"foodborne" translation into Swedish

EN

"foodborne" in Swedish

SV

EN foodborne
volume_up
{adjective}

1. medicine

foodborne
volume_up
mat- {adj.}

Context sentences for "foodborne" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSystematic microbiological studies during investigation of food-borne outbreaks may not always be possible if the suspected food is no longer available.
Det är inte alltid möjligt att utföra systematiska mikrobiologiska undersökningar av livsmedelsburna utbrott, om det misstänkta livsmedlet inte längre finns tillgängligt.
EnglishThe new health risks also include foodborne diseases, chemical, biological or nuclear accidents or attacks, industrial pollution and climate change.
De nya hälsoriskerna omfattar även matförgiftning, kemiska och biologiska olyckor samt kärnkraftsolyckor och kärnvapenattacker, industriella föroreningar och klimatförändringar.
EnglishThe German authorities accepted the Commission proposal to dispatch to Germany experts in epidemiology of food-borne diseases from the Commission, the ECDC and the EFSA.
De tyska myndigheterna gick med på kommissionens förslag att sända experter i epidemiologi om livsmedelsburna sjukdomar till Tyskland från kommissionen, ECDC och Efsa.
EnglishIf one charts the progress of the main food-borne diseases which currently affect Europe, most actually made their first appearance in the Americas.
Om man kartlägger de största sjukdomar som spritts via livsmedel och som för närvarande påverkar Europa, har de i själva verket till största delen först uppträtt på de amerikanska kontinenterna.
EnglishSince salmonellosis and campylobacteriosis are two of the most frequently reported food-borne illnesses in humans, can the Commission answer the following questions.
Mot bakgrund av att salmonella- och campylobacterinfektion utgör två av de vanligaste sjukdomarna hos människor som orsakas av livsmedelskonsumtion ställer jag följande frågor till kommissionen:
EnglishHealth promotion campaigns on nutrition and diet and the ability to initiate research into food allergy and food-borne disease could also come within its remit.
Att ombesörja hälsofrämjande kampanjer om näringslära och diet, samt möjligheter att inleda forskning om livsmedelsallergi och livsmedelsanknutna sjukdomar skulle också kunna ingå i byråns uppgifter.
EnglishStatistics now indicate that salmonella infection and other animal food-borne infections are tending to decline slowly, while vegetable-borne infection is on the increase.
I dag kan man av statistiken utläsa att salmonellasmitta och andra smittor via animaliska livsmedel uppvisar en långsamt sjunkande trend, medan smitta som överförs via vegetabilier faktiskt ökar.