"forge" translation into Swedish

EN

"forge" in Swedish

EN

forge {noun}

volume_up
forge
forge

Context sentences for "forge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we are doing is mastering the past in order to forge a common future.
Det som vi gör är att behärska det förflutna för att utforma en gemensam framtid.
EnglishThe European capital of culture makes it possible for us to forge such links.
Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad gör det möjligt för oss att skapa sådana länkar.
EnglishA willingness to forge closer political and global relations has also been expressed.
Man har också uttryckt en vilja att skapa närmare politiska och globala förbindelser.
EnglishThis illustrates Parliament’s wish to forge ahead more quickly in this area.
Detta åskådliggör parlamentets önskan att arbeta sig fram snabbare på det här området.
EnglishEU money is easy money – provided you fill in the forms nicely, or forge them.
EU-pengar är lätta pengar – så länge man fyller i formulären korrekt, eller förfalskar dem.
EnglishLet us learn from the past and forge a new and generous partnership.
Låt oss dra lärdom av det förgångna och forma ett nytt och generöst samarbete.
EnglishHowever, it is not enough for us just to forge ahead with interoperability.
Men det räcker inte att göra framsteg i fråga om driftskompatibilitet.
EnglishWe do, however, know that, on both sides, there are men of peace who wish to forge ahead.
Vi vet dock att det finns människor som önskar fred på båda sidor och som vill gå framåt.
EnglishWe must therefore forge ahead with the promotion of the necessary research projects.
Främjandet av sådana forskningsprojekt bör därför drivas på.
EnglishThe euro crisis was used as a pretext to forge plans for European economic governance.
Eurokrisen användes som en ursäkt för att driva igenom planer för en europeisk ekonomisk styrning.
EnglishWhat is really lacking though is the unanimous political will to forge an effective foreign policy.
Det som saknas är den enhälliga politiska viljan att utöva en effektiv utrikespolitik.
EnglishA willingness to forge closer political and global relations has also been expressed.
Samtidigt som vi antar dagens uttalande av rådet och kammarens rekommendationer, bör vi nu tänka på …
EnglishWe must forge ahead; the future of Turkey's membership of the EU is also riding on this issue.
Vi måste kämpa oss fram, framtiden för Turkiets medlemskap i EU hänger också på den här frågan.
EnglishHere we have a piece of legislation which does forge a close relationship with European citizens.
Här har vi en rättsakt som stärker ett nära band med EU-medborgarna.
EnglishAll efforts to forge a European security policy have so far remained wishful thinking.
Alla föresatser att få en europeisk säkerhetspolitik till stånd har hittills visat sig vara illusioner.
EnglishPresident-in-Office of the Council, Commissioner, let us forge ahead with this!
Herr rådsordförande, herr kommissionär - sätt igång!
EnglishI believe this really should be worded 'to forge a better-informed consensus'.
Jag anser att detta egentligen borde ha formulerats ”lägga grunden till en mer välinformerad samstämmighet”.
EnglishAs Vice-President of the Commission, he would also forge a link with Community policy.
Som kommissionens vice ordförande skulle utrikesministern också ge en koppling till gemenskapspolitiken.
EnglishWe must work together to forge a common strategy to deal with global problems wherever possible.
Vi måste samarbeta för att utforma en gemensam strategi för att hantera globala problem när vi kan.
EnglishTherefore, the main message of these reports is that we must forge better cooperation in Europe.
Därför är det främsta budskapet i dessa betänkanden att vi måste skapa ett bättre samarbete i Europa.