"food chain" translation into Swedish

EN

"food chain" in Swedish

EN food chain
volume_up
{noun}

food chain (also: food cycle)
volume_up
näringskedja {comm. gen.}
If this marine life is destroyed, it will affect the food chain.
Om det marina livet förstörs, kommer det att påverka näringskedjan.
What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?
Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?
It is a matter of the safety of our food chain, which is, after all, very closely connected with the health of consumers.
Det handlar om säkerheten i vår näringskedja, som inte minst hänger mycket intimt samman med konsumenternas hälsa!

Similar translations for "food chain" in Swedish

food noun
chain noun
to chain verb

Context sentences for "food chain" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
. Jag har förstått att dessa djur normalt avlägsnas från livsmedelskedjan.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
EnglishIt is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
Det är ett relativt enkelt sätt att hålla klonade djur utanför livsmedelskedjan.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Jag har förstått att dessa djur normalt avlägsnas från livsmedelskedjan.
EnglishThe contamination of the food chain in the areas directly affected was long term.
Livsmedelskedjan i de direkt drabbade områdena förorenades på lång sikt.
EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Men kanske är en av de mest avgörande frågorna hela det område som rör livsmedelskedjan.
EnglishDilution does not reduce the overall load of contamination in the food and feed chain.
Utspädning minskar inte den totala föroreningsgraden i livsmedels- och foderkedjan.
EnglishWhat is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?
Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?
EnglishMercury thereby enters the food chain, mainly into fish, and then us human beings.
På så sätt kommer kvicksilvret in i livsmedelskedjan, först i fisk och sedan i människor.
EnglishIt is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
Det är av största vikt att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelsförsörjningskedjan.
EnglishWe must prevent animals suffering from BSE entering the food chain.
Vi måste förhindra att djur som har drabbats av BSE kommer in i livsmedelskedjan.
EnglishIt is justified to use funds to research the whole of the food chain.
Det är motiverat att använda medel för undersökning av hela livsmedelskedjan.
EnglishProducers must be responsible for the highest quality at every stage of the food chain.
Producenter måste ansvara för att kvaliteten är optimal under varje fas i näringskedjan.
EnglishThe entire food production chain needs to be regulated efficiently and consistently.
Hela produktionskedjan för livsmedel måste regleras på ett effektivt och sammanhållet sätt.
EnglishAnimal feed, which has proven to be unsafe, should certainly be removed from the food chain.
Djurfoder som har visat sig vara riskabla bör naturligtvis tas bort från foderkedjan.
EnglishThis is in the interests of consumers, but also, at the same time, the food chain in Europe.
Detta är till konsumenternas, men även livsmedelskedjornas fördel i Europa.
EnglishEverywhere you look, there are residues of medicines and pesticides in the food chain.
Överallt finner man rester av läkemedel och bekämpningsmedel i maten.
English Information on the food chain in the Regulations is interpreted very narrowly.
 Bestämmelserna om information om livsmedelskedjan är mycket strikt formulerade i förordningarna.
EnglishThis is the way to safeguard consumer confidence in the food chain.
Det är ett sätt att bevara konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan.