine particulate levels.
Därför förefaller ett tillstånd knappast vara förenligt med målet att minska mängden findamm.
The directive proposes to reduce some forms of financial crime, and we welcome this fine objective.
(FR) Direktivets syfte är att minska vissa former av ekonomisk brottslighet, och vi välkomnar detta ädla förslag.
I do not think that it is advisable to reduce the overall annual amount of fines, because the fines collected must be used to implement stability mechanisms.
Jag anser inte att man bör minska det totala årliga bötesbeloppet, eftersom de böter som samlas in måste användas för att genomföra stabilitetsmekanismer.

Context sentences for "to fine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.
EnglishIn this respect, the definition of bathing waters in the common position is fine.
I det avseendet är definitionen av badvatten bra i den gemensamma ståndpunkten.
English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Först och främst vill jag tacka Sarah Ludford för detta utmärkta betänkande.
EnglishThere is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
EnglishThat is what Mr Pittella has elucidated in precise terms in his very fine report.
Det är detta som Pittella så noggrant har beskrivit i sitt utmärkta betänkande.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Europas konstitution bär fina underskrifter av presidenter och premiärministrar.
EnglishThe Commission spoke fine words about common values, but where are they exactly?
Kommissionen talade fint om gemensamma värderingar, men var finns dessa egentligen?
EnglishWe need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishThey may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
De kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
EnglishBut we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.
Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.
EnglishIt seems that the principle is fine so long as it is never turned into practice.
Det förefaller som om principen kan godtas så länge den inte tillämpas i praktiken.
EnglishPollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
Föroreningarna förorsakade av partiklar i luften och ammoniak är mycket envisa.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Vackra ord från vår regering är det inget fel på men vad vi nu behöver är handling.
EnglishI hope that this fine cooperation will also continue in the voting tomorrow.
Jag hoppas att detta goda samarbete fortsätter även i morgondagens omröstningar.
EnglishOur fine words are worth nothing if we do not have the cooperation of city mayors.
Våra vackra ord är värdelösa om inte städernas borgmästare samarbetar med oss.
EnglishResults are fine for showing the areas in which we are in fact visibly active.
Resultat är bra för att visa på vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva.
EnglishMr Andrejevs, who has put a great deal into this work and has written a fine report.
Georgs Andrejevs har lagt ned mycket arbete och skrivit ett utmärkt betänkande.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Jag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
EnglishLet me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
Låt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
EnglishFace-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.