"forcibly" translation into Swedish

EN

"forcibly" in Swedish

EN forcibly
volume_up
{adverb}

forcibly
Have we asked ourselves why this is the way things are in a Union which was not forcibly brought together?
Har vi frågat oss själva varför det ser ut på detta sätt i en union som inte har bildats med våld?
Moreover, armed belligerents in Burundi continue to recruit, at times forcibly, child combatants.
Dessutom fortsätter beväpnade krigare i Burundi att, tidvis med våld, rekrytera barnsoldater.
He was forcibly removed from Syria and taken to Iran where he and his colleague, Mr Bassam, remain in custody.
Han fördes med våld bort från Syrien till Iran där han och hans kollega, Bassam, fortfarande är fängslade.
Ladies and gentlemen, as elected representatives, we shall have to be clear and condemn forcibly these acts of violence.
Mina damer och herrar, som valda företrädare måste vi vara tydliga och kraftfullt fördöma dessa våldshandlingar.
At the same time, changes were announced which would forcibly improve the starting position of Mugabe and his party in the run-up to the elections.
Samtidigt aviserades förändringar som kraftfullt skulle förbättra startpositionen för Mugabe och hans parti i valupptakten.
To conclude, I strongly condemn the French Government's decision to forcibly repatriate Afghans who have fled the war in their country.
Avslutningsvis vill jag kraftfullt fördöma den franska regeringens beslut att med tvångsmedel skicka tillbaka de afghaner som har flytt från kriget i sitt land.

Context sentences for "forcibly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Member States in the Council must forcibly regain control of the Commission.
Medlemsstaterna i rådet måste med kraft återta kontrollen över kommissionen.
EnglishPeople are being obliged to carry out forced labour and are being forcibly resettled.
Människor åläggs tvångsarbete och tvingas att flytta mot sin vilja.
EnglishThey were resettled there, forcibly in some cases, in 1927 and in the early thirties.
Den tvångsförflyttades delvis 1927 och sedan i början av 30-talet.
EnglishThey do so all the more forcibly, moreover, having found an alternative model in China.
De gör dessutom detta med desto större kraft eftersom de har funnit en alternativ modell i Kina.
EnglishConsequently, on Tuesday 19 January 2010, police forcibly cleared Laboratorio Zeta.
Som en följd av detta utrymdes Laboratorio Zeta tisdagen den 19 januari 2010 av tungt beväpnad polis.
EnglishThe Commission must continue to play its political role forcibly and quite independently.
Kommissionen måste fortsätta att spela sin politiska roll med kraft och fullständigt oberoende.
EnglishOur Government's should not be compounding that by forcibly returning people to Zimbabwe.
Våra regeringar bör inte förvärra situationen genom att tvinga människor tillbaka till Zimbabwe.
EnglishHad this had been the case, they could have then gone out and sold their products much more forcibly.
Om så hade varit fallet kunde de ha gått ut och sålt sina produkter med mer eftertryck.
EnglishThat was a point made very forcibly by the leader of my group, Mr Poettering, in his opening address.
Det var något som ledaren för min grupp, Poettering, underströk i sitt inledande anförande.
English(Laughter ) The Commission must continue to play its political role forcibly and quite independently.
Kommissionen måste fortsätta att spela sin politiska roll med kraft och fullständigt oberoende.
EnglishThe same number of women were forcibly transported to Germany from Eastern Europe for the Football World Cup.
Samma antal kvinnor transporterades tvångsvis till Tyskland från Östeuropa inför VM i fotboll.
EnglishBut these must not be forcibly imposed on everyone else.
Det får emellertid inte med tvång åläggas alla andra.
EnglishSyria, Bahrain and Yemen have found themselves in the grip of a series of popular revolts that are being forcibly put down.
Syrien, Bahrain och Jemen har hemsökts av en rad folkliga uppror som brutalt har kuvats.
EnglishI do not believe it is possible to forcibly increase efficiency by means of highly detailed directives from Brussels.
Jag tror inte att man kan tvinga fram en ökad effektivitet med mycket detaljerade direktiv från Bryssel.
EnglishAn amendment tabled by members of various groups, in paragraph 1 of the compromise motion, asserts it forcibly.
Ett ändringsförslag till punkt 1 i kompromissförslaget från ledamöter från olika grupper bekräftar verkligen detta.
EnglishI am very pleased, however, that Parliament took the view that no country should be forcibly returning people to Iraq.
Det gläder mig dock verkligen att parlamentet anser att inget land ska tvingas att återsända människor till Irak.
EnglishIt was a great misfortune that some time ago a substantial number of Eritreans were forcibly repatriated to Eritrea.
Det var mycket olyckligt att ett stort antal eritreaner för ett tag sedan tvångsmässigt skickades tillbaka till Eritrea.
EnglishLet us cast our eye once again over the Convention's text, which, say its supporters, should be forcibly enshrined as the Constitution.
Låt oss återigen se på konventets text, vilken enligt förespråkarna borde tvångsinföras som konstitution.
EnglishThey must be kept outside the Union, but nevertheless forcibly drawn into the EU sphere of influence where they have no voice.
De måste hållas utanför unionen men blir ändå godtyckligt indragna i EU-områdets inflytande där de inte har någon röst.
EnglishShe is certainly not the only Member of the European Parliament who has forcibly put this point to me on this visit.
Hon är förvisso inte den enda ledamot av Europaparlamentet som med eftertryck har påpekat detta för mig under mitt besök här i dag.