"food" translation into Swedish

EN

"food" in Swedish

EN

food {noun}

volume_up
food (also: cuisine, feeding)
volume_up
mat {comm. gen.}
Regrettable, because good food, safe food particularly benefits from clear legislation.
Beklagansvärt eftersom bra mat, säker mat, i första hand främjas genom tydlig lagstiftning.
This is food 2.0, which is food you produce for the purpose of sharing it with other people.
Detta är Mat 2,:,0 som är mat man producerar i syfte att dela med andra.
As Hippocrates also said: 'Our food should be our medicine. Our medicine should be our food'.
Som Hippokrates sade: ”Låt din mat vara din medicin och låt din medicin vara din mat.”
It seems that fresh food and safe food do not always go hand in hand.
Färska livsmedel och säkra livsmedel visar sig inte alltid gå hand i hand.
Now we say 'if food is no longer equivalent to an existing food or ingredient
Nu säger vi " om livsmedel inte längre motsvarar ett befintligt livsmedel eller en befintlig ingrediens
Food is a single market and food safety is a public health issue.
Livsmedel är en inremarknadsfråga och livsmedelssäkerhet är en folkhälsofråga.
food (also: birth, bread, diet, nurture)
volume_up
föda {comm. gen.}
The right to healthy food in sufficient quantity is also a common good of humanity.
Rätten att få tillräcklig och sund föda är också en allmännyttighet för mänskligheten.
Mrs Kuhn, as regards baby food, one can always dream of revolution.
Kuhn, när det gäller föda för spädbarn kan man alltid drömma om en revolution.
Examples of them might be employment or healthy food.
Sådana kunde till exempel vara sysselsättning eller hälsosam föda.
food (also: board, diet, fare)
volume_up
kost {comm. gen.}
We did this with food technologists in India and Pakistan -- really about three of them.
Vi gjorde detta tillsammans med kost-teknologer i Indien och Pakistan -- faktiskt ungefär tre av dem.
This would allow European consumers to benefit from food which is healthier and more varied.
Detta skulle ge de europeiska konsumenterna en nyttigare och mer varierad kost.
The programme does, however, deal with healthy food and a healthy lifestyle.
Hälsosam kost och en hälsosam livsstil ingår dock i programmet.
European copyright policy also relates to food and transport.
Den europeiska upphovsrättspolitiken handlar också om näring och transporter.
It is a vital and irreplaceable food for plant life.
Koldioxiden är en viktig och oersättlig näring för växtligheten.
Two thousand years ago, Hippocrates said that food should be our medicine and medicine our food.
För 2 000 år sedan krävde Hippokrates följande: Födan skall vara er medicin och medicinen skall vara er näring!
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to take this opportunity to extol the virtues of fish as a healthy food.
Jag skulle här och i dag vilja plädera för det hälsosamma födoämne som fisk är.
The new legal framework will cover animal feed, animal health and welfare, hygiene, contaminants and residues, novel food, additives, flavourings, packaging and irradiation.
Den nya rättsliga ramen kommer att omfatta djurfoder, djurens hälsa och välfärd, hygien, föroreningar och residuer, nya födoämnen, tillsatser, smakämnen, förpackning och bestrålning.

Synonyms (English) for "food":

food

Context sentences for "food" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.
EnglishI do think, however, that we must introduce measures to increase food production.
Jag anser dock att vi måste införa åtgärder för att öka livsmedelsproduktionen.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Det behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
EnglishThe European Commission is also providing a EUR 26 million package of food aid.
Europeiska kommissionen lämnar också ett livsmedelsbistånd på 26 miljoner euro.
EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishHowever, I wanted to ask whether food security will be part of the discussions.
Jag vill emellertid fråga om livsmedelssäkerhet kommer att ingå i diskussionerna.
EnglishWe must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this.
Vi måste fundera över hur jordbruket och livsmedelssektorn kan bidra till detta.
EnglishVAT on health-food products and protection of traditional products must be reduced;
moms på hälsokostprodukter och skyddet för traditionella produkter måste sänkas,
EnglishIn schools, food must be checked in canteens and there must be physical exercise;
i skolorna måste maten i kantinerna kontrolleras, och barnen ska ha gymnastik,
EnglishFood safety must take absolute priority over feedingstuffs in all our discussions.
Livsmedelssäkerheten måste ha absolut prioritet i alla diskussioner om djurfoder.
EnglishConsumers in the European Union must know of the existence of the food authority.
Konsumenterna i Europeiska unionen måste veta att livsmedelsmyndigheten finns.
EnglishRegional food chains would help us to monitor the quality of food in the best way.
Med hjälp av regionala livsmedelskedjor kan man bäst kontrollera matens kvalitet.
EnglishAnimal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
Djursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on rising food prices.
Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalanden om stigande livsmedelspriser.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Därför stöder jag detta viktiga betänkande om jordbruk och livsmedelsförsörjningen.
EnglishThey say they want to protect the safety and integrity of their food supplies.
De säger att de vill skydda sina livsmedelstillgångars säkerhet och integritet.
EnglishA combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
En kombination av höga livsmedelspriser och fattigdom är värsta möjliga kombination.
EnglishThe European Parliament adopted the report on food labelling by a clear majority.
Europaparlamentet antog betänkandet om livsmedelsmärkning med klar majoritet.
EnglishThe simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.
Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.
EnglishThe EU must comply with the strict rules on food quality, hygiene and safety.
EU måste uppfylla de stränga reglerna om livsmedelskvalitet, hygien och säkerhet.