EN flower
volume_up
{noun}

flower (also: blossom)
volume_up
blomma {comm. gen.}
Choosing from several flowers instead of one flower is unsuitable.
Valet mellan flera blommor i stället för en blomma är inte ändamålsenligt.
Consumers will not have the chance to understand why more than one flower will be attributed.
Konsumenterna kommer inte att ha möjlighet att förstå varför mer än en blomma tilldelats.
Alex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.
Exakt, det är en landminedetekterande blomma.
flower
volume_up
blomma {comm. gen.} [fig.]
Choosing from several flowers instead of one flower is unsuitable.
Valet mellan flera blommor i stället för en blomma är inte ändamålsenligt.
Consumers will not have the chance to understand why more than one flower will be attributed.
Konsumenterna kommer inte att ha möjlighet att förstå varför mer än en blomma tilldelats.
Alex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.
Exakt, det är en landminedetekterande blomma.
flower
volume_up
det bästa {o.sg.} (bestämd form)
flower (also: bloom, blossom, flowering)
volume_up
blomning {comm. gen.}
flower
volume_up
blom {comm. gen.}
Regulation No 2275 also provides for aid for promotion in the flower and plant sector, and this aid is also coming to an end.
Enligt förordning 2275 förutses också stöd till främjande av blom- och plantsektorn, och dessa stöd upphör också.
flower
volume_up
det främsta {o.sg.} (bestämd form)
flower
volume_up
det förnämsta {o.sg.} (bestämd form)

Synonyms (English) for "flower":

flower

Context sentences for "flower" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt says, 'See the flower, how generously it distributes perfume, honey.
Där står ”Se på blomman, hur välvilligt den delar med sig av doft och honung.
EnglishThe EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
EU måste vara entydigt i sitt stöd för demokrati, var den än spirar.
EnglishOur European flower will have to co-exist with no fewer than eight European systems.
Det finns faktiskt åtta olika system i Europa som den europeiska blomman skall samsas med.
EnglishIt's a little old lady, her husband just died and she wants to start a flower shop.
En gammal tant som blivit änka och nu vill öppna blomsteraffär där.
EnglishBy harnessing Euro-Flower power, we can all contribute to a cleaner, greener world.
Genom att utnyttja potentialen i Euroblomman, kan vi alla bidra till en renare, grönare värld.
EnglishThe flower box is a gift from the European habitat forum, which represents millions of Europeans.
Blomsterlådan är en gåva från European habitat forum, som företräder miljoner européer.
EnglishTry to be like the flower, unassuming despite all its qualities'.
Försök att vara som blomman, anspråkslös trots alla dess kvaliteter.”
EnglishIt is a delicate flower and we all want it to be a success.
Det är en ömtålig planta, och vi önskar alla att det skall bli en framgång.
EnglishInstead, we advocate giving the consumer more information as to why the flower has been awarded.
I stället går vi in för att konsumenten skall få information om varför blomman tilldelats.
EnglishAnd you realize that this -- being with these people -- is the flower garden that Chiho showed us.
Och du inser, att vara med dessa människor, är den trädgård av blommor som Chiho visade för oss.
EnglishIt is still a delicate flower, but some notice is being taken of it.
Fortfarande en ömtålig planta men man lyssnar till den.
EnglishThere is a new proposal for a directive, pursuant to which only the EU's own eco-label, the flower, will be permitted.
Enligt ett nytt direktivförslag skall bara EU: s egen miljömärkning EU-blomman tillåtas.
EnglishWe are literally talking about the flower of European youth.
Vi talar bokstavligen om blomman av europeisk ungdom.
EnglishThe Euro-Flower is just one element of the broader environmental strategy that is needed to save our planet.
Euroblomman är bara en beståndsdel i den bredare miljöstrategi som är nödvändig för att rädda vår planet.
EnglishI only recognise the little flower with the circle of stars around it from a brand of toilet paper.
Jag känner bara igen den lilla blomman, som omges av en cirkel bestående av stjärnor, från ett toalettpappersmärke.
English" The last stage of the flower is the most glorious. "
" Blommans sista skede är det mest praktfulla. "
EnglishAuschwitz was the largest of these camps, and it was conceived in order to eliminate the flower of the Polish nation.
Auschwitz var det största av dessa läger, och det planerades för att förgöra blomman av den polska nationen.
EnglishI know that flower pots, self-adhesive labels and related issues are important for the industries concerned.
Jag vet att blomkrukor, självhäftande etiketter och därmed förknippade frågor är viktiga för de berörda industrierna.
EnglishOh no, that machine is going to crush the flower.
Maskinen kommer att förstöra blomman!
EnglishEco-labelling systems that have been successful on both of these points should not be allowed to be superseded by the EU's "eco flower' .
Miljömärkningssystem som lyckats på båda dessa punkter borde inte få slås ut av EU: s miljöblomma.