"forecasting" translation into Swedish

EN

"forecasting" in Swedish

EN forecasting
volume_up
{noun}

1. business

forecasting
volume_up
prognostisering {comm. gen.}
samverkande planering, prognostisering och påfyllnad

Synonyms (English) for "forecasting":

forecasting
forecast

Context sentences for "forecasting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Räkenskaper och prognosutfall kommer att utvärderas av oberoende instanser.
EnglishScientists are forecasting that a similar scenario could occur in the European Union.
Forskarna förutspår att en liknande situation kan uppstå i EU.
EnglishToday, we are forecasting our role for many years to come.
I dag förutser vi vilken roll vi kommer att spela under många år framöver.
EnglishThe forecasting work has been further enhanced during the year
Under året har arbetet med prognoser ytterligare förbättrats genom ett
EnglishIn my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
I Bracknell i min egen region ligger det välkända centrumet för medellånga väderprognoser.
EnglishThe directive sets out a series of requirements in accounting statistics, forecasting and budgetary processes.
I direktivet fastställs en rad krav på redovisningsstatistik, prognoser och budgetprocesser.
EnglishHowever, we have to ensure that we have better forecasting.
Vi måste emellertid se till att prognoserna görs bättre.
EnglishClothes manufacturers and leading global brands are already forecasting an increase in the price of cotton products.
Klädtillverkare och ledande globala klädmärken förutspår redan en ökning av priset på bomull.
EnglishIf there was ever a good reason for countries to ensure better accounting and forecasting, that was it.
Om det någonsin funnits goda skäl för länderna att skapa bättre redovisning och prognoser var det det här.
EnglishI would also remind you that El Niño will strike hard and scientists are forecasting great disasters.
Låt mig dessutom påminna om att El Niño drabbar med stor kraft och att forskarna spår omfattande katastrofer.
EnglishThe Commission should specify the parameters to the Member States, including for more uniform growth forecasting.
Kommissionen bör fastställa parametrar för medlemsstaterna, bland annat mer enhetliga tillväxtprognoser.
EnglishEconomic forecasting is not an exact science.
Ekonomiska förhandsberäkningar blir sällan exakta.
EnglishAre we forecasting a slump, yes or no?
Räknar vi med en konjunkturnedgång, ja eller nej?
EnglishWe believe that satellites and automated measurement systems will be used more and more in the future in avalanche forecasting.
Vi tror att satelliter och automatiska mätsystem kommer att kunna användas allt mer i framtiden vid lavinprognoser.
EnglishYet the forecasting system was a fiasco.
Ändå blev prognossystemet ett fiasko.
EnglishAs we speak, my country, Italy, has increased its arms exports by 25% in one year and is forecasting a 40% increase in future.
Mitt land Italien har nu ökat sin vapenexport med 25 procent på ett år och förutspår en 40-procentig ökning framöver.
EnglishIt is worrying, as forecasting economic policy is a complicated matter and the instruments used must be flexible.
Det är oroväckande, eftersom förutsägelser om den ekonomiska politiken är ett komplicerat område och flexibla redskap måste användas.
EnglishSince the same kinds of disasters happen year after year, we have to make more effort in forecasting and prevention.
Eftersom samma typer av katastrofer inträffar år efter år måste vi göra större insatser när det gäller prognoser och förebyggande.
EnglishThe first is forecasting.
Den första gäller att man måste vara förutseende.
EnglishWe believe that Parliament is an institution that should have a greater say in all types of analysis and economic forecasting.
Vi anser att parlamentet är en institution som bör få mer att säga till om i alla slags ekonomiska analyser och prognoser.