EN

finish {noun}

volume_up
1. general
From start to finish, the framing of the Charter gave rise to a series of takeovers by force:
Från början till slut har utarbetandet av stadgan givit upphov till en rad maktövertaganden.
Mr President, it seems as if the debate on leghold traps will never finish.
Ordförande, det tycks aldrig bli ett slut på denna debatt om viltfälleaffären.
I suggest that the Commissioner speak, that we finish and take the vote.
Jag föreslår att kommissionären talar och sedan är det slut, och vi röstar!
finish (also: aim, base, bourn, case)
Mr President, and I shall finish here, we must therefore have two objectives.
Herr talman, och jag ska sluta här, vi måste därför ha två mål.
Today's celebration marks the beginning of the home stretch, but the finish is not in sight for another two years.
Med dagens fest inleds slutspurten, men vi kommer inte i mål förrän om två år.
Above all, I wish to thank the Members who have stayed with us from start to finish and joined in the discussion.
Framför allt vill jag tacka de ledamöter som har varit med oss från start till mål och som deltog i debatten.
That was a very satisfactory finish to a very satisfactory debate.
Detta var en tillfredställande avslutning på en mycket tillfredsställande debatt.
As a finish to your third year you do a longer internship.
Som avslutning på ditt tredje läsår gör du en längre praktik.
I have kept one example to finish with.
Jag har sparat ett exempel som avslutning.
finish (also: expansion, therapy, usage, hearing)
The European Parliament, as can be easily proven, worked promptly and intensively on this proposal so that in May 2006 our institution had finished its first reading.
Europaparlamentet arbetade snabbt och intensivt med detta förslag - det är lätt att bevisa - och i maj 2006 hade vår institution avslutat sin första behandling.
I should like to ask that, at second reading, the economic impact be presented, so that we know what it really involves and that we really are going to make the Community finishing line.
Jag skulle vilja be om att de ekonomiska effekterna presenteras i andra behandlingen så att vi vet vad det verkligen innebär och att vi verkligen kommer att nå det gemensamma slutmålet.
finish
Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
Det finns många sätt att fixa en fin, slät finish.
Klicka på Finish (Slutför) för att avsluta
finish (also: bravery, brilliance, glare, glory)
volume_up
glans {comm. gen.}
It is even more important to success to finish, as the British Government is doing, in style and with panache and with still something to spare in the tank.
Det är till och med viktigare för framgången att fullfölja loppet, som den brittiska regeringen gör, med stil och med glans och med reservkrafter över.
finish (also: chic, elegance, finery, grace)
finish
finish (also: decoration, enrichment)
finish (also: finishing touch)
finish (also: perfection)
finish (also: perfection)
finish
finish (also: finishing)
finish
finish (also: finishing)
finish
finish
2. sports
SV

finish {common gender}

volume_up
Det finns många sätt att fixa en fin, slät finish.
Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
Klicka på Finish (Slutför) för att avsluta
Click Finish to exit

Synonyms (English) for "finish":

finish

Synonyms (Swedish) for "finish":

finish

Context sentences for "finish" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishBefore I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
Innan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om ett ämne som har tagits upp.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Det är ni som är skyldiga, eftersom det uteslutande är ni som har skapat sjukdomen.
EnglishAll I have done is finish the work which he had largely and judiciously started.
Jag avslutar bara ett arbete som han inledde på bred front och på ett klarsynt sätt.
EnglishAllow me, as I finish, to thank the Committee and the rapporteur for their efforts.
Låt mig avslutningsvis tacka utskottet och föredraganden för deras ansträngningar.
EnglishTo finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
Avslutningsvis, herr talman, Harbours kommentar som jag uppskattade mycket.
EnglishBefore I finish, I wish to mention another point that I feel is important.
Innan jag avslutar vill jag ta upp ytterligare en fråga som jag tycker är viktig.
EnglishI should like to finish by saying that an association agreement is an important tool.
Jag vill avslutningsvis säga att ett associeringsavtal är ett viktigt verktyg.
EnglishAnd when I didn't finish my dinner my mother would say, "Finish your food!
Vet du inte att det finns människor, som Fides familj, som inte har någonting!"
EnglishAllow the President to finish speaking; that, too, ensures a better balance.
Att låta talmannen tala till punkt är ännu ett sätt att skapa bättre balans.
EnglishI could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
Jag skulle kunna fortsätta länge till, men jag slutar nu, eftersom talartiden är ute.
EnglishAnd she said, "Yeah, but you know I'd rather finish my meal if you don't mind."
Och hon sa "Javisst, men jag äter gärna färdigt först, om det är okej."
EnglishThe birds fall to the ground where the hunters pick them up and finish them off.
Fåglarna faller till marken där jägaren samlar in dem och avlivar dem.
EnglishI should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.
Jag avslutar med ett gammalt grekiskt ordspråk: tiden väntar inte på någon.
EnglishI shall finish by discussing a third aspect, which is dialogue with the citizens.
Jag avslutar med att ta upp en tredje aspekt: dialogen med medborgarna.
EnglishI would like to finish by congratulating Mr Vatanen on his excellent work.
Jag avslutar med att gratulera föredraganden, Vatanen, till hans fantastiska arbete.
EnglishBefore I finish, let me say that I agree that more investment is needed.
Innan jag slutar vill jag säga att även jag anser att det krävs fler investeringar.
EnglishLet me finish by congratulating the Parliament for the work done, because it was not easy.
Till sist vill jag gratulera parlamentet för deras arbete, för det var inte lätt.
EnglishIt's almost as if users finish reading and ask themselves, "What can I do next?"
Det är nästan som om användare som slutar läsa frågar sig själva: Vad kan jag göra härnäst?