"focal" translation into Swedish

EN

"focal" in Swedish

EN focal
volume_up
{adjective}

focal
focal
volume_up
fokal- {adj.}

Context sentences for "focal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
EnglishThe first of two focal points is energy efficiency: a great opportunity.
Den första av två centrala punkter är energieffektivitet: ett utmärkt tillfälle.
EnglishAs has been said, the repairs clause was a focal point in the discussion.
Som föregående talare sade, har väldigt mycket kretsat kring reparationsklausulen.
EnglishThe European Union is therefore the focal point of this crisis: all eyes are on the EU.
Därför står EU i fokus när det gäller denna kris: alla blickar riktas mot EU.
EnglishThe Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
Donauregionen är ett viktigt centrum för EU:s sammanhållningsprogram.
EnglishCitizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
Medborgarna har stått i fokus och varit målet för detta initiativ redan från början.
EnglishThe main focal point of the reform is the effort to improve financial management.
Tyngdpunkten i reformen är att förbättra hanteringen av finanserna.
EnglishAnd it's a center, a focal point for economic and social development.
Och det är ett center, en samlingspunkt, för ekonomisk och social utveckling.
EnglishI see the emphasis as being on three focal points, which I would like to single out.
Jag förväntar mig tre tyngdpunkter som jag skulle vilja ta upp här.
EnglishI think that we have been very successful and that that is a focal point of this budget.
Jag tror att vi har lyckats mycket bra där, och att detta är en kärnpunkt i denna budget.
EnglishChildren are one of the three focal points of the ECHO strategy for the current year.
Barnen är en av de tre tyngdpunkterna i ECHOs strategi för detta år.
EnglishOnly 9 of the first 61 country strategy papers had health as a focal area for cooperation.
Endast i nio av de första 61 strategidokumenten var hälsa ett huvudtema för samarbetet.
EnglishKnowledge is the focal point and driver of any model of competition.
Kunskap står i centrum och är en drivkraft i alla konkurrenskraftsmodeller.
EnglishThis is one of the Commission's focal points because, as already mentioned, it is a crucial matter.
Detta är en av kommissionens prioriteringar, och som nämnts är det en viktig fråga.
EnglishIt will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Det kommer att bli en av de viktigaste frågorna, en av prioriteringarna under vårt ordförandeskap.
EnglishFurther strengthening of democracy must remain an important focal point.
Vidare förstärkning av demokratin måste fortsätta att utgöra en viktig punkt att uppmärksamma.
EnglishI agree with the rapporteur that a focal monitoring centre for maritime security should be set up.
Jag håller med föredraganden om att en kontrollcentral för sjöfartsskydd bör inrättas.
EnglishParticularly in recent years, the labour market has been a focal point of EU regulation.
Arbetsmarknaden har särskilt under de senaste åren kommit i centrum för reglering från EU: s sida.
EnglishThis will attract citizens ' attention and provide an effective focal point.
På så vis kommer politikernas uppmärksamhet att öka och det kommer att bli en effektivt riktad fokusering.
EnglishThis will attract citizens' attention and provide an effective focal point.
På så vis kommer politikernas uppmärksamhet att öka och det kommer att bli en effektivt riktad fokusering.