"flame-retardant" translation into Swedish

EN

"flame-retardant" in Swedish

EN flame-retardant
volume_up
{adjective}

flame-retardant

Synonyms (English) for "flame-retardant":

flame-retardant
English

Similar translations for "flame-retardant" in Swedish

flame noun
to flame verb
to retard verb

Context sentences for "flame-retardant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOctaBDE is used mainly here as a flame retardant in furniture made of plastic and in office equipment.
Okta används framför allt som bromerat flamskyddsmedel i plastartiklar och kontorsutrustning.
EnglishPentaBDE is a flame retardant used in the production of polyurethane foam for furniture and upholstery.
PentaBDE är ett flamskyddsmedel som används i tillverkningen av polyuretanskum för möbler och stoppning.
EnglishThat is the brominated flame retardant that belongs to a group of ten chemicals known as polybrominated diphenyl ethers, PDBEs.
Detta är det bromerade flamskyddsmedel som hör till en grupp bestående av tio kemikalier med namnet polybromerade difenyletrar, PDBE.
EnglishPenta-BDE is used almost exclusively as a flame retardant in polyurethane foams such as those found in vehicle upholstery and household furniture.
Penta-BDE används nästan uteslutande som flamskyddsmedel i polyuretanskum, som till exempel det skum som finns i stoppning i fordonssäten och hushållsmöbler.
EnglishRecent research at the Virginia Institute of Marine Science has found the brominated flame retardant penta-bromodiphenyl ether (penta-BDE) in freshwater fish.
. (EN) I aktuell forskning vid Virginia Institute of Marine Science har det bromerade flamskyddsmedlet pentabromodifenyleter (penta-BDE) påträffats i sötvattensfisk.
EnglishPentabromodiphenyl ether is a flame retardant, 95% of which is used in the manufacture of flexible polyurethane foam for furniture and in particular upholstery.
Pentabromdifenyleter är ett bromerat flamskyddsmedel som till 95 procent används i tillverkningen av flexibla polyuretanskum, framför allt för möbler och stoppning.
EnglishPentabromodiphenyl ether is a flame retardant, 95 % of which is used in the manufacture of flexible polyurethane foam for furniture and in particular upholstery.
Pentabromdifenyleter är ett bromerat flamskyddsmedel som till 95 procent används i tillverkningen av flexibla polyuretanskum, framför allt för möbler och stoppning.
EnglishA major use of octa-BDE is as a flame retardant in acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastics, whereas deca-BDE is the flame retardant of choice in high impact polystyrene.
En viktig användning av octa-BDE är som flamskyddsmedel i akrylonitrilbutadinstyren-plaster (ABS), medan deca-BDE är det flamskyddsmedel som används i slagtålig polystyren.
EnglishIn this respect, I would point out that decaBDE, which constitutes 80% of bromine fire protection products, is a particularly resistant and effective flame retardant.
I detta hänseende skulle jag vilja påminna om att dekaBDE, som finns i 80 procent av alla bromerade flamskyddsprodukter, är ett flamskyddsmedel som är särskilt motståndskraftigt och effektivt.
EnglishThere will be a review for additional exclusions within three years, together with an examination of three phthalates and one brominated flame retardant identified as priority.
Det kommer att göras en översyn om ytterligare undantag inom tre år tillsammans med en undersökning av tre flatater och ett bromerat flamskyddsmedel som har setts som en prioritering.
EnglishIn this respect, I would point out that decaBDE, which constitutes 80 % of bromine fire protection products, is a particularly resistant and effective flame retardant.
I detta hänseende skulle jag vilja påminna om att dekaBDE, som finns i 80 procent av alla bromerade flamskyddsprodukter, är ett flamskyddsmedel som är särskilt motståndskraftigt och effektivt.
EnglishWe are talking today about the limitations of introducing on the market and using certain hazardous substances and preparations, especially flame retardant agents such as pentabromodiphenyl ether.
I dag talar vi om begränsningar av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat, närmare bestämt flamskyddsmedel som exempelvis pentabromdifenyleter.