"forfeit" translation into Swedish

EN

"forfeit" in Swedish

EN forfeit
volume_up
{noun}

forfeit (also: fine)

Context sentences for "forfeit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUkraine and the European Union should not forfeit this single and unique opportunity.
Ukraina och Europeiska unionen får inte missa detta enda och unika tillfälle.
EnglishUniversities that do not comply, however, must forfeit their subsidies.
Men det universitet som inte erkänner utbildningar bör få sina bidrag indragna.
EnglishWe must ensure that Europe does not forfeit any of its economic capacities.
Vi måste försäkra oss om att EU inte förlorar sin ekonomiska kapacitet.
EnglishDespite the difficulties, the parties have not wanted to forfeit the progress achieved in spite of everything.
Trots svårigheterna har parterna inte velat förlora de framsteg som trots allt uppnåtts.
EnglishConcrete rules must be laid down, and those countries which do not observe the rules should forfeit the right to use the mark.
Det skall fastställas konkreta bestämmelser, och de länder som inte följer dessa förlorar rätten att använda märket.
EnglishIf we are not to forfeit the trust of people in the affected regions, we must point this out clearly, honestly and at an early stage.
Om man inte vill förlora människornas förtroende i de berörda regionerna måste man också tydligt och ärligt i god tid påpeka detta.
EnglishSurely, not even if our principal ally were to respect European laws and principles could we agree to forfeit European sovereignty!
Vi får aldrig förlora den europeiska suveräniteten, inte ens om vår främsta allierade skulle respektera europeiska lagar och principer!
EnglishAnyone who does not comply with this regulation in Article 213 can be dismissed or made to forfeit his or her pension rights or other similar benefits.
Den som inte följer denna bestämmelse i artikel 213 kan avsättas eller berövas sina pensionsrättigheter eller liknande förmåner.
EnglishAnyone who does not comply with this regulation in Article 213 can be dismissed or made to forfeit his or her pension rights or other similar benefits.
Den som inte följer denna bestämmelse i artikel 213 kan avsättas eller berövas sina pensionsrättigheter eller liknande förmåner.
EnglishIf, as Europeans, we are not completely to forfeit our good name, a different refugee policy based upon respect, openness and legal certainty is required.
Om vi européer inte helt skall förlora vårt anseende, krävs en annorlunda flyktingpolitik som bygger på respekt, öppenhet och rättssäkerhet.
EnglishLast year, Morocco withdrew from the negotiating table and, like a good player who has won, ended up with all the cards and did not forfeit a single concession.
Förra året drog sig Marocko ur förhandlingarna och som en god spelare som har vunnit, tog landet med sig spelbrickorna och förlorade inte någon av eftergifterna.
EnglishBy shifting its frontiers to Iran, Iraq, Syria and the Caucasus, the EU would forfeit the that has always separated it from some of the world’s most dangerous trouble spots.
Genom att flytta fram sina gränser till Iran, Irak, Syrien och Kaukasien skulle EU förlora det bälte av länder som alltid har skiljt det från några av världens farligaste oroshärdar.
EnglishMr President, Commissioner Monti, the European Parliament would forfeit its credibility if it adopted the Rothley report, which is totally unacceptable in terms of ethics and morality.
Herr ordförande, herr kommissionsledamot Monti, Europaparlamentet skulle förlora sin trovärdighet om det skulle bifalla det etiskt och moraliskt helt oacceptabla Rothley-betänkandet.
EnglishIf we fail to take action now, we will forfeit the confidence of the workers who are now losing their jobs, as well as the investors in the capital markets – confidence that we want to secure.
Om vi inte agerar nu kommer vi att förlora förtroendet hos de arbetstagare som nu förlorar sina jobb och hos de som investerar på kapitalmarknaderna – ett förtroende som vi vill behålla.