EN

fly {noun}

volume_up
fly
volume_up
gylf {comm. gen.}
Varför drar du ner gylfen?
fly
Vi måste göra mer om kvinnor ska kunna fly tvångsprostitutionen.
We need to do more if women are to be enabled to escape from forced prostitution.
Vittnesmål från nordkoreaner som oväntat lyckats fly stämplades som lögner.
The testimony of those North Koreans who have managed to escape has been rejected as lies.
När detta hot kommer närmare och de måste fly måste vi ta emot dem.
When that threat moves closer and they must escape, we must receive them.
Presidenten tvingades fly när han anklagades för korruption och valfusk.
The president was forced to flee, accused of corruption and stealing the election.
Flyktingarna tvingades fly från krigsområdet och de kan inte återvända till sina hem.
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
De tamilska tigrarna misstänks för att ha skjutit civila som försökte fly.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
I Litauen ansökte också det litauiska flygbolaget ”FlyLAL” om konkurs i år.
In Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Att detta är av stor vikt har visats av fallet med FlyAir-piloten som avskedades för att han slagit larm.
The importance of this has been demonstrated by the case of the FlyAir pilot dismissed because of whistle blowing.
Att civilbefolkningen inte ens kan fly strider mot alla internationella regler.
The fact that the civilian population cannot even take refuge flies in the face of all international rules.
Först försöker de fly, sedan slåss, sedan försöker de förhandla.
First they try to run, then fight, then they try to negotiate.
Ett gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
(RO) Det sägs att du kan fly men aldrig gömma dig från globaliseringen.
(RO) They say that you can run, but you can't hide from globalization.
fly (also: springa iväg)
volume_up
to scarper {vb} [Brit.] [coll.]

Context sentences for "fly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Det verkar som om upprättandet av en flygförbudszon har öppnat en Pandoras ask.
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
De flyger, inte med roterande delar utan de flyger genom att flaxa med sina vingar.
EnglishYet those enforcing the no-fly zones have themselves come under constant attack.
Ändå har de som upprätthåller flygförbudszonerna själva ständigt angripits.
EnglishWith no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Utan någon direkt militär närvaro på libysk mark bör en flygförbudszon övervägas.
EnglishIf I was not able to fly here, it would probably take me two days to get here.
Om det inte vore för flyget hade det nog tagit mig två dagar att ta mig hit.
EnglishThe Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
Det sjunde ramprogrammet är avsett att fungera som Lissabonagendans svänghjul.
EnglishWhenever night begins in Düsseldorf, we in the Netherlands only fly at dawn and dusk.
När natten börjar i Düsseldorf står vi bara på gränsen till natt i Nederländerna.
EnglishThe fly in the ointment is the word 'possibly ', which is in the Commission's draft.
Smolket i glädjebägaren är ordet? eventuella? som återfinns i kommissionens utkast.
EnglishThat is what happens when small airlines fly without checks being carried out.
Det är det som inträffar när små flygbolag flyger utan att det har utförts kontroller.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
För det andra: Alla fartyg, oavsett flagg, måste ta hand om sitt eget avfall.
EnglishIn order to fly the flag for democracy and human rights, we must be exemplary.
Vi måste vara exemplariska när vi höjer fanan för demokrati och mänskliga rättigheter.
EnglishA directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
Ett direktiv avsett att uppmuntra återvinning har i stället uppmuntrat dumpning av sopor.
EnglishThere have been 13 UN resolutions, each of which has called for a no-fly zone.
I 13 enskilda FN-resolutioner har det funnits krav på en flygförbudszon.
EnglishLet me tell you these are not fly-by-night dreams of someone in Parliament.
Låt mig berätta för er att detta inte är oansvariga drömmar från en parlamentsledamot.
EnglishNow we fly to Frankfurt or Zurich direct and then travel by car for three hours.
Nu åker man direktflyg till Frankfurt eller Zürich och därefter färdas man tre timmar i bil.
English“The balance there, perhaps, is to fly less frequently and stay away longer.
Balansgången där blir kanske att göra färre flygresor, och stanna borta en längre period.
EnglishMy plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose.
Min plastikkirurg vill inte att jag ägnar mig åt aktiviteter där bollar flyger vid min näsa.
EnglishI fly a lot and have noticed that this is not respected by most airlines.
Jag flyger en hel del och har märkt att detta inte respekteras av de flesta flygbolag.
EnglishIf you fly with a low-cost airline you pay EUR 120 and arrive at Charleroi airport.
Om man flyger med ett lågprisbolag betalar man 120 EUR och landar på flygplatsen Charleroi.
EnglishThey use a classic genetic modelling system – the fruit fly (Drosophila melanogaster).
De använder ett klassiskt genetiskt modellsystem, bananflugan (Drosophila melanogaster).