EN

for {conjunction}

volume_up
The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
These proposals were too ambitious for some and not ambitious enough for others.
Dessa förslag var för ambitiösa för några och inte tillräckligt ambitiösa för andra.
May I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
for
For what needs to be sorted out at European level is " voluntary ' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
But in fact it did surprise me, because there are only two explanations for it.
Men det har ändå överraskat mig, ty det finns bara två förklaringar till det.
For there are excesses in these areas within the Fifteen Member States too.
Ty även inom de 15 medlemsstaterna finns det överdrifter på detta område.
SV

fara {common gender}

volume_up
1. general
fara (also: risk)
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
It should be international institutions that identify impending danger.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
Annars är jag rädd för att anslutningen är i fara.
Otherwise I fear that accession is in a bad way.
I fear for His Majesty's safety.
However, I fear that we could easily fall back into old moulds when it comes to ways of achieving them.
fara (also: risk, slump)
Ett sådant beteende av samvetslösa förare innebär en fara för trafiksäkerheten i hela Europa.
Such behaviour by unscrupulous drivers creates a hazard for traffic safety in all of Europe.
Man befattar sig inte med fara och risk i betänkandet. Man klarar inte av att skilja på begreppen.
This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Ända upp till 24 000 människor i mitt land dör i förtid varje år på grund av denna stora fara.
Up to 24 000 people in my country die prematurely each year due to this major hazard.
fara (also: hot, plåga)
Konsumenten kan mycket lätt luras av förfalskningen under alla omständigheter, men den är alltid en fara.
The consumer can be conned by counterfeiting in all circumstances very easily but it is always a menace.
De skulle därmed bli en fara på vägarna.
As a result, they would become a menace on the roads.
Men i dagens värld står vi inför en ny typ av fara - den misslyckade staten, staten som är en fara för sitt eget folk och ett hot mot resten av världen.
But in today's world we face a new type of danger - the failed state, the state that is a danger to its own people and a menace to the rest of the world.
fara (also: risk)
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
Jag vill avsluta med att också ta upp den fara som vi har sett när det gäller det så kallade kriget mot terrorismen.
Finally, I would also like to mention the danger that we have seen with regard to the so-called war on terror.
I denna kaotiska tid, som kännetecknas av våld, terror och krig, är den verkliga faran att vapnen kommer till makten som enda sättet att lösa denna allvarliga situation.
At this confusing time, marked by violence, terror and war, the real danger is that of resorting to weapon-power as the only way of addressing this serious situation.
2. business
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
It should be international institutions that identify impending danger.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
fara (also: risk, äventyr)
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
fara (also: risk)
Allt annat skulle innebära att demokratin svävade i fara.
Anything else would mean democracy was in peril.
Våra böner är hos dem som fortfarande lever men vars liv fortfarande är i fara.
Our prayers are with those who are still alive but remain in peril.
. - (EN) Jag känner en stor oro för att Pakistans sköra demokrati är i fara.
. - I am deeply concerned that Pakistan's fragile democracy is in peril.

"force a government" in Swedish

force a government
Swedish
  • tvinga en regering
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"force of gravity" in Swedish

force of gravity
Swedish
  • tyngdkraften
More chevron_right

"forces of globalization" in Swedish

forces of globalization
Swedish
  • globaliseringens krafter
  • globaliseringskrafterna
More chevron_right