EN flag
volume_up
{noun}

1. general

flag (also: banners)
volume_up
flagga {comm. gen.}
In March, that flag was raised alongside our white, red and white national flag.
I mars hissades denna flagga bredvid vår nationella flagga i vitt, rött och vitt.
Beside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
Intill den georgiska flaggan på varenda officiell byggnad placerade vi en EU-flagga.
The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
flag
volume_up
flagg {comm. gen.}
We all want the highest standards for ships whatever flag they may be flying.
Vi vill alla ha högsta möjliga standard på fartyg oberoende av vilken flagg de för.
The fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Fiskeavtalet med Argentina subventionerar överföringar till argentinsk flagg.
However, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
Men vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
flag
volume_up
fana {comm. gen.}
They are holding the flags of national veto, hindrance and delay high.
De håller det nationella vetots, hindrens och förseningarnas fana högt.
In order to fly the flag for democracy and human rights, we must be exemplary.
Vi måste vara exemplariska när vi höjer fanan för demokrati och mänskliga rättigheter.
I put it to you that populists are actually democrats and you abuse those who want to fly the flag of populism.
Jag påstår att populister faktiskt är demokrater och att ni baktalar dem som vill flagga med populismens fana.
flag (also: flagstone)
volume_up
stenhäll {comm. gen.}
flag (also: flagstone)
volume_up
stenplatta {comm. gen.}

2. botany

flag
volume_up
vass {comm. gen.}
flag
flag (also: sweet flag)
volume_up
kalmus {comm. gen.}
flag

Context sentences for "flag" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
Jag kan inte förbjuda att drivgarnen används av japanskflaggade fartyg eller andra.
EnglishIf we had the European flag, my countrymen and yours might win a few more medals.
Om vi hade EU-flaggan skulle mina landsmän och era kanske vinna några fler medaljer.
EnglishAnd then it says here, with the American flag, "Don't leave home without it."
Och här står det, med den amerikanska flaggan, "Gå inte hemifrån utan den."
EnglishIn order to fly the flag for democracy and human rights, we must be exemplary.
Vi måste vara exemplariska när vi höjer fanan för demokrati och mänskliga rättigheter.
EnglishIt waves the flag of competition and the four freedoms which accommodate big business.
Här flaggas för konkurrens och de fyra friheterna som betjänar storföretagen.
EnglishThat is one of the possibilities of having an economic link with the flag state.
Det är en av möjligheterna till en ekonomisk koppling till flaggstaten.
EnglishFifteen of them were the right way up but the Union flag was upside-down.
Femton av flaggorna hängde rätt men den brittiska flaggan hängde upp och ned.
EnglishIf it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work '.
I och med det blir även stuveriarbetet? arbete under bekvämlighetsflagg?.
EnglishIf it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work'.
I och med det blir även stuveriarbetet ?arbete under bekvämlighetsflagg?.
EnglishFrench shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands.
Franska redare använder nu bara flaggan för de franska sydliga och antarktiska områdena.
EnglishHe told us of EU-flag vessels fishing off the coast of Western Sahara.
Han berättade för oss om EU-flaggade fartyg som fiskade utanför Västsaharas kust.
EnglishThere should be no flags at the Olympic Games other than the Olympic flag.
Det bör inte finnas några andra flaggor vid Olympiska spelen än den olympiska flaggan.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Detta är den status som flaggan och hymnen har fått - de har erkänts av institutionerna.
EnglishIn my mind, the largest red flag warning for humanity that we are in a precarious situation.
Det är den största röda varningsflaggan- -som visar att situationen är riskabel.
EnglishI should, however, flag up some residual concerns which we still have.
Jag bör emellertid signalera några kvardröjande farhågor som vi fortfarande hyser.
EnglishThe European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
EnglishWe are still awaiting a report on the by the flag state, the Bahamas.
Vi väntar fortfarande på en rapport om ” Prestige ” från flaggstaten, Bahamas.
EnglishIt is with good reason that we identify nationality with the flag, the police and the judge.
Inte utan grund identifierar sig nationen med fanan, polisen och rättsväsendet.
EnglishI am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Jag hör dock att jag inte ska oroa mig, eftersom flaggan och hymnen har slopats.
EnglishLike, for example, this flag waving, right in front of the veterinary facility.
Till exempel, den här flaggan som vajade utanför veterinärkontoret.