"fore" translation into Swedish

EN

"fore" in Swedish

volume_up
fore {interj.}
SV
SV

"fore" in English

volume_up
fore {interj.}
EN
EN

fore {noun}

volume_up
fore (also: front)
SV

fore {interjection}

volume_up
fore

Synonyms (English) for "fore":

fore

Context sentences for "fore" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope has been at the fore in developing the concept of universal human rights.
EU har gått i spetsen när det gäller att utveckla begreppet mänskliga rättigheter.
EnglishThose who are currently coming to the fore in Europe based on fear will win the day.
De som just nu är i blickpunkten i Europa grundat på rädsla skall vinna slaget.
EnglishThat point has come to the fore in the part of the debate about safe third countries.
Den saken har aktualiserats i den del av debatten som gäller säkra tredje länder.
EnglishAll three components must be equally to the fore of any action we take.
Alla tre komponenterna måste vara lika synliga i alla åtgärder som vi vidtar.
EnglishThe crisis has also once again brought the role of credit rating agencies to the fore.
Krisen har också ännu en gång synliggjort kreditvärderingsföretagens roll.
EnglishWe do not intend to push commercial issues to the fore in all fields of research.
Vi har inte för avsikt att sätta den kommersiella aspekten främst inom alla forskningsområden.
EnglishLadies and gentlemen, with the LEADER report, rural development is very much to the fore.
I betänkandet om Leader är det landsbygdens utveckling som står i centrum.
EnglishHowever, it has now become so militarised that humanitarian issues have now come to the fore.
Nu har den dock blivit så militariserad att humanitära frågor har hamnat i förgrunden.
EnglishThe role of women in African society must also be brought to the fore in development projects.
Även kvinnornas roll i det afrikanska samhället måste tas upp i utvecklingsprojekten.
EnglishI feel that the dynamic at work in Ukraine itself should be brought to the fore.
Jag tycker att själva dynamiken i Ukraina bör framhävas.
EnglishI should also like to point out, however, that another kind of desire also comes to the fore here.
Jag vill dock också påpeka att även ett annat slags behov framträder här.
EnglishThe problems and challenges surrounding aquaculture were brought to the fore well in his report.
Problemen och utmaningarna i samband med vattenbruk har förts fram väl i hans betänkande.
EnglishIn particular, this contradiction repeatedly comes very clearly to the fore in respect of security issues.
Denna motsägelse blir ideligen mycket klar när det kommer till säkerhetsfrågor.
EnglishHowever, since the State of the Union address, a hard unilateralist line has come to the fore.
Men efter talet om tillståndet i nationen är det en hårdför ensidig linje som gör sig gällande.
EnglishThe Commission has also taken note of the statements brought to the fore by Amendments Nos 5 and 13.
Vidare tar kommissionen del av de meddelanden som förs fram via ändringsförslagen 5 och 13.
EnglishTheir innovative capacity and their creativity are simply not able to come to the fore in the real world.
Nyskapandet och kreativiteten motsvarar inte på något sätt verkligheten.
EnglishIn the context of today's reality, this issue should be brought to the fore in the Barcelona process.
Med tanke på hur dagens verklighet ser ut bör denna fråga prioriteras inom Barcelonaprocessen.
EnglishIn order to make this a reality, we need, above all, to bring three political principles to the fore.
För att förverkliga detta behöver vi framför allt placera tre politiska principer i förgrunden.
EnglishIn this case, education and training – also questions that are worthy of attention – are brought to the fore.
I det här fallet står utbildningen – som också är värd att uppmärksamma – i förgrunden.
EnglishThat being said, the first of these points should be brought to the fore.
Men den första av dessa punkter bör uppmärksammas.